Eljárás : 2015/0309(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0175/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0175/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0258

JELENTÉS     *
PDF 438kWORD 95k
4.5.2016
PE 578.806v02-00 A8-0175/2016

az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Michał Boni

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (15386/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló, az Amszterdami Szerződés által módosított szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére és az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0115/2016),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0175/2016),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

  HL L 127., 2005.5.20., 32. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése

Hivatkozások

15386/2015 – C8-0115/2016 – COM(2015)06742015/0309(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

8.3.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.4.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

21.1.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michał Boni

29.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.4.2016

28.4.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Benyújtás dátuma

10.5.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

51

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

CIgnazio Corrao, Laura Ferrara, Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

GREENS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Beatrix von Storch

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat