ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Postup : 2013/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0164/2016
Predkladané texty :
A8-0164/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0173),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0164/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Rady a Európskeho parlamentu k článku 44

Zaistenie harmonizovanej vysokej úrovne ochrany údajov vzťahujúcej sa na činnosti polície a justičných orgánov v Únii je zásadné ako prostriedok dodržiavania a zabezpečovania základných práv občanov Únie. Vzhľadom na spoločné právomoci Únie a členských štátov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je nevyhnutná úzka a efektívna spolupráca medzi dozornými orgánmi na národnej úrovni a na úrovni Únie. Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že po prijatí navrhovaného všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o ochrane údajov pri spracúvaní údajov políciou a justičnými orgánmi vrátane nového Európskeho výboru pre ochranu údajov, ktorý sa má čoskoro zriadiť, a vzhľadom na ohlásené preskúmanie nariadenia (ES) č. 45/2001 by sa mali jednotlivé mechanizmy spolupráce medzi európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a národnými dozornými orgánmi v tejto oblasti vrátane Rady pre spoluprácu zriadenej týmto nariadením v budúcnosti reorganizovať tak, aby sa zabezpečila efektivita a jednotnosť a predchádzalo sa zbytočnému zdvojeniu, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo legislatívnej iniciatívy Komisie.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) a zrušenie rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenčné čísla

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

25.2.2014                     T7-0121/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

11.4.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Dátum prijatia

28.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Dátum predloženia

2.5.2016

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania