SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 a článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

3.5.2016 - (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Ska Keller


Postup : 2015/0314(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0170/2016
Predkladané texty :
A8-0170/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 a článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0677),

–  so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0017/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0170/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Švédsko čelí núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie, spôsobeného výraznými zmenami migračných tokov. Švédsko 8. decembra 2015 formálne požiadalo o pozastavenie plnenia svojich povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601.

(5) Švédsko čelí núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie, spôsobeného výraznými zmenami migračných tokov. Švédsko 8. decembra 2015 formálne požiadalo o pozastavenie plnenia svojich povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601, pretože sa vyrovnáva s problémami vyplývajúcimi z toho, že je krajinou prvého vstupu aj konečnou destináciou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Švédsko v roku 2015 zďaleka najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 žiadostí na milión obyvateľov).

(9) Švédsko malo v roku 2015 zďaleka najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 žiadostí na milión obyvateľov) a v marci 2016 prijalo celkovo 170 104 žiadateľov, z toho 73 331 detí vrátane 36 181 maloletých bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Švédsko takisto čelí ťažkej situácii vzhľadom na nedávny výrazný nárast počtu maloletých bez sprievodu – každý štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez sprievodu.

(10) Švédsko takisto čelí ťažkej situácii vzhľadom na nedávny výrazný nárast počtu maloletých bez sprievodu – každý štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez sprievodu, pričom tieto osoby majú osobitné potreby a vyžadujú dodatočné zdroje, aby sa pre ne zabezpečil prístup k zdravotnej starostlivosti, dôstojnému ubytovaniu a vzdelaniu v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa azylu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

23

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren