Postopek : 2013/0081(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0166/2016

Predložena besedila :

A8-0166/2016

Razprave :

PV 11/05/2016 - 6

Glasovanja :

PV 11/05/2016 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0216

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 600kWORD 86k
2.5.2016
PE 580.500v03-00 A8-0166/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev)

(14958/2//2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Cecilia Wikström

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev)

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja grškega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. septembra 2013(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 28. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0151),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0166/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Komisije o razlogu za zavrnitev iz člena 20(2)(f)

Evropski parlament in Komisija si točko (f) člena 20(2) te direktive razlagata v smislu, da lahko države članice vlogo zavrnejo samo na podlagi posamične obravnave in ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih se je znašel državljan tretje države, načela sorazmernosti ter na podlagi dokazov ali resnih in objektivnih razlogov. Komisija bo zagotovila, da bodo države članice pri prenosu direktive izvajale to določbo v skladu s to razlago in bo v okviru svojih obveznosti iz člena 39 o tem obvestila Parlament in Svet.

Evropski parlament in Komisija menita, da vključitev te določbe v to direktivo ne bi smela pomeniti precedensa za prihodnje pravne instrumente za migracije.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev)

Referenčni dokumenti

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

25.2.2014 T7-0122/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

11.4.2016

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Datum sprejetja

28.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum predložitve

2.5.2016

(1)

UL C 341, 21.11.2013, str. 50.

(2)

UL C 114, 15.4.2014, str. 42.

(3)

Sprejeta besedila, 25.2.2014, P8_TA(2014)0122.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov