AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedure : 2013/0091(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0164/2016
Ingediende teksten :
A8-0164/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0173,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0164/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en het Europees Parlement betreffende artikel 44

Het tot stand brengen van een geharmoniseerd en hoog niveau van gegevensbescherming voor de politiële en juridische activiteiten in de Unie is van cruciaal belang als instrument om de grondrechten van de burgers van de Unie te eerbiedigen en te beschermen. Gelet op de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, is het van essentieel belang dat er nauw en doeltreffend wordt samengewerkt tussen de toezichthouders op nationaal en uniaal niveau.

Het Europees Parlement en de Raad zijn van oordeel dat na de aanneming van de voorgestelde algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming voor gegevensverwerking bij politie en justitie, met inbegrip van het nieuwe, binnenkort op te richten Europees Comité voor gegevensbescherming, alsmede in het licht van de aangekondigde evaluatie van Verordening (EG) nr. 45/2001, de verscheidene samenwerkingsmechanismen tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen op dit gebied, ook de bij deze verordening ingestelde samenwerkingsraad, in de toekomst zodanig moeten worden gereorganiseerd dat zij borg staan voor doeltreffendheid en consistentie en dat onnodig dubbel werk wordt vermeden, onverminderd het initiatiefrecht van de Commissie.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europese Politiedienst (Europol) en intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

Document- en procedurenummers

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

25.2.2014                     T7-0121/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

11.4.2016

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Datum goedkeuring

28.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum indiening

2.5.2016

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Verklaring van de gebruikte tekens

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

  • [1]  Aangenomen teksten van 25.2.2014, P8_TA(2014)0121.