AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Cecilia Wikström


Eljárás : 2013/0081(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0166/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0166/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  tekintettel a görög Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. november 28-i véleményére[2],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0151) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0166/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az állásfoglaláshoz csatolt közös parlamenti és bizottsági nyilatkozatot;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Bizottság együttes nyilatkozata a 20. cikk (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott elutasítás indokairól

Az Európai Parlament és a Bizottság úgy értelmezi ezen irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontját, hogy a tagállamok csak eseti alapon, a harmadik országbeli állampolgár sajátos körülményeinek és az arányosság elvének figyelembevételével, valamint bizonyíték vagy komoly és tényszerű okok alapján utasíthatnak el egy kérelmet. A Bizottság biztosítja, hogy az irányelv átültetésekor a tagállamok ezen értelmezésnek megfelelően hajtsák végre e rendelkezést, és arról – a 39. cikkből fakadó kötelezettségei megfelelően – tájékoztatni fogja a Parlamentet és a Tanácsot.

Az Európai Parlament és a Bizottság úgy véli, hogy e rendelkezés említett irányelvbe való beillesztése nem teremt precedenst a jogszerű migrációról szóló jövőbeli jogi eszközökre vonatkozóan.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Elnevezés

A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei (átdolgozás)

Hivatkozások

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

25.2.2014                     T7-0122/2014

a Bizottság javaslata

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

11.4.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

A benyújtás dátuma

2.5.2016

  • [1]    HL C 341., 2013.11.21., 50. o.
  • [2]    HL C 114., 2014.4.15., 42. o.
  • [3]    Elfogadott szövegek 2014.2.26., P7_TA(2014)0122.