Postup : 2015/0906(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0167/2016

Předložené texty :

A8-0167/2016

Rozpravy :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0278

ZPRÁVA     ***I
PDF 723kWORD 313k
2.5.2016
PE 578.532v03-00 A8-0167/2016

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie

(N8-0110/2015 – C8‑0367/2015 – 2015/0906(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Mady Delvaux

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výbor pro ústavní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie

(N8-0110/2015 – C8‑0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, již Soudní dvůr předložil Parlamentu a Radě (N8-0110/2015),

–  s ohledem na čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii, čl. 256 odst. 1, čl. 257 první a druhý pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž byl návrh aktu předložen Evropskému parlamentu (C8-0367/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie(1), a zejména bod odůvodnění 9 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0081)(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0167/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Soudnímu dvoru a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec této smlouvy,

 

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 19 odst. 2 SEU není pro toto nařízení vhodným právním základem, neboť se nemění počet soudců Tribunálu. Správný právní základ nalezneme v čl. 256 odst. 1 a v článcích 257 a 281 SFEU a v článku 106a Smlouvy o Euratomu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

1. rozhodnutí Rady (2004/752/ES, Euratom) ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, a v důsledku toho též článek 62c Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie a jeho příloha I, čímž není dotčen článek 4;

1. rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom1a;

 

_______________

 

1a Rozhodnutí Rady (2004/752/ES, Euratom) ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 7).

Odůvodnění

Je vhodnější, aby se změny protokolu řešily v článku 2, a to rovněž výslovným zrušením článků, jež byly zavedeny rozhodnutím Rady 2004/752/ES.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Článek 62 c

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

2. Vkládá se nový článek, který zní:

2. Hlava IVa se zrušuje.

„Článek 62c

 

Ustanovení o pravomocích, složení a organizaci každého specializovaného soudu zřízeného podle článku 257 SFEU a o řízení před ním jsou obsažena v příloze tohoto statutu.“

 

Odůvodnění

Není třeba nahrazovat článek 62c obecným odkazem na specializované soudy a neexistující přílohu. Je možné zrušit celou hlavu o specializovaných soudech, která obsahuje pouze tento článek. Tato hlava může být samozřejmě v budoucnu obnovena, pokud bude nějaký specializovaný soud zřízen, jako tomu bylo v roce 2004.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Příloha I

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

 

2a. Příloha I se zrušuje, aniž je dotčen článek 4 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je vhodnější přílohu I výslovně zrušit v článku, který se týká změn protokolu.

(1)

Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14.

(2)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto nařízení je v pořadí čtvrtým nařízením zabývajícím se reformou Soudního dvora. První provedlo několik změn týkajících se organizace a postupů Soudního dvora a Tribunálu a druhé zavedlo dočasné soudce u Soudu pro veřejnou službu.

Třetí část reformy byla nejkontroverznější, neboť se týkala navýšení počtu soudců Tribunálu. Původně se plánovalo zvýšit počet soudců z 28 na 40. Nakonec se však spoluzákonodárci na popud Rady dohodli, že bude počet soudců Tribunálu zvýšen na 56, aby každý členský stát mohl jmenovat dva soudce. Toto navýšení bylo podmíněno tím, že Soud pro veřejnou službu bude zrušen a spory v oblasti veřejné služby budou převedeny zpět k Tribunálu.

Toto nařízení tudíž navazuje na třetí nařízení provádějící reformu Soudního dvora. Souběžně s druhou fází navyšování počtu soudců Tribunálu ze 40 na 47 musí být zrušen Soud pro veřejnou službu, který má sedm soudců.

Návrh Soudního dvora je proto logický a odpovídá žádosti spoluzákonodárců. Navrhuje pouze zrušení ustanovení týkajících se Soudu pro veřejnou službu spolu s několika následnými změnami a přechodnými ustanoveními. Tyto následné změny samozřejmě zahrnují zrušení druhého nařízení o reformě Soudního dvora. Zpravodajka proto navrhuje, aby Evropský parlament tento návrh schválil.

Tato zpráva obsahuje několik technických pozměňovacích návrhů, o nichž se zpravodajka domnívá, že povedou k lepší právní úpravě. Pozměňující ustanovení jsou vyjasněna a oddíl o specializovaných soudech je zcela zrušen, neboť není zapotřebí, dokud nebude nějaký specializovaný soud opět zřízen. Tyto pozměňovací návrhy však nemají vliv na podstatu návrhu.

Zpravodajka chce zdůraznit, že se návrh zabývá postupy pro převod věcí projednávaných Soudem pro veřejnou službu k Tribunálu. Věci, které nebudou Soudem pro veřejnou službu rozhodnuty k 31. srpnu 2016, budou převedeny ve stavu, v němž se budou k tomuto datu nacházet. V zájmu právní jistoty budou tyto věci podléhat jednacímu řádu Tribunálu. Zpravodajka upozorňuje, že by měly být v jednacím řádu Tribunálu provedeny změny, které by v souvislosti se spory v oblasti veřejné služby zohlednily zvláštní pravidla, jež jsou momentálně stanovena v jednacím řádu Soudu pro veřejnou službu, zejména v článcích 108 a 109.

Nebude třeba pozměnit pouze jednací řád Tribunálu, ale také jeho vnitřní organizaci. Zpravodajka souhlasí s návrhem, který Komise učinila ve svém stanovisku(1), a domnívá se, že by měl být větší počet věcí svěřen širším kolegiím, je-li to odůvodněno jejich důležitostí, s cílem zajistit soudržnost a kvalitu judikatury. Měla by být rovněž zvážena možnost přizpůsobit pravidla a postupy upravující přidělování věcí za účelem vytvoření tematických synergií.

Zpravodajka se chce závěrem vyjádřit k právní polemice, která tuto změnu doprovází. Objevily se názory, že jelikož článek 257 Smlouvy o fungování Evropské unie uděluje spoluzákonodárcům pravomoc zřizovat specializované soudy, ale nehovoří výslovně o změnách těchto soudů či dokonce o jejich zrušení, nemohou Evropský parlament a Rada zrušit specializované soudy, které zřídily. Zpravodajka se domnívá, že pokud nějaký článek umožňuje vytvoření institucionálního orgánu, jeví se jako logické, aby bylo z této skutečnosti vyvozeno, že daný článek rovněž implicitně umožňuje jeho zrušení, vyžádá-li si to změna okolností.

(1)

Stanovisko Komise k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie, COM(2016)0081, 22.2.2016, bod 10.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Pavel Svoboda

předseda

Výbor pro právní záležitosti

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k právnímu základu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie (COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

Vážený pane předsedo,

v březnu 2015 rozhodl Výbor pro právní záležitosti z vlastního podnětu na základě čl. 39 odst. 5 jednacího řádu, že vypracuje stanovisko k vhodnosti právního základu předloženého v návrhu zprávy pro výše uvedený návrh.

Právní základy navržené Soudním dvorem jsou na jedné straně čl. 19 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) týkající se počtu soudců Tribunálu a na straně druhé čl. 256 odst. 1, článek 257 a druhý odstavec článku 281 SFEU týkající se pravomocí Tribunálu a jejich možných změn, zřizování specializovaných soudů na základě sekundárních právních předpisů a změny statutu Soudního dvora na základě sekundárních právních předpisů. Právní základ rovněž zahrnuje čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii týkající se rozsahu působnosti Soudního dvora, který je rovněž Soudním dvorem Společenství pro atomovou energii.

Navrhovatel nařízení se domnívá, že čl. 19 odst. 2 by neměl být použit jako právní základ pro tento návrh, vzhledem k tomu, že nemění počet soudců Tribunálu, a za tímto účelem předložil pozměňovací návrh.

Cílem tohoto stanoviska je určení platnosti a vhodnosti pozměňovacího návrhu, který odstraňuje čl. 19 odst. 2 jako právní základ.

I – Souvislosti

Toto nařízení je v pořadí čtvrtým nařízením zabývajícím se reformou Soudního dvora. První provedlo několik změn týkajících se organizace a postupů Soudního dvora a Tribunálu a druhé zavedlo dočasné soudce u Soudu pro veřejnou službu.

Třetí část reformy byla nejkontroverznější, neboť se týkala navýšení počtu soudců Tribunálu. Původně se plánovalo zvýšit počet soudců z 28 na 40. Nakonec se však spoluzákonodárci na popud Rady dohodli, že bude počet soudců Tribunálu zvýšen na 56, aby každý členský stát mohl jmenovat dva soudce. Toto navýšení bylo podmíněno tím, že Soud pro veřejnou službu bude zrušen a spory v oblasti veřejné služby budou převedeny zpět k Tribunálu.

Toto nařízení tudíž navazuje na třetí nařízení provádějící reformu Soudního dvora. Souběžně s druhou fází navyšování počtu soudců Tribunálu ze 40 na 47 musí být zrušen Soud pro veřejnou službu, který má sedm soudců.

Návrh Soudního dvora navrhuje pouze zrušení ustanovení týkajících se Soudu pro veřejnou službu spolu s několika následnými změnami a přechodnými ustanoveními. Tyto následné změny samozřejmě zahrnují zrušení druhého nařízení o reformě Soudního dvora.

Objevily se názory, že jelikož článek 257 Smlouvy o fungování Evropské unie uděluje spoluzákonodárcům pravomoc zřizovat specializované soudy, ale nehovoří výslovně o změnách těchto soudů či dokonce o jejich zrušení, nemohou Evropský parlament a Rada zrušit specializované soudy, které zřídily. Navrhovatel se domnívá, že pokud nějaký článek umožňuje vytvoření institucionálního orgánu, jeví se jako logické, aby bylo z této skutečnosti vyvozeno, že daný článek rovněž implicitně umožňuje jeho zrušení, vyžádá-li si to změna okolností.

II - Relevantní články Smlouvy (zvýraznění doplněno)

Článek 19 odst. 2 zní takto:

Článek 19 SEU

[...]

2. Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu. Jsou mu nápomocni generální advokáti.

Tribunál se skládá z nejméně jednoho soudce z každého členského státu.

Soudci a generální advokáti Soudního dvora a soudci Tribunálu jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které splňují požadavky článků 253 a 254 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států na dobu šesti let. Soudci a generální advokáti, jejichž funkční období končí, mohou být jmenováni opakovaně.

[...]

Článek 256 odst. 1 SFEU zní takto:

Článek 256 SFEU

1. Tribunál je příslušný rozhodovat v prvním stupni ve věcech uvedených v článcích 263, 265, 268, 270 a 272 s výjimkou těch, které jsou v působnosti některého specializovaného soudu zřízeného na základě článku 257 nebo které statut vyhrazuje Soudnímu dvoru. Statut může stanovit, že Tribunál je příslušný i pro jiné věci.

Proti rozhodnutím Tribunálu podle tohoto odstavce je možno za podmínek a v mezích stanovených statutem podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru, omezený na právní otázky.

[...]

Článek 257 SFEU zní takto:

Článek 257 SFEU

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem zřídit specializované soudy připojené k Tribunálu, příslušné rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích žalob ve zvláštních oblastech. Evropský parlament a Rada rozhodují formou nařízení buď na návrh Komise a po konzultaci se Soudním dvorem, nebo na žádost Soudního dvora a po konzultaci s Komisí.

Nařízení o zřízení specializovaného soudu stanoví pravidla pro jeho složení a upřesní působnost, která mu bude svěřena.

[...]

Článek 281 SFEU zní takto:

Článek 281 SFEU

[...]

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem změnit ustanovení statutu s výjimkou hlavy I a článku 64. Evropský parlament a Rada rozhodují buď na žádost Soudního dvora a po konzultaci s Komisí, nebo na návrh Komise a po konzultaci se Soudním dvorem.

Čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii zní takto:

Čl. 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

1. Článek 7, články 13 až 19, čl. 48 odst. 2 až 5, články 49 a 50 Smlouvy o Evropské unii a článek 15, články 223 až 236, články 237 až 244, článek 245, články 246 až 270, články 272, 273 a 274, články 277 až 281, 285 až 304, 310 až 320, 322 až 325, 336, 342 a 344 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i Protokol o přechodných ustanoveních se použijí na tuto smlouvu.

[...]

III – Obecné zásady, jimiž se řídí volba právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“(1). Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro prohlášení dotyčného právního předpisu za neplatný.

V tomto případě je tedy třeba určit, zda návrh buď:

1.  sleduje mnohočetný účel nebo má několik složek a jeden účel nebo jednu složku lze označit jako hlavní nebo převažující, zatímco ostatní účely či složky jsou pouze vedlejší; či

2.  sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou navzájem neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly druhořadým nebo nepřímým způsobem ve vztahu k těm ostatním.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, a ve druhém případě bude muset být takový akt založen na různých odpovídajících právních základech.(2)

V tomto případě je zřejmé, že čl. 256 odst. 1, článek 257 a 281 SFEU a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii musí být použity jako společný právní základ, vzhledem k tomu, že se týkají různých, nicméně stejně důležitých hledisek téhož problému, jak bude ukázáno níže.

IV – Cíl a obsah návrhu

Článek 1 tohoto návrhu zrušuje:

•  rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie;

•  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 ze dne 25. října 2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie.

Článek 2 zavádí dva nové články do statutu Soudního dvora:

•  nový článek 50a v prvním odstavci stanovuje, v souladu s poslední větou čl. 256 odst. 1 SFEU, pravomoc Tribunálu s ohledem na veřejnou službu. Odstavec 2 znovu zavádí odpovědnost soudu za spory v oblasti veřejné služby posoudit možnosti smírného řešení sporů.

•  nový článek 62c obecně uvádí, že ustanovení týkající se pravomoci, složení, organizace a postupu specializovaných soudů musí být obsaženy v příloze statutu. Návrh zprávy navrhuje vypustit tento článek z důvodu jeho nadbytečnosti, pokud není přítomen žádný specializovaný soud.

Články 3, 4 a 5 obsahují přechodná ustanovení nezbytná pro přenesení pravomoci.

V – Rozbor a určení vhodného právního základu

Návrh Soudního dvora obsahuje pět právních základů:

•  čl. 19 odst. 2 SEU není vhodným právním základem, neboť se týká počtu soudců Tribunálu, čehož se tento návrh nedotýká.

•  čl. 256 odst. 1 SFEU je nezbytným právním základem, jelikož umožňuje změnu statutu tak, aby Tribunálu zadal pravomoc nad doplňkovými kategoriemi případů. A to je relevantní, jelikož Smlouvy výslovně neukládají Tribunálu pravomoc v otázce personálních sporů týkajících se pracovníků, kteří nepodléhají služebnímu řádu (např. zaměstnanci Evropské centrální banky a Evropské investiční banky).

•  článek 257 SFEU je nezbytným právním základem, neboť umožňuje zřízení specializovaných soudů, jako je Soud pro veřejnou službu. Je logické, že zákonodárce smí rovněž měnit či rušit specializované soudy, pokud to okolnosti vyžadují: celým účelem článku 257 SFEU je umožnit dostatečnou pružnost v jurisdikční struktuře Unie.

•  Druhý odstavec článku 281 SFEU je nezbytným právním základem, neboť umožňuje spoluzákonodárcům měnit statut Soudního dvora řádným legislativním postupem, a to zvláště provádět změny povolené v čl. 256 odst. 1 a článku 257.

•  Čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii je rovněž nezbytným právním základem, neboť stanoví, že různá institucionální ustanovení SEU a SFEU, včetně všech výše zmíněných článků, se rovněž vztahují na Společenství pro atomovou energii. Chybějící odkaz na tento článek by naznačoval, že jurisdikční pravidla EU a Euratomu se mohou lišit, čemuž tak není.

Z toho tedy vyplývá, že příslušnými společnými právními základy jsou čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, který se týká rozšíření pravomoci Tribunálu, první a druhý odstavec článku 257 Smlouvy o fungování EU, který se týká specializovaných soudů a jejich zřizování, měnění či rušení, druhý odstavec článku 281 Smlouvy o fungování EU, který se týká změny statutu Soudního dvora a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, který se týká uplatňování všech výše uvedených změn rovněž ze strany Společenství pro atomovou energii. Čl. 19 odst. 2 SEU by neměl být použit jako právní základ, jelikož se nařízení netýká počtu soudců Tribunálu.

Tyto čtyři právní základy musí být použity společně, neboť se týkají různých aspektů změny. Vypuštění některého z právních základů z návrhu by výsledné nařízení ponechalo bez dostatečného základu ve Smlouvách.

VI – Závěr a doporučení

Vhodné právní základy výše uvedeného návrhu jsou čtyři: Čl. 256 odst. 1 SFEU, první a druhý odstavec článku 257 SFEU, druhý odstavec článku 281 SFEU a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. čl. 19 odst. 2 SEU není vhodným právním základem tohoto návrhu.

Na své schůzi dne 21. dubna 2016 se Výbor pro právní záležitosti rozhodl (16 poslanců hlasovalo pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování(3)) doporučit Výboru pro právní záležitosti a plenárnímu zasedání, aby tudíž podpořily pozměňovací návrh, kterým se mění právní základ.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Věc C-45/86, Komise vs. Rada (Všeobecné celní preference), Sb. rozh. 1987, s. 1439, bod 5; věc C-440/05, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 2007, s. I-9097; věc C-411/06, Komise vs. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585.

(2)

Viz výše uvedená věc C-411/06, body 46-47.

(3)

Konečného hlasování se zúčastnili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (první místopředsedkyně), Jean-Marie Cavada (druhý místopředseda), Axel Voss (třetí místopředseda), Mady Delvaux (čtvrtá místopředsedkyně), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström, Josef Weidenholzer (jménem Evelyny Regnerové podle čl. 200 odst. 2 jednacího řádu).


STANOVISKO Výbor pro ústavní záležitosti (21.4.2016)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

Navrhovatelka: Danuta Maria Hübner

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 28. března 2011 předložil Soudní dvůr návrh na změnu statutu Soudního dvora EU na základě čl. 254 odst. 1 a čl. 281 odst. 2 SFEU. V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost by takovýto návrh měl být poprvé přijat v souladu s řádným legislativním postupem.

Předložený legislativní návrh obsahuje samostatné návrhy týkající se každé ze tří jurisdikcí tvořících Soudní dvůr Evropské unie.

Pokud jde o Soudní dvůr, týkají se návrhy především zřízení úřadu místopředsedy Soudního dvora a změny pravidel upravujících složení velkého senátu a způsob jeho fungování.

Jiná část návrhu si klade za cíl umožnit jmenování přechodných soudců do Soudu pro veřejnou službu. V samostatném návrhu nařízení pak byla navržena změna článku 62c statutu Soudního dvora EU, která by obecně umožňovala přidělovat přechodné soudce ke specializovaným soudům. V návaznosti na návrhy Soudního dvora EU byla přijata dvě nařízení(1).

Soudní dvůr se domníval, že za účelem nalezení strukturálního řešení problému nárůstu pracovní zátěže (mezi lety 2000 a 2010 došlo k nárůstu v počtu věcí předložených Tribunálu o 65 %, přičemž na konci roku 2010 zůstávalo neukončeno 1 300 případů, zatímco 527 věcí bylo v daném roce rozhodnuto) bude nezbytné navýšit počet soudců nejméně o 12, což by počet soudců Tribunálu zvýšilo na 39.

Komise a Parlament(2) přijaly toto navýšení počtu soudců v prvním čtení. Členské státy se však nemohly dohodnout na postupu, kterým by těchto 12 nových soudců bylo jmenováno. Zatímco větší členské státy chtěly, aby byli jmenováni na základě svých schopností, požadovaly menší členské státy rotační systém, který by každému státu u Soudního dvora EU zajistil dva soudce.

V červenci 2014 požádalo italské předsednictví Soudní dvůr EU, aby vypracoval nový návrh reformy; předseda Soudního dvora tento návrh předložil na podzim roku 2014.

Podle aktuální verze návrhu Soudního dvora EU se má jeho počet soudců zdvojnásobit a konečného počtu 56 má být dosaženo ve třech fázích. V roce 2015 by tak bylo vytvořeno dvanáct nových soudcovských pozic. V roce 2016 by do Tribunálu přešlo sedm soudců Soudu pro veřejnou službu. A závěrem by bylo v roce 2019 vytvořeno devět nových pozic.

Právě na základě tohoto nového návrhu dosáhly Parlament a Rada dohody(3).

Bod odůvodnění 9 přijatého nařízení uvádí, že: „...v září 2016 [by měla být] ... místa sedmi soudců u Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (dále jen „Soud pro veřejnou službu“) [přenesena] na Tribunál.“

Cílem projednávaného návrhu je provedení rozhodnutí převést sedm soudců Soudu pro veřejnou službu k Tribunálu, jež bylo přijato ve výše zmíněném nařízení, tak, že rovněž pravomoc Soudu pro veřejnou službu bude převedena na Tribunál. Návrh jako takový nevyvolává žádné zvláštní otázky a navrhovatelka doporučuje jeho přijetí bez pozměňovacích návrhů.

******

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení v nezměněném znění žádosti Soudního dvora.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU

Referenční údaje

N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.11.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

26.11.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

3.12.2015

Projednání ve výboru

15.3.2016

 

 

 

Datum přijetí

20.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Gerolf Annemans, David McAllister, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Axel Voss

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 ze dne 25. října 2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 83–84.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu, Úř. věst. L 228, 23.8.2012, s. 1–3.

(2)

Pozměňovací návrhy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (1), přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení).

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14–17.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU

Referenční údaje

N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.11.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

26.11.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mady Delvaux

18.2.2016

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

21.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

15.3.2016

 

 

 

Datum přijetí

21.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josef Weidenholzer

Datum předložení

2.5.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí