RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Iżvezja f'konformità mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 li jistabbilixxu miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja

  3.5.2016 - (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  Rapporteur: Ska Keller


  Proċedura : 2015/0314(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0170/2016
  Testi mressqa :
  A8-0170/2016
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Iżvezja f'konformità mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 li jistabbilixxu miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja

  (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

  (Konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2015)0677),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0017/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0170/2016),

  1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

  2.  Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

  3.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  4.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

  5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  Emenda    1

  Proposta għal deċiżjoni

  Premessa 5

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (5) L-Iżvezja qiegħda taffaċċja sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-territorju tagħha minħabba tibdil kbir fil-flussi tal-migrazzjoni. Fit-8 ta' Diċembru, l-Iżvezja talbet formalment is-sospensjoni tal-obbligi tagħha skont id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601.

  (5) L-Iżvezja qiegħda taffaċċja sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-territorju tagħha minħabba tibdil kbir fil-flussi tal-migrazzjoni. Fit-8 ta' Diċembru, l-Iżvezja talbet formalment is-sospensjoni tal-obbligi tagħha skont id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, peress li qed ikollha taffaċċja ż-żewġ sfidi li tkun pajjiż tal-ewwel wasla kif ukoll pajjiż tad-destinazzjoni finali;

  Emenda    2

  Proposta għal deċiżjoni

  Premessa 9

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (9) L-Iżvezja, fl-2015 għandha bil-bosta l-akbar għadd ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali ras għal ras fl-UE (11 503 applikant għal kull miljun abitant).

  (9) L-Iżvezja, fl-2015 kellha bil-bosta l-akbar għadd ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali ras għal ras fl-UE (11 503 applikant għal kull miljun abitant) u f'Marzu 2016 irċeviet total ta' 170 104 applikant, li minnhom 73 331 huma tfal, inklużi 36 181 minorenni mhux akkumpanjati.

  Emenda    3

  Proposta għal deċiżjoni

  Premessa 10

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (10) L-Iżvezja qiegħda wkoll taffaċċja sitwazzjoni diffiċli minħabba ż-żieda sinifikanti ta' dan l-aħħar fl-għadd ta' minorenni mhux akkumpanjati, b'wieħed minn kull erba' applikanti jiddikjara li huwa minorenni mhux akkumpanjat.

  (10) L-Iżvezja qiegħda wkoll taffaċċja sitwazzjoni diffiċli minħabba ż-żieda sinifikanti ta' dan l-aħħar fl-għadd ta' minorenni mhux akkumpanjati, b'wieħed minn kull erba' applikanti jiddikjaraw li huma minorenni mhux akkumpanjati, li għandhom bżonnijiet speċjali u jeħtieġu riżorsi addizzjonali bil-għan li jiġu pprovduti aċċess għall-kura tas-saħħa, akkomodazzjoni dinjituża u edukazzjoni skont ir-regoli tal-ażil tal-Unjoni.

  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Data tal-adozzjoni

  28.4.2016

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  27

  23

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren