Процедура : 2015/0309(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2016

Внесени текстове :

A8-0175/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0258

ДОКЛАД     *
PDF 677kWORD 97k
4.5.2016
PE 578.806v02-00 A8-0175/2016

относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Михал Бони

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (15386/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0115/2016),

–  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0175/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

  ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

За подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол

Библиография

15386/2015 – C8-0115/2016 – COM(2015)06742015/0309(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.4.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

21.1.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Михал Бони

29.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.4.2016

28.4.2016

 

 

Дата на приемане

28.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Дата на внасяне

10.5.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

CIgnazio Corrao, Laura Ferrara, Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

GREENS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Beatrix von Storch

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност