Pranešimas - A8-0166/2016Pranešimas
A8-0166/2016

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija)

  2.5.2016 - (14958/2016 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Cecilia Wikström


  Procedūra : 2013/0081(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0166/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0166/2016
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija)

  (14958/2016 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14958/2016 – C8-0131/2016),

  –  atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

  –  atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0151) per pirmąjį svarstymą,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0166/2016),

  1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2.  pritaria Europos Parlamento ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

  3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

  Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl 20 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyto atmetimo pagrindo

  Europos Parlamento ir Komisijos supratimu, pagal šios direktyvos 20 straipsnio 2 dalies f punktą valstybėms narėms leidžiama atmesti prašymą tik išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį ir atsižvelgiant į konkrečias su trečiosios šalies piliečiu susijusias aplinkybes ir proporcingumo principą bei remiantis įrodymais arba rimtomis ir objektyviomis priežastimis. Komisija užtikrins, kad valstybės narės, perkeldamos direktyvą į nacionalinę teisę, įgyvendintų šią nuostatą vadovaudamosi šiuo aiškinimu, ir, vykdydama savo įsipareigojimus pagal 39 straipsnį, apie tai informuos Europos Parlamentą ir Tarybą.

  Europos Parlamentas ir Komisija mano, kad minėtosios nuostatos įtraukimas į šią direktyvą neturėtų būti laikomas precedentu nustatant teisėtos migracijos priemones ateityje.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo arba neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais sąlygos (nauja redakcija)

  Nuorodos

  14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  25.2.2014                     T7-0122/2014

  Komisijos pasiulymas

  COM(2013)0151 - C7-0080/2013

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  11.4.2016

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  30.11.2015

  11.4.2016

   

   

  Priėmimo data

  28.4.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  Pateikimo data

  2.5.2016

  • [1]    OL C 341, 2013 11 21, p. 50.
  • [2]    OL C 114, 2014 4 15, p. 42.
  • [3]    2014 2 25 priimti tekstai, P7_TA(2014)0122.