Izvješće - A8-0164/2016Izvješće
A8-0164/2016

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) i o zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP

2.5.2016 - (14957/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Postupak : 2013/0091(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0164/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0164/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) i o zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (14957/2015 – C8-0130/2016),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[1] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0173),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0164/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Vijeća i Europskog parlamenta o članku 44.

Stvaranje usklađene, visoke razine zaštite podataka koja obuhvaća policijske i pravosudne aktivnosti u Uniji od ključne je važnosti kao sredstvo poštovanja i zaštite temeljnih prava građana Unije. S obzirom na zajedničke odgovornosti Unije i država članica u području slobode, sigurnosti i pravde izuzetno je važno da postoji bliska i djelotvorna suradnja među nadzornim tijelima na nacionalnoj razini i na razini Unije. Europski parlament i Vijeće smatraju da, nakon donošenja predložene Opće uredbe za zaštitu podataka i predložene Direktive o zaštiti podataka u pogledu obrade podataka u policijskom i pravosudnom sektoru, uključujući i novi, Europski odbor za zaštitu podataka koji će uskoro biti osnovan, te imajući u vidu najavljeno preispitivanje Uredbe (EZ) br. 45/2001, različiti mehanizmi za suradnju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela u tom području, uključujući Odbor za suradnju koji se osniva u ovoj Uredbi, trebali bi se u budućnosti reorganizirati tako da se osigura djelotvornost i dosljednost te izbjegne nepotrebno dupliciranje, ne dovodeći u pitanje pravo Komisije na inicijativu.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) i stavljanje izvan snage Odluke 2009/371/PUP i Odluke 2005/681/PUP

Referentni dokumenti

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

25.2.2014                     T7-0121/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

11.4.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Datum usvajanja

28.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum podnošenja

2.5.2016

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

EPP

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Značenje simbola:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani