RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Rootsi toetamiseks vastavalt nõukogu otsuse (EL) 2015/1523 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9 ja nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9

3.5.2016 - (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Ska Keller


Menetlus : 2015/0314(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0170/2016
Esitatud tekstid :
A8-0170/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Rootsi toetamiseks vastavalt nõukogu otsuse (EL) 2015/1523 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9 ja nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0677),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõiget 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0017/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0170/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Rootsi on sattunud hädaolukorda, mille on põhjustanud kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevool tema territooriumile rändevoogude kiire muutuse tõttu. 8. detsembril 2015. aastal palus Rootsi ametlikult, et peatataks tema nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 kohased kohustused.

(5) Rootsi on sattunud hädaolukorda, mille on põhjustanud kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevool tema territooriumile rändevoogude kiire muutuse tõttu. 8. detsembril 2015. aastal palus Rootsi ametlikult, et peatataks tema nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 kohased kohustused, kuna ta on silmitsi kahekordsete raskustega, olles nii esmasaabumise riik kui ka lõplik sihtriik.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Rootsis oli 2015. aastal ülekaalukalt enim rahvusvahelise kaitse taotlejaid elaniku kohta ELis (11 503 taotlejat miljoni elaniku kohta).

(9) Rootsis oli 2015. aastal ülekaalukalt enim rahvusvahelise kaitse taotlejaid elaniku kohta ELis (11 503 taotlejat miljoni elaniku kohta) ning 2016. aasta märtsis võttis Rootsi vastu kokku 170 104 taotlejat, kellest 73 331 olid lapsed, sh 36 181 saatjata alaealised.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Lisaks sellele on Rootsi sattunud raskesse olukorda saatjata alaealiste arvu hiljutise olulise suurenemise tõttu: nimelt väidab neljandik taotlejatest, et nad on saatjata alaealised.

(10) Lisaks sellele on Rootsi sattunud raskesse olukorda saatjata alaealiste arvu hiljutise olulise suurenemise tõttu: nimelt väidab neljandik taotlejatest, et nad on saatjata alaealised, kellel on erivajadused ja kellega seoses on vaja lisaressursse, et pakkuda juurdepääsu tervishoiule, inimväärsele eluasemele ja haridusele, nagu liidu varjupaigaeeskirjad ette näevad.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

23

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren