Postup : 2013/0081(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0166/2016

Predkladané texty :

A8-0166/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 11/05/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0216

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 518kWORD 86k
2.5.2016
PE 580.500v03-00 A8-0166/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Gréckym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(1);

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0151),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0166/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Parlamentu a Komisie pripojené k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie týkajúce sa dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. f)

Európsky parlament a Komisia chápu článok 20 ods. 2 písm. f) tejto smernice tak, že umožňuje členským štátom zamietnuť žiadosť iba v závislosti od prípadu a pri zohľadnení osobitných okolností štátneho príslušníka tretej krajiny a zásady proporcionality a na základe dôkazov alebo závažných a objektívnych dôvodov. Komisia v rámci svojich povinností podľa článku 39 zabezpečí, aby členské štáty pri transpozícii smernice implementovali toto ustanovenie v súlade s týmto výkladom a bude informovať Parlament a Radu.

Európsky parlament a Komisia sa domnievajú, že zahrnutie tohto ustanovenia do tejto smernice by nemalo predstavovať precedens pre budúce právne nástroje legálnej migrácie.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby a činnosti aupair (prepracované znenie)

Referenčné čísla

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

25.2.2014                     T7-0122/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

11.4.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Dátum prijatia

28.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Dátum predloženia

2.5.2016

(1)

  Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 50.

(2)

  Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 42.

(3)

  Prijaté texty z 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia