AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

  2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Cecilia Wikström


  Eljárás : 2013/0081(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0166/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0166/2016
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

  (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

  –  tekintettel a görög Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére[1],

  –  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. november 28-i véleményére[2],

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0151) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0166/2016),

  1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

  2.  jóváhagyja az állásfoglaláshoz csatolt közös parlamenti és bizottsági nyilatkozatot;

  3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  5.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

  Az Európai Parlament és a Bizottság együttes nyilatkozata a 20. cikk (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott elutasítás indokairól

  Az Európai Parlament és a Bizottság úgy értelmezi ezen irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontját, hogy a tagállamok csak eseti alapon, a harmadik országbeli állampolgár sajátos körülményeinek és az arányosság elvének figyelembevételével, valamint bizonyíték vagy komoly és tényszerű okok alapján utasíthatnak el egy kérelmet. A Bizottság biztosítja, hogy az irányelv átültetésekor a tagállamok ezen értelmezésnek megfelelően hajtsák végre e rendelkezést, és arról – a 39. cikkből fakadó kötelezettségei megfelelően – tájékoztatni fogja a Parlamentet és a Tanácsot.

  Az Európai Parlament és a Bizottság úgy véli, hogy e rendelkezés említett irányelvbe való beillesztése nem teremt precedenst a jogszerű migrációról szóló jövőbeli jogi eszközökre vonatkozóan.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Elnevezés

  A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei (átdolgozás)

  Hivatkozások

  14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  25.2.2014                     T7-0122/2014

  a Bizottság javaslata

  COM(2013)0151 - C7-0080/2013

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  11.4.2016

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  30.11.2015

  11.4.2016

   

   

  Az elfogadás dátuma

  28.4.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (200. cikk (2) bekezdés)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  A benyújtás dátuma

  2.5.2016

  • [1]    HL C 341., 2013.11.21., 50. o.
  • [2]    HL C 114., 2014.4.15., 42. o.
  • [3]    Elfogadott szövegek 2014.2.26., P7_TA(2014)0122.