Procedūra : 2013/0091(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0164/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0164/2016

Debates :

PV 11/05/2016 - 5

Balsojumi :

PV 11/05/2016 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0215

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 663kWORD 97k
2.5.2016
PE 578.698v02-00 A8-0164/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI

(14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI

(14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0173),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0164/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Padomes un Eiropas Parlamenta kopīgs paziņojums par 44. pantu

Saskaņotas, augsta līmeņa datu aizsardzības izveide, aptverot policijas un tiesu iestāžu darbības Savienībā, ir būtiska kā līdzeklis Savienības iedzīvotāju pamattiesību ievērošanai un aizsardzībai. Ņemot vērā Savienības un dalībvalstu kopīgo atbildību saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ir būtiski panākt ciešu un efektīvu sadarbību starp valstu un Savienības līmeņa uzraudzības iestādēm. Eiropas Parlaments un Padome uzskata, ka pēc tam, kad būs pieņemta ierosinātā Vispārīgā datu aizsardzības regula un Datu aizsardzības direktīva attiecībā uz datu apstrādi policijas un tieslietu sektorā, tostarp jaunajā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kuru drīzumā paredzēts izveidot, un, ņemot vērā to, ka ir paziņots par Regulas (EK) Nr. 45/2001 pārskatīšanu, dažādie sadarbības mehānismi starp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un valstu uzraudzības iestādēm šajā jomā, tostarp ar Sadarbības padomi, kuru izveido ar šo regulu, nākotnē būtu jāorganizē tādā veidā, lai nodrošinātu efektivitāti un konsekvenci un lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās, neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) un Lēmumu 2009/371/TI un 2005/681/TI atcelšana

Atsauces

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

25.2.2014                     T7-0121/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

11.4.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Pieņemšanas datums

28.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Iesniegšanas datums

2.5.2016

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

Pieņemtie teksti, 25.2.2014., P7_TA(2014)0121.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika