Pranešimas - A8-0170/2016Pranešimas
A8-0170/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

3.5.2016 - (COM(2015) 0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Ska Keller


Procedūra : 2015/0314(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0170/2016
Pateikti tekstai :
A8-0170/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

(COM(2015) 0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0677),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 ir 3 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0017/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0170/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Švedijoje susidarė nepaprastoji padėtis, susijusi staigiu trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu dėl staigaus migracijos srautų pokyčio. 2015 m. gruodžio 8 d. Švedija oficialiai paprašė sustabdyti jos įsipareigojimų vykdymą pagal Tarybos sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601;

(5) Švedijoje susidarė nepaprastoji padėtis, susijusi staigiu trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu dėl staigaus migracijos srautų pokyčio. 2015 m. gruodžio 8 d. Švedija oficialiai paprašė sustabdyti jos įsipareigojimų vykdymą pagal Tarybos sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601, nes ji susiduria su problemomis tiek kaip šalis, į kurią atvykstama pirmiausiai, tiek kaip galutinės paskirties šalis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) 2015 m. Švedijoje užregistruotas didžiausias vienam gyventojui tenkantis tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius ES (11 503 pareiškėjų milijonui gyventojų);

(9) 2015 m. Švedijoje užregistruotas didžiausias vienam gyventojui tenkantis tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius ES (11 503 pareiškėjų milijonui gyventojų); iki 2016 m. kovo mėn. į Švediją iš viso atvyko 170 104 prašytojai, iš kurių 73 331 yra vaikai, įskaitant 36 181 nelydimą nepilnametį;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Švedijoje taip pat susidarė sudėtinga padėtis dėl pastaruoju metu labai išaugusio nelydimų nepilnamečių skaičiaus (vienas iš keturių pareiškėjų teigia esantis nelydimas nepilnametis);

(10) Švedijoje taip pat susidarė sudėtinga padėtis dėl pastaruoju metu labai išaugusio nelydimų nepilnamečių, kurie turi specialių poreikių ir kuriems reikia papildomų išteklių norint sudaryti galimybę jiems naudotis sveikatos apsauga, užtikrinti deramą apgyvendinimą ir švietimą pagal Sąjungos prieglobsčio taisykles, skaičiaus (vienas iš keturių pareiškėjų teigia esantis nelydimas nepilnametis);

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

23

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren