SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud)

  2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöör: Cecilia Wikström


  Menetlus : 2013/0081(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0166/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0166/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud)

  (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

  –  võttes arvesse Kreeka parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2013. aasta arvamust[1],

  –  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust[2],

  –  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0151) suhtes,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

  –  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0166/2016),

  1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavalduse;

  3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

  Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus artikli 20 lõike 2 punktis f nimetatud taotluse tagasilükkamise põhjuse kohta

  Euroopa Parlament ja komisjon saavad direktiivi artikli 20 lõike 2 punktist f aru nii, et liikmesriikidel lubatakse taotlus tagasi lükata üksnes juhtumipõhiselt, võttes arvesse kolmanda riigi kodaniku konkreetset olukorda ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tõendeid või tõsiseid ja objektiivseid põhjuseid. Komisjon tagab, et liikmesriigid rakendavad direktiivi ülevõtmisel seda sätet kooskõlas käesoleva tõlgendusega, ja teavitab sellest oma artikli 39 kohaste kohustuste raames Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

  Euroopa Parlament ja komisjon leiavad, et selle sätte lisamine direktiivi ei tohiks luua pretsedenti tulevaste rände valdkonna õigusaktide jaoks.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused [uuesti sõnastatud]

  Viited

  14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  25.2.2014                     T7-0122/2014

  Komisjoni ettepanek

  COM(2013)0151 - C7-0080/2013

  Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  11.4.2016

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  30.11.2015

  11.4.2016

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  28.4.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  Esitamise kuupäev

  2.5.2016

  • [1]    ELT C 341, 21.11.2013, lk 50.
  • [2]    ELT C 114, 15.4.2014, lk 42.
  • [3]    Vastuvõetud tekstid, 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.