ДОКЛАД относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

2.5.2016 - (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Мади Делво


Процедура : 2015/0906(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0167/2016
Внесени текстове :
A8-0167/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Съда на Европейския съюз, представено на Европейския парламент и на Съвета (N8-0110/2015),

–  като взе предвид член 19, параграф 2, алинея втора от Договора за Европейския съюз, член 256, параграф 1, член 257, параграфи 1 и 2 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C8-0367/2015),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз[1], и по-специално съображение 9 от него.

–  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0081)[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0167/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда на Европейския съюз и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Проект на регламент

Позоваване 1

Проект на Съда на Европейския съюз

Изменение

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19, параграф 2, втора алинея от него,

заличава се

Обосновка

Член 19, параграф 2 от ДЕС не е целесъобразно правно основание на настоящия регламент, тъй като не се извършва промяна на броя на съдиите в Общия съд. Правилното правно основание се съдържа в член 256, параграф 1, член 257 и член 281 от ДФЕС във връзка с член 106а от Договора за Евратом.

Изменение    2

Проект на регламент

Член 1 – точка 1

Проект на Съда на Европейския съюз

Изменение

1. Решение (2004/752/ЕО, Евратом) на Съвета от 2 ноември 2004 г. за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз, а следователно и член 62в от Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз, както и приложение I към него, без да се засяга действието на член 4;

1. Решение на Съвета 2004/752/EО, Евратом1a;

 

_______________

 

1a Решение № 2004/752/ЕО на Съвета, Евратом от 2 ноември 2004 г. за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ L 333, 9.11.2004 г., стр. 7).

Обосновка

За предпочитане е измененията на Протокола да се направят в член 2 чрез изрична отмяна на членовете, въведени на времето с Решение № 2004/752/ЕО на Съвета.

Изменение    3

Проект на регламент

Член 2 – точка 2

Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз

Член 62в

 

Проект на Съда на Европейския съюз

Изменение

2. Добавя се следният член:

2. Дял IVa се заличава.

„Член 62в

 

Разпоредбите относно правомощията, състава, организацията и производството на всеки специализиран съд, създаден съгласно член 257 ДФЕС, се съдържат в приложение към настоящия статут.“

 

Обосновка

Не е необходимо да се замени член 62в с обща препратка към специализираните съдилища и към несъществуващо приложение. Целият дял относно специализираните съдилища, който съдържа единствено този член, може да бъде отменен. Разбира се, той може да бъде възстановен в бъдеще, ако и когато бъде създаден специализиран съд, какъвто беше случаят през 2004 г.

Изменение    4

Проект на регламент

Член 2 – точка 2 a (нова)

Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз

Приложение І

 

Проект на Съда на Европейския съюз

Изменение

 

2a. Приложение I се заличава, без да се засягат разпоредбите на член 4 от настоящия регламент.

Обосновка

За предпочитане е изрично да се отмени приложение I в члена, който се отнася до измененията на Протокола.

 • [1]  ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14.
 • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият регламент е четвъртият относно реформата на Съда на Европейския съюз. Първият регламент въведе редица промени в състава и дейността на Съда и на Общия съд, а вторият предвиди заместващи съдии в Съда на публичната служба.

Третата част на реформата беше най-спорната, тъй като се отнасяше до увеличаване на броя на съдиите в Общия съд. Предвидено беше първоначалното увеличение да бъде от 28 на 40 съдии. В крайна сметка съзаконодателите постигнаха съгласие по настояване на Съвета за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд на 56, така че да се даде възможност на всяка държава членка да представи кандидатурите на двама съдии. Това увеличение беше обвързано с условието, че Съдът на публичната служба ще бъде премахнат и споровете в областта на публичната служба ще бъда прехвърлени обратно на Общия съд.

Следователно настоящият регламент е продължение на третия регламент за реформа на Съда на Европейския съюз. Успоредно с втората стъпка в увеличаването на съдиите в Общия съд – от 40 на 47 – Съдът на публичната служба, в чийто състав влизат седем съдии, трябва да бъде премахнат.

Следователно предложението на Съда на Европейския съюз е логично и съответства на искането на съзаконодателите. То само предлага отмяната на разпоредбите, отнасящи се до Съда на публичната служба, заедно с малък брой последващи изменения и преходни разпоредби. Тези последващи изменения включват, разбира се, отмяната на втория регламент относно реформата на Съда на Европейския съюз. Поради това докладчикът предлага Европейският парламент да одобри предложението.

Настоящият доклад съдържа някои технически изменения, в резултат на които според докладчика се постига по-добро законодателство. Изменящите разпоредби са изяснени по-добре и разделът относно специализираните съдилища се отменя напълно, тъй като той не е нужен, докато се създаде отново специализиран съд. Тези изменения обаче не засягат същността на предложението.

Докладчикът би искал да подчертае, че в предложението са предвидени условията за прехвърляне на Общия съд на делата, висящи в Съда на публичната служба. Делата, висящи в Съда на публичната служба към 31 август 2016 г., ще бъдат прехвърлени на тази дата. В интерес на правната сигурност тези дела ще бъдат обект на прилагането на Процедурния правилник на Общия съд. Докладчикът изтъква, че следва да се направят промени в Процедурния правилник на Общия съд, за да се вземат предвид, по отношение на споровете в областта на публичната служба, конкретните правила, предвидени понастоящем в Процедурния правилник на Съда на публичната служба, по-специално членове 108 и 109.

Не само Процедурният правилник на Общия съд трябва да се промени, но също и неговата вътрешна организация. Докладчикът изразява съгласие с предложението на Комисията, направено в нейното становище[1], и счита, че по-голям брой дела следва да се разглеждат от по-големи състави, когато това е оправдано от тяхната значимост, за да се гарантира последователността и качеството на съдебната практика. Следва също така да се помисли за възможността за адаптиране на правилата и практиките относно разпределението на делата, за да се създадат тематични полезни действия.

Накрая, докладчикът желае да направи коментар относно една правна полемика относно тази промяна. Заявено беше от някои лица, че тъй като член 257 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставя на съзаконодателите компетентността да създават специализирани съдилища, но не се отнася изрично до промени в специализираните съдилища или дори до премахването им, Европейският парламент и Съветът не могат да премахнат специализираните съдилища, които са създали. Докладчикът счита, че когато даден член позволява създаването на институционален орган, изглежда логично да се заключи, че този член също така имплицитно позволява пълното премахване на органа, когато това се изисква от променящите се обстоятелства.

 • [1]  Становище на Комисията относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители, COM(2016)0081, 22.2.2016 г., точка 10.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Павел Свобода

Председател

Комисия по правни въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители (COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

Уважаеми господин Председател,

През март 2015 г. комисията по правни въпроси реши служебно, съгласно член 39, параграф 5 от Правилника, да представи становище относно целесъобразността на правното основание, предложено в проектодоклада относно горепосоченото предложение.

Правните основания, предложени от Съда, са, от една страна, член 19, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който се отнася до броя на съдиите в Общия съд, и от друга страна – член 256, параграф 1, член 257 и член 281, втора алинея от ДФЕС, които се отнасят съответно до компетентността на Общия съд и евентуалните промени в нея, създаването на специализирани съдилища с вторично законодателство и изменението на Статута на Съда с вторично законодателство. Правното основание включва и член 106а, параграф 1 от Договора за Евратом, който се отнася до Съда, доколкото той е също така и Съд на Европейската общност за атомна енергия.

Докладчикът по регламента счита, че член 19, параграф 2 не следва да се използва като правно основание за настоящото предложение, тъй като с него не се променя броят на съдиите в Общия съд, и предложи изменение в този смисъл.

Целта на това становище е да се определи правилността и целесъобразността на изменението за премахване на член 19, параграф 2 като правно основание.

I – Контекст

Настоящият регламент е четвъртият относно реформата на Съда на Европейския съюз. Първият регламент въведе редица промени в състава и дейността на Съда и на Общия съд, а вторият предвиди заместващи съдии в Съда на публичната служба.

Третата част на реформата беше най-спорната, тъй като се отнасяше до увеличаване на броя на съдиите в Общия съд. Предвидено беше първоначалното увеличение да бъде от 28 на 40 съдии. В крайна сметка съзаконодателите постигнаха съгласие по настояване на Съвета за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд на 56, така че да се даде възможност на всяка държава членка да представи кандидатурите на двама съдии. Това увеличение беше обвързано с условието, че Съдът на публичната служба ще бъде премахнат и споровете в областта на публичната служба ще бъда прехвърлени обратно на Общия съд.

Следователно настоящият регламент е продължение на третия регламент за реформа на Съда на Европейския съюз. Успоредно с втората стъпка в увеличаването на съдиите в Общия съд – от 40 на 47 – Съдът на публичната служба, в чийто състав влизат седем съдии, трябва да бъде премахнат.

Предложението на Съда само предлага отмяната на разпоредбите, отнасящи се до Съда на публичната служба, заедно с малък брой последващи изменения и преходни разпоредби. Тези последващи изменения включват, разбира се, отмяната на втория регламент относно реформата на Съда на Европейския съюз.

Заявено беше от някои лица, че тъй като член 257 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставя на съзаконодателите компетентността да създават специализирани съдилища, но не се отнася изрично до промени в специализираните съдилища или дори до премахването им, Европейският парламент и Съветът не могат да премахнат специализираните съдилища, които са създали. Докладчикът счита, че когато даден член позволява създаването на институционален орган, изглежда логично да се заключи, че този член също така имплицитно позволява пълното премахване на органа, когато това се изисква от променящите се обстоятелства.

II – Относими членове от Договорите (подчертаването е добавено)

Член 19, параграф 2 гласи, както следва:

Член 19 от ДЕС

[...]

2. Съдът се състои от по един съдия от всяка държава членка. Той се подпомага от генерални адвокати.

Общият съд включва поне по един съдия от държава членка.

Съдиите и генералните адвокати на Съда и съдиите на Общия съд се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на условията, предвидени в членове 253 и 254 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки за срок от шест години. Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат изтича, могат да бъдат преназначавани.

[...]

Член 256, параграф 1 от ДФЕС гласи следното:

Член 256 от ДФЕС

1. Общият съд е компетентен да разглежда и да се произнася като първа инстанция по исковете, посочени в членове 263, 265, 268, 270 и 272, с изключение на възложените на специализиран съд, създаден съгласно член 257 и тези, които в статута са изрично запазени за Съда. Статутът може да предвиди компетентност на Общия съд и относно други категории дела.

Решенията на Общия съд по силата на настоящия параграф подлежат на обжалване само по правни въпроси пред Съда, съгласно предвидените в статута условия и ограничения.

[...]

Член 257 от ДФЕС гласи, както следва:

Член 257 от ДФЕС

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да създават специализирани съдилища към Общия съд, натоварени да разглеждат като първа инстанция определени категории искове в специфични области. Европейският парламент и Съветът действат чрез регламенти или по предложение на Комисията, след консултация със Съда, или по искане на Съда, след консултация с Комисията.

Регламентът за създаване на специализиран съд определя правилата за организацията на този съд и уточнява обхвата на компетенциите, които му се предоставят.

[...]

Член 281 от ДФЕС гласи, както следва:

Член 281 от ДФЕС

[...]

Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да изменят разпоредбите на статута, с изключение на дял I и на член 64 от него. Европейският парламент и Съветът действат или по искане на Съда и след консултация с Комисията, или по предложение на Комисията и след консултация със Съда.

Член 106а от Договора за Евратом гласи следното:

Член 106а от Договора за Евратом

1. Член 7, членове 13 – 19, член 48, параграфи 2 – 5 и членове 49 и 50 от Договора за Европейския съюз, член 15, членове 223 – 236, членове 237 – 244, член 245, членове 246 – 270, членове 272, 273 и 274, членове 277 – 281, членове 285 – 304, членове 310 – 320, членове 322 – 325 и членове 336, 342 и 344 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Протоколът относно преходните разпоредби се прилагат към настоящия договор.

[...]

III – Общ принцип за избор на правно основание

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“[1]. Изборът на неправилно правно основание може следователно да представлява основание за отмяна на въпросния акт.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

1.  има повече от една цел или се състои от няколко части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само акцесорна; или

2.  преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани съставни части, без някоя от тях да е второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея.

Съгласно съдебната практика на Съда в първия случай актът трябва да се основава на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на съответните различни правни основания.[2]

В този случай е ясно, че членове 256, параграф 1, член 257 и член 281 от ДФЕС и член 106а, параграф 1 от Договора за Евратом трябва да се използват заедно като правно основание, тъй като те се отнасят до различни, но еднакво важни аспекти на същия проблем, както ще бъде показано по-долу.

IV – Цел и съдържание на предложението

С член 1 от предложението се отменят:

•  Решение 2004/752/EО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 г. за създаването на Съд за публичната служба на Европейския съюз;

•  Регламент (ЕС, Евратом) № 979/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз.

С член 2 се въвеждат два нови члена в Статута на Съда:

•  Нов член 50а, параграф 1 определя съгласно последното изречение на член 256, параграф 1 от ДФЕС компетентността на Общия съд по отношение на публичната служба. Параграф 2 въвежда отново приканването на съда, компетентен по споровете в областта на публичната служба, да разгледа възможностите за уреждане на споровете по взаимно съгласие.

•  Нов член 62в предвижда по общ начин, че разпоредбите, отнасящи се до компетентността, състава, организацията и производството пред специализиран съд, трябва да бъдат посочени в приложение към Статута. Проектодокладът предлага да не се добавя този член, тъй като е излишен при липса на специализиран съд.

Членове 3, 4 и 5 съдържат преходни разпоредби, необходими за прехвърлянето на компетентността.

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Предложението на Съда съдържа пет правни основания:

•  Член 19, параграф 2 от ДЕС не е целесъобразно правно основание, тъй като се отнася до броя на съдиите в Общия съд, който не се засяга от настоящото предложение.

•  Член 256, параграф 1 от ДФЕС е необходимо правно основание, тъй като позволява да се измени Статутът, за да се предостави на Общия съд компетентност за допълнителни категории дела. Това е от значение, тъй като Договорите не предоставят изрично на Общия съд компетентност по спорове на служители, които включват служители, неуредени от Правилника за длъжностните лица (т.е. служителите в Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка).

•  Член 257 от ДФЕС е необходимо правно основание, тъй като позволява създаването на специализирани съдилища, като например Съда на публичната служба. Логично е, че законодателят може да измени или отмени специализирани съдилища, когато обстоятелствата го налагат: цялостната цел на член 257 от ДФЕС е да се придаде достатъчна гъвкавост на юрисдикционната структура на Съюза.

•  Член 281, втора алинея от ДФЕС е необходимо правно основание, тъй като позволява на съзаконодателите да изменят Статута на Съда на Европейския съюз чрез обикновената законодателна процедура, и по-специално да предприемат промените, позволени от член 256, параграф 1 и член 257.

•  Член 106а, параграф 1 от Договора за Евратом също е необходимо правно основание, тъй като предвижда, че различни институционални разпоредби на ДЕС и ДФЕС, включително всички членове, посочени по-горе, се отнасят и до Европейската общност за атомна енергия. Липсата на позоваване на този член би означавало, че правилата за компетентност на ЕС и Евратом може да се различават, което не е така.

Оттук следва, че целесъобразните правни основания, които трябва да се използват заедно, са: член 256, параграф 1 от ДФЕС относно разширяването на компетентността на Общия съд, член 257, първа и втора алинея от ДФЕС относно специализираните съдилища и тяхното създаване, изменение или премахване, член 281, втора алинея от ДФЕС относно изменението на Статута на Съда и член 106а, параграф 1 от Договора за Евратом относно прилагането на всички горепосочени промени също и спрямо Европейската общност за атомна енергия. Член 19, параграф 2 от ДЕС не следва да се използва като правно основание, тъй като настоящото предложение не се отнася до броя на съдиите в Общия съд.

Четирите правни основания трябва да се използват заедно, тъй като те се отнасят до различни аспекти на промяната. Ако някое от правните основания не бъде използвано по отношение на предложението, приетият така регламент не би бил достатъчно основан на Договорите.

VI – Заключение и препоръка

Целесъобразното правно основание на горепосоченото предложение е в четири насоки: член 256, параграф 1 от ДФЕС, член 257, първа и втора алинея от ДФЕС, член 281, втора алинея от ДФЕС и член 106а, параграф 1 от Договора за Евратом. Член 19, параграф 2 от ДЕС не е целесъобразно правно основание на настоящото предложение.

На заседанието си от 21 април 2016 г. комисията по правни въпроси реши съответно с 16 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“[3] да препоръча следователно на комисията по правни въпроси и на Парламента да одобрят изменението за промяна на правното основание.

С уважение,

Павел Свобода

 • [1]  Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Сборник, стр. 1439, т. 5); Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет
  (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585);
 • [2]  Вж. дело C–411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.
 • [3]  На окончателното гласуване присъстваха: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (първи зам.-председател), Жан-Мари Кавада (втори зам.-председател), Аксел Фос (трети зам.-председател), Мади Делво (четвърти зам.-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Хейди Хаутала, Силвия-Ивон Кауфман, Дитмар Кьостер, Жил Льобретон, Емил Радев, Йожеф Сайер, Сесилия Викстрьом, Йозеф Вайденхолцер (представляващ Евелин Регнер съгласно член 200, параграф 2).

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (21.4.2016)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители
(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 28 март 2011 г. Съдът представи предложение за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз въз основа на член 254, параграф 1 и член 281, параграф 2 от ДФЕС. След влизането в сила на Договора от Лисабон такова предложение следва за първи път да бъде прието в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Представеното законодателно предложение съдържа независими едно от друго предложения, отнасящи се до трите юрисдикции, които съставляват Съда на Европейския съюз.

По отношение на Съда предложенията се отнасят основно до създаването на длъжност заместник-председател на Съда и изменението на правилата относно състава и на начина, по който функционира големият състав.

Друга част от предложението има за цел да даде възможност за назначаване на заместващи съдии в Съда на публичната служба. В отделен проект на регламент беше предложено да се изменени член 62в от Статута на Съда, като най-общо се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към специализираните съдилища. Приети бяха два регламента в резултат на предложенията на Съда[1].

За да се справи с нарасналия обем на работа (увеличение с 65% на делата, заведени пред Общия съд между 2000 и 2010 г.; в края на 2010 г. имаше 1 300 висящи дела, докато през същата година 527 дела бяха разрешени), Съдът счита, че с цел намиране на структурно решение е необходимо да се увеличи броят на съдиите най-малко с 12, вследствие на което съдиите в Общия съд да станат 39.

Комисията и Парламентът[2], на първо четене, приеха това увеличаване на броя на съдиите. Държавите членки обаче не можаха да се споразумеят относно условията за назначаването на 12-те допълнителни съдии. Големите държави членки искаха съдиите да бъдат назначавани въз основа на техните качества, а малките държави членки изискваха ротационна система, която да им гарантира, че периодично ще разполагат с двама съдии в Съда.

През юли 2014 г. италианското председателство поиска от Съда да изготви ново предложение за реформа; предложението беше представено от председателя на Съда през есента на 2014 г.

Актуализираната версия на предложението на Съда предлага да се удвои броят на съдиите в Съда и увеличаването на броя до 56 съдии да се извърши на три етапа. През 2015 г. ще бъдат създадени дванадесет нови съдебни длъжности. През 2016 г. седемте съдии от Съда на публичната служба ще се интегрират в Общия съд. И накрая, през 2019 г. ще бъдат създадени девет нови длъжности.

Въз основа на това ново предложение Парламентът и Съветът постигнаха споразумение[3].

Съображение 9 от приетия регламент предвижда, че „През септември 2016 г. (...) постовете на седем съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз (наричан по-долу „Съдът на публичната служба“) следва да се прехвърлят към Общия съд...“.

Разглежданото понастоящем предложение има за цел да приложи решението за прехвърляне на седемте съдии от Съда на публичната служба в Общия съд, взето в горепосочения регламент, чрез прехвърляне също така на компетентността на Съда на публичната служба към Общия съд. Като такова предложението не повдига специфични въпроси и докладчикът предлага то да бъде прието без изменения.

******

Комисията по конституционни въпроси призовава водещата комисия по правни въпроси да предложи Парламентът да приеме своята позиция на първо четене, като приеме искането на Съда без изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

Позовавания

N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.11.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

26.11.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

3.12.2015

Разглеждане в комисия

15.3.2016

 

 

 

Дата на приемане

20.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Gerolf Annemans, David McAllister, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Axel Voss

 • [1]  Регламент (ЕС, Евратом) № 979/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз, ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 83 – 84.
  Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 г. за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него, ОВ L 228, 23.8.2012 г., стр. 1 – 3.
 • [2]  Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2013 г., на проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (1)
  Законодателна резолюция от 15 април 2014 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (обикновена законодателна процедура: първо четене)
 • [3]  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз, ОВ L 341, 24.12. 2015 г., стр. 14 – 17.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

Позовавания

N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.11.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

26.11.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mady Delvaux

18.2.2016

 

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището JURI

JURI

21.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.3.2016

 

 

 

Дата на приемане

21.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josef Weidenholzer

Дата на внасяне

2.5.2016