Procedură : 2015/0309(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2016

Texte depuse :

A8-0175/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0258

RAPORT     *
PDF 514kWORD 98k
4.5.2016
PE 578.806v02-00 A8-0175/2016

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Michał Boni

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (15386/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0115/2016),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0175/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1)

  JO L 127, 20.5.2005, p. 32.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (α­pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control

Referințe

15386/2015 – C8-0115/2016 – COM(2015)06742015/0309(CNS)

Data consultării PE

8.3.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

11.4.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.1.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Michał Boni

29.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.4.2016

28.4.2016

 

 

Data adoptării

28.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Data depunerii

10.5.2016


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

51

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

CIgnazio Corrao, Laura Ferrara, Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Beatrix von Storch

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate