ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Сесилия Викстрьом


Процедура : 2013/0081(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0166/2016
Внесени текстове :
A8-0166/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.[2],

–  като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0151),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0166/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Проект на съвместно изявление на Парламента и Комисията относно основанията за отхвърляне, посочени в член 20, параграф 2, буква е)

Според тълкуванието на Европейския парламент и на Комисията член 20, параграф 2, буква е) от настоящата директива дава право на държавите членки да отхвърлят молба само в конкретни случаи, като вземат под внимание особените обстоятелства на гражданина на третата държава и принципа на пропорционалност и въз основа на доказателства или сериозни и обективни причини. Комисията ще гарантира, че при транспонирането на директивата държавите членки прилагат разпоредбата в съответствие с това тълкувание, и ще уведоми Парламента и Съвета за това по силата на задълженията си по член 39.

Европейският парламент и Комисията са на мнение, че включването на тази разпоредба в директивата не би трябвало да се превръща в прецедент при бъдещи инструменти в областта на законната миграция.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст)

Позовавания

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

25.2.2014                     T7-0122/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

11.4.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Дата на приемане

28.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Дата на внасяне

2.5.2016

  • [1]    OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 50.
  • [2]    ОВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 42.
  • [3]    Приети текстове, 25.2.2014 г., P7_TA(2014)0122.