Menettely : 2013/0081(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0166/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0166/2016

Keskustelut :

PV 11/05/2016 - 6

Äänestykset :

PV 11/05/2016 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0216

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 356kWORD 80k
2.5.2016
PE 580.500v03-00 A8-0166/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti)

(14958/2/2015 – C8‑0131/2016 – 2013/0081(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Cecilia Wikström

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti)

(14958/2/2015 – C8‑0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14958/2/2015 – C8‑0131/2016),

–  ottaa huomioon Kreikan parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 28. marraskuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0151),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0166/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja komission yhteisen lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAAN

Euroopan parlamentin ja komission yhteinen lausuma 20 artiklan 2 kohdan f alakohdassa määritellyistä hylkäysperusteista

Euroopan parlamentti ja komissio tulkitsevat niin, että tämän direktiivin 20 artiklan 2 kohdan f alakohdassa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus hylätä hakemus ainoastaan tapauskohtaisesti kolmannen maan kansalaisen erityisolosuhteet ja suhteellisuusperiaate huomioon ottaen sekä näytön tai vakavien ja objektiivisten syiden perusteella. Komissio aikoo varmistaa, että saattaessaan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään jäsenvaltiot panevat kyseisen säännöksen täytäntöön tämän tulkinnan mukaisesti, ja ilmoittaa siitä parlamentille ja neuvostolle osana 39 artiklassa vahvistettuja velvollisuuksiaan.

Euroopan parlamentti ja komissio katsovat, ettei säännöksen sisällyttämistä direktiiviin tulisi nähdä ennakkotapauksena laillista muuttoliikettä koskeville, jatkossa käyttöön otettaville välineille.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset [uudelleenlaadittu]

Viiteasiakirjat

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

25.2.2014                     T7-0122/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

11.4.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.5.2016

(1)

EUVL C 341, 21.11.2013, s. 50.

(2)

EUVL C 114, 15.4.2014, s. 42.

(3)

Hyväksytyt tekstit 25.2.2014, P8_TA(2014)0122.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö