RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambji ta' studenti jew proġetti edukattivi u au pairing (riformulazzjoni)

  2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  Rapporteur: Cecilia Wikström


  Proċedura : 2013/0081(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0166/2016
  Testi mressqa :
  A8-0166/2016
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambji ta' studenti jew proġetti edukattivi u au pairing (riformulazzjoni)

  (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mill-Parlament Grieg, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Settembru 2013[1],

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-28 ta' Novembru 2013[2],  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[3] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0151),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0166/2016),

  1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

  2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament u tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni,

  3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

  5.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

  6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

  Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar ir-raġuni għal rifjut speċifikata fl-Artikolu 20(2)(f)

  Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jifhmu punt (f) tal-Artikolu 20(2) ta' din id-Direttiva bħala li jippermetti lill-Istati Membri li jirrifjutaw applikazzjoni biss fuq bażi ta' każ b'każ u b'kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi speċifiċi taċ-ċittadin tal-pajjiż terz u l-prinċipju ta' proporzjonalità u fuq il-bażi ta' evidenza jew raġunijiet serji u oġġettivi. Il-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw din id-dispożizzjoni f'konformità ma' din l-interpretazzjoni meta jittrasponu d-Direttiva, u tinforma lill-Parlament u lill-Kunsill, fil-qafas tal-obbligi tagħha skont l-Artikolu 39.

  Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jqisu li l-inklużjoni ta' din id-dispożizzjoni f'din id-Direttiva ma għandhiex tikkostitwixxi preċedent għal strumenti futuri dwar il-migrazzjoni legali.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skop ta’ riċerka, studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz volontarju u au pairing [Riformulazzjoni]

  Referenzi

  14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

  Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

  25.2.2014                     T7-0122/2014

  Proposta tal-Kummissjoni

  COM(2013)0151 - C7-0080/2013

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

  11.4.2016

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  30.11.2015

  11.4.2016

   

   

  Data tal-adozzjoni

  28.4.2016

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  Data tat-tressiq

  2.5.2016

  • [1]    ĠU C 341, 21.11.2013, p. 50.
  • [2]    ĠU C 114, 15.4.2014, p. 42.
  • [3]    Testi adottati tal-25.2.2014, P7_TA(2014)0122.