ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

18.5.2016 - (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0193(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0177/2016
Внесени текстове :
A8-0177/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

Одобрение

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12080/2015),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0400/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0177/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Палау.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Република Палау са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета Република Палау беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Палау. Преговорите започнаха на 17 декември 2014 г. и приключиха на 27 май 2015 г. (Палау) и на 10 юни 2015 г. (Съюза). Подписването на споразумението се състоя на 7 декември 2015 г. в Брюксел. Считано от тази дата споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

В подписаното споразумение се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Палау, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Република Палау, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, и също е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за задълбочаване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може да има положително въздействие, като опрости условията за пътуване на предприемачите и по този начин улесни инвестициите и насърчи туризма. Икономиката на Палау се основава предимно на сектора на услугите, който съставлява 86% от БВП, като понастоящем секторът на туризма процъфтява благодарение и на увеличаването на броя на полетите, обслужващи острова. Архипелагът на Палау има един от най-високите стандарти на живот в Тихоокеанския регион. Отношенията с ЕС се задълбочиха след приемането през 2000 г. на Палау в категорията на държавите от АКТБ. Що се отнася до инвестициите и търговията с Палау, те остават променливи и с ниска стойност в относително изражение, но имат значителен потенциал за развитие. Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които е и Палау. Рибарството, отглеждането на черупчести мекотели и туризмът са ключови сектори за развитие. Освен това Палау обяви намерението си до 2020 г. 20% от енергията да се осигурява от възобновяеми енергийни източници, а правителството предприе процес на диверсификация на икономиката с цел намаляване на зависимостта си от външна помощ.

От политическа гледна точка е Палау е демократична република, напълно ангажирана с правата на човека, които са установени в Конституцията. Палау, също като Европейския съюз, защитава ценностите и принципите на демокрацията, доброто управление, спазването на правата на човека и принципите на правовата държава. Тази държава постигна голям напредък през последните години, по-конкретно по отношение на правата на жените и трафика на хора. Палау прие законодателство, което урежда конкретно въпроса за трафика на хора, и се присъедини към Международната организация на труда. Що се отнася до равенството между жените и мъжете, все повече жени в Палау биват назначавани на управленски длъжности в администрацията или заемат изборни длъжности. Освен това Палау е страна по всички международни конвенции за правата на човека и получава подкрепата на ЕС за тяхната ратификация и прилагане. Политическият диалог, който понастоящем Европейският съюз води с Палау, се съсредоточава върху правата на човека и равенството между половете, като двете страни обсъждат как да работят в по-тясно сътрудничество по тези въпроси. В този контекст споразумението представлява значителна стъпка напред в установяването на по-редовен и засилен политически диалог.

Що се отнася до мобилността, наличните данни сочат, че надеждността на кандидатите за виза от Палау е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. През 2014 г. в Съюза не са били задържани незаконно пребиваващи граждани на Република Палау, нито са издавани откази за влизане на границата на Съюза или решения за връщане. Освен това няма подадени искания за убежище от граждани на тази държава. Държавата не представлява никаква заплаха нито от гледна точка на незаконната миграция, нито гледна точка на сигурността и обществения ред.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и народите на Тихоокеанския регион. Споразумението за премахване на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ – ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със спазването на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Република Палау да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която трябва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  гласове „за“:

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“