Izvješće - A8-0166/2016Izvješće
A8-0166/2016

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Cecilia Wikström


Postupak : 2013/0081(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0166/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0166/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje koje je grčki parlament podnio u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, a u kojemu se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. rujna 2013.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenog 2013.[2],

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[3] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0151),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0166/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Komisije o temeljima za odbijanje navedenima u točki (f) članka 20. stavka 2.

Prema tumačenju Europskog parlamenta i Komisije, člankom 20. stavkom 2. točkom (f) te Direktive državama članicama dopušta se odbijanje zahtjeva samo u pojedinačnim slučajevima i uzimajući u obzir posebne okolnosti u kojima se nalazi državljanin treće zemlje te načelo proporcionalnosti, kao i na temelju dokaza ili ozbiljnih i objektivnih razloga. Komisija će osigurati da države članice pri prenošenju Direktive provode tu odredbu u skladu s tim tumačenjem te će o tome obavijestiti Parlament i Vijeće u okviru svojih obveza iz članka 39.

Europski parlament i Komisija smatraju da uključivanje ove odredbe u tu Direktivu ne bi trebalo služiti kao presedan za buduće pravne instrumente o migracijama.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja kućanskih poslova te čuvanja djece u zamjenu za stan i hranu [preinaka]

Referentni dokumenti

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

25.2.2014                     T7-0122/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

11.4.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Datum usvajanja

28.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum podnošenja

2.5.2016

  • [1]  SL C 341, 21.11.2013., str. 50.
  • [2]  SL C 114, 15.4.2014., str. 42.
  • [3]  Usvojeni tekstovi od 25.2.2014., P8_TA(2014)0122.