INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning)

  2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Cecilia Wikström


  Procedure : 2013/0081(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0166/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0166/2016
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning)

  (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det græske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2013[1],

  –  der henviser til udtalelse af 28. november 2013 fra Regionsudvalget[2],

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0151),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0166/2016),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  godkender Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

  3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Kommissionen om begrundelsen for afslag i artikel 20, stk. 2, litra f)

  Europa-Parlamentet og Kommissionen forstår litra f) i artikel 20, stk. 2, sådan, at medlemsstaterne kun kan give afslag på en ansøgning fra sag til sag under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for tredjelandsstatsborgeren, til proportionalitetsprincippet og på grundlag af dokumentation eller tungtvejende og objektive årsager. Kommissionen vil sikre sig, at medlemsstaterne implementerer denne bestemmelse på linje med denne fortolkning, når de gennemfører direktivet i national ret, og vil underrette Parlamentet og Rådet herom som led i sine forpligtelser i henhold til artikel 39.

  Europa-Parlamentet og Kommissionen mener ikke, at medtagelsen af denne bestemmelse i dette direktiv må danne præcedens for kommende instrumenter om lovlig migration.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning)

  Referencer

  14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  25.2.2014 T7-0122/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0151 - C7-0080/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

  11.4.2016

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Behandling i udvalg

  30.11.2015

  11.4.2016

   

   

  Dato for vedtagelse

  28.4.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  Dato for indgivelse

  2.5.2016