Förfarande : 2013/0081(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0166/2016

Ingivna texter :

A8-0166/2016

Debatter :

PV 11/05/2016 - 6

Omröstningar :

PV 11/05/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0216

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 359kWORD 79k
2.5.2016
PE 580.500v03-00 A8-0166/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning)

(14958/2/2015 – C8 0131/2016 – 2013/0081(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning)

(14958/2/2015 – C8 0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det grekiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 september 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0151),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0166/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och kommissionen om den grund för avslag som anges i artikel 20.2 f

Europaparlamentet och kommissionen tolkar artikel 20.2 f i detta direktiv som att medlemsstaterna har rätt att avslå en ansökan bara efter en bedömning av det enskilda fallet och med beaktande av de särskilda omständigheterna för den berörda tredjelandsmedborgaren och proportionalitetsprincipen samt på grundval av bevis eller tungt vägande och objektiva skäl. Kommissionen kommer att se till att medlemsstaterna, när de införlivar direktivet, genomför denna bestämmelse i linje med ovanstående tolkning. Kommissionen kommer också att informera Europaparlamentet och rådet om detta inom ramen för sina skyldigheter enligt artikel 39.

Europaparlamentet och kommissionen anser att införandet av denna bestämmelse i direktivet inte bör utgöra något prejudikat för framtida rättsliga instrument som avser migration.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-anställning (omarbetning)

Referensnummer

14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

25.2.2014                     T7-0122/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0151 - C7-0080/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

11.4.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2015

11.4.2016

 

 

Antagande

28.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Ingivande

2.5.2016

(1)

  EUT C 341, 21.11.2013, s. 50.

(2)

  EUT C 114, 15.4.2014, s. 42.

(3)

  Antagna texter, 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy