Izvješće - A8-0170/2016Izvješće
A8-0170/2016

IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Švedske u skladu s člankom 9. Odluke Vijeća (EU) 2015/1523 i člankom 9. Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

3.5.2016 - (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Ska Keller


Postupak : 2015/0314(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0170/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0170/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Švedske u skladu s člankom 9. Odluke Vijeća (EU) 2015/1523 i člankom 9. Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2015)0677),

–  uzimajući u obzir članak 78. Stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0017/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0170/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Švedska se nalazi u kriznoj situaciji zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja na njezino državno područje uslijed naglih promjena migracijskih tokova. Dana 8. prosinca Švedska je službeno zatražila suspenziju svojih obveza u skladu s odlukama Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601.

(5) Švedska se nalazi u kriznoj situaciji zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja na njezino državno područje uslijed naglih promjena migracijskih tokova. Dana 8. prosinca Švedska je službeno zatražila suspenziju svojih obveza u skladu s odlukama Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 jer se morala nositi s dvostrukim izazovom, odnosno bila je istovremeno i zemlja prvog ulaska i krajnje odredište.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Švedska 2015. ima daleko najveći broj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu po stanovniku u EU-u (11 503 podnositelja zahtjeva na milijun stanovnika).

(9) Švedska je 2015. imala daleko najveći broj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu po stanovniku u EU-u (11 503 podnositelja zahtjeva na milijun stanovnika), a u ožujku 2016. primila je ukupno 170 104 podnositelja zahtjeva, među ostalima i 73 331 dijete, uključujući 36 181 maloljetnika bez pratnje.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Švedska se nalazi u teškoj situaciji i zbog znatnog povećanja broja maloljetnika bez pratnje; jedan od četiri podnositelja zahtjeva tvrdi da je maloljetnik bez pratnje.

(10) Švedska se nalazi u teškoj situaciji i zbog znatnog povećanja broja maloljetnika bez pratnje; jedan od četiri podnositelja zahtjeva tvrdi da je maloljetnik bez pratnje, a oni imaju posebne potrebe te su potrebna dodatna sredstva kako bi im se omogućio pristup zdravstvenoj zaštiti, dostojan smještaj i obrazovanje u skladu s pravilima EU-a o azilu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

23

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren