Ziņojums - A8-0166/2016Ziņojums
A8-0166/2016

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Cecilia Wikström


Procedūra : 2013/0081(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0166/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0166/2016
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Grieķijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 18. septembra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu[2],

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0151),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8–0166/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par 20. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto atteikuma iemeslu

Eiropas Parlaments un Komisija šīs direktīvas 20. panta 2. punkta f) apakšpunktu saprot tā, ka dalībvalstis pieteikumu var noraidīt vienīgi katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā konkrētos trešās valsts valstspiederīgā apstākļus un samērīguma principu un balstoties uz pierādījumiem vai svarīgiem un objektīviem iemesliem. Komisija raudzīsies, lai dalībvalstis, transponējot direktīvu, šo normu īsteno atbilstoši minētajai interpretācijai, un 39. pantā noteikto pienākumu ietvaros par to informēs Eiropas Parlamentu un Padomi.

Eiropas Parlaments un Komisija uzskata, ka šādas normas iekļaušanai šajā direktīvā nevajadzētu kļūt par precedentu turpmākiem likumīgas migrācijas instrumentiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā [pārstrādāta redakcija]

Atsauces

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

25.2.2014                     T7-0122/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas 1. lasījumā saņemšanu

11.4.2016

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Pieņemšanas datums

28.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Iesniegšanas datums

2.5.2016

  • [1]    OV C 341, 21.11.2013., 50. lpp.
  • [2]    OV C 114, 15.4.2014., 42. lpp.
  • [3]    Pieņemtie teksti, 25.2.2014., P7_TA(2014)0122.