AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking)

2.5.2016 - (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) - ***II

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Cecilia Wikström


Procedure : 2013/0081(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0166/2016
Ingediende teksten :
A8-0166/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het Griekse parlement en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 2013[1],

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 28 november 2013[2],

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[3] inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013) 151),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0166/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Commissie over de in artikel 20, lid 2, onder f), vermelde reden voor weigering

Het Europees Parlement en de Commissie vatten artikel 20, lid 2, onder f), van deze richtlijn zodanig op dat de lidstaten een aanvraag slechts per geval mogen afwijzen, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de desbetreffende onderdaan van een derde land en het beginsel van evenredigheid en op grond van bewijsstukken dan wel om ernstige en objectieve redenen. De Commissie zal erop toezien dat de lidstaten, bij de omzetting van de richtlijn, deze bepaling overeenkomstig die interpretatie ten uitvoer leggen en zal het Parlement en de Raad daarvan in kennis stellen in het kader van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 39.

Het Europees Parlement en de Commissie zijn van oordeel dat het opnemen van deze bepaling in deze richtlijn geen precedent mag vormen voor toekomstige instrumenten inzake legale migratie.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten (Herschikking)

Document- en procedurenummers

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

25.2.2014                     T7-0122/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

11.4.2016

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Datum goedkeuring

28.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum indiening

2.5.2016

  • [1]    PB C 341 van 21.11.2013, blz. 50.
  • [2]    PB C 114 van 15.4.2014, blz. 42.
  • [3]    Aangenomen teksten van 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.