Postopek : 2013/0091(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0164/2016

Predložena besedila :

A8-0164/2016

Razprave :

PV 11/05/2016 - 5

Glasovanja :

PV 11/05/2016 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0215

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 609kWORD 97k
2.5.2016
PE 578.698v02-00 A8-0164/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0173),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0164/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Sveta in Evropskega parlamenta o členu 44

Zagotavljanje usklajenega varstva podatkov na visoki ravni, ki zajema policijske in sodne dejavnosti v Uniji, je ključnega pomena za spoštovanje in zaščito temeljnih pravic državljanov Unije. Ker je pristojnost Unije in držav članic glede območja svobode, varnosti in pravice deljena, morajo nadzorni organi na nacionalni ravni in na ravni Unije nujno tesno in učinkovito sodelovati. Evropski parlament in Svet menita, da bi bilo treba po sprejetju predloga splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov za obdelavo podatkov v policijskem in sodnem sektorju, vključno z novim evropskim odborom za varstvo podatkov, ki bo ustanovljen v kratkem, in ob upoštevanju napovedanega pregleda Uredbe (ES) št. 45/2001 v prihodnje reorganizirati različne mehanizme za sodelovanje med Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in nacionalnimi nadzornimi organi na tem področju, vključno z odborom za sodelovanje, ustanovljenim s to uredbo, in sicer na tak način, da bi zagotovili učinkovitost in usklajenost ter se izognili nepotrebnemu podvajanju, brez poseganja v pravico Komisije do pobude.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitev sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ

Referenčni dokumenti

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

25.2.2014 T7-0121/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

11.4.2016

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Datum sprejetja

28.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum predložitve

2.5.2016

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENL

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

Sprejeta besedila, 25.2.2014, P8_TA(2014)0121.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov