ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

3.5.2016 - (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Ska Keller


Postup : 2015/0314(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0170/2016
Předložené texty :
A8-0170/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0677),

–  s ohledem na čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0017/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0170/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Švédsko čelí nouzové situaci vyznačující se náhlým přílivem státních příslušníků třetích zemí na jeho území v důsledku náhlé změny migračních toků. Dopisem ze dne 8. prosince 2015 Švédsko formálně požádalo o pozastavení svých povinností vyplývajících z rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601.

(5) Švédsko čelí nouzové situaci vyznačující se náhlým přílivem státních příslušníků třetích zemí na jeho území v důsledku náhlé změny migračních toků. Dopisem ze dne 8. prosince 2015 Švédsko formálně požádalo o pozastavení svých povinností vyplývajících z rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601, neboť musí čelit situaci, kdy je jak zemí prvního vstupu, tak zemí konečného určení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Švédsko registruje v roce 2015 zdaleka nejvyšší počet žadatelů o mezinárodní ochranu na obyvatele v EU (11 503 žadatelů na milion obyvatel).

(9) Švédsko registrovalo v roce 2015 zdaleka nejvyšší počet žadatelů o mezinárodní ochranu na obyvatele v EU (11 503 žadatelů na milion obyvatel) a v březnu 2016 obdrželo celkem 170 104 žadatelů, z nichž 73 331 bylo dětí, přičemž 36 181 z nich jsou nezletilé osoby bez doprovodu;

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Švédsko se rovněž potýká s obtížnou situací kvůli nedávnému výraznému nárůstu počtu nezletilých osob bez doprovodu, přičemž každý čtvrtý žadatel se prohlašuje za nezletilou osobu bez doprovodu.

(10) Švédsko se rovněž potýká s obtížnou situací kvůli nedávnému výraznému nárůstu počtu nezletilých osob bez doprovodu, přičemž za nezletilou osobu bez doprovodu se prohlašuje každý čtvrtý žadatel. Tyto osoby mají zvláštní potřeby a vyžadují dodatečné zdroje, aby jim mohl být poskytnut přístup ke zdravotní péči, důstojnému ubytování a vzdělání v souladu s azylovými předpisy Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

23

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren