DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8‑0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Cecilia Wikström


Postup : 2013/0081(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0166/2016
Předložené texty :
A8-0166/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění)

(14958/2/2015 – C8‑0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14958/2/2015 – C8‑0131/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené řeckým parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2013[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013[2],

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise Parlamentu a Radě (COM(2013)0151,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0166/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise k důvodu pro zamítnutí žádosti uvedenému v čl. 20 odst. 2 písm. f)

Evropský parlament a Komise chápou čl. 20 odst. 2 písm. f) této směrnice tak, že členským státům umožňuje zamítnout žádost pouze po individuálním posouzení každého jednotlivého případu a zohlednění konkrétních okolností týkajících se státního příslušníka třetí země a při dodržení zásady proporcionality, a to na základě důkazů nebo z vážných a objektivních důvodů. Komise zajistí, aby členské státy po provedení směrnice ve svém právním řádu uplatňovaly toto ustanovení v souladu s tímto výkladem, a informuje o tom Parlament a Radu v rámci svých povinností stanovených v článku 39.

Evropský parlament a Komise se domnívají, že začlenění uvedeného ustanovení do této směrnice by nemělo vytvářet precedens pro budoucí nástroje týkající se legální migrace.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au pair [přepracované znění]

Referenční údaje

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

25.2.2014                     T7-0122/2014

Návrh Komise

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

11.4.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Datum přijetí

28.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum předložení

2.5.2016

  • [1]    Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 50.
  • [2]    Úř. věst. C 114, 15.4.2014, s. 42.
  • [3]  Přijaté texty 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.