Procedura : 2013/0081(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0166/2016

Teksty złożone :

A8-0166/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 6

Głosowanie :

PV 11/05/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0216

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 655kWORD 87k
2.5.2016
PE 580.500v03-00 A8-0166/2016

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Grecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0151),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0166/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie odrzucenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. f)

Parlament Europejski i Komisja rozumieją art. 20 ust. 2 lit. f) tej dyrektywy jako zezwalający państwom członkowskim na odrzucenie wniosku wyłącznie w indywidualnych przypadkach i po rozważeniu szczególnych okoliczności dotyczących danego obywatela państwa trzeciego oraz uwzględnieniu zasady proporcjonalności i posiadanych dowodów lub poważnych i obiektywnych powodów. Komisja dopilnuje, by państwa członkowskie przy transpozycji dyrektywy wdrożyły ten przepis zgodnie z powyższą wykładnią, i przekaże Parlamentowi i Radzie informacje na ten temat, w ramach swoich obowiązków na mocy art. 39.

Parlament Europejski i Komisja są zdania, że włączenie tego przepisu do omawianej dyrektywy nie powinno stanowić precedensu dla przyszłych instrumentów w zakresie legalnej migracji.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair [Wersja przekształcona]

Odsyłacze

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

25.2.2014                     T7-0122/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

11.4.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Data przyjęcia

28.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Data złożenia

2.5.2016

(1)

  Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 50.

(2)

  Dz.U. C 114 z 15.4.2014, s. 42.

(3)

  Teksty przyjęte w dniu 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności