Procedure : 2015/0193(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0177/2016

Indgivne tekster :

A8-0177/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0254

HENSTILLING     ***
PDF 370kWORD 89k
18.5.2016
PE 573.185v02-00 A8-0177/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12080/2015),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold (12077/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0400/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0177/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Palaus regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Rammen for forbindelserne og aftalens generelle bestemmelser

Retsgrundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau er partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Den Europæiske Union og dens medlemsstater, kaldet "Cotonouaftalen".

Som en del af ændringen af forordning (EF) nr. 539/2001 ved Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 blev Republikken Palau overført til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.

Efter vedtagelsen af denne forordning den 20. maj 2014 vedtog Rådet den 9. oktober 2014 en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en bilateral aftale mellem EU og Republikken Palau. Forhandlingerne blev indledt den 17. december 2014 og afsluttet den 27. maj 2015 (Palau) og den 10. juni 2015 (Unionen). Undertegnelsen af denne aftale fandt sted den 7. december 2015 i Bruxelles. Siden denne dato finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse.

Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Palau ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse.

**

Ordførerens holdning

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau – der er af stor politisk betydning i forbindelse med Cotonou-aftalen – og et yderligere middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ordføreren noterer sig, at visumfritagelsesaftalen kan have en positiv indvirkning ved at forenkle rejsevilkårene for iværksættere, lette investeringer og øge turismen. Palaus økonomi er hovedsageligt baseret på servicesektoren, der udgør 86 % af BNP, med en turistbranche i fuld ekspansion, også takket være en forøgelse af antallet af flyvninger til øen. Østaten Palau har en af ​​de højeste levestandarder i Stillehavet. Forbindelserne med Unionen er blevet styrket siden Palau i 2000 blev optaget i gruppen af AVS-lande. For så vidt angår investeringer i og handel med Palau, er de fortsat ustabile og lave, både i værdi og i relativ forstand, men de udgør et stærkt udviklingspotentiale. EU forhandler i øjeblikket med 14 lande, herunder Palau, i Stillehavsområdet om en økonomisk partnerskabsaftale. Fiskeri, skaldyrbrug og turisme er de sektorer, der har størst udviklingspotentiale. Palau har desuden bebudet, at det sigter mod, at 20 % af energiforbruget inden 2020 skal komme fra vedvarende energikilder, og regeringen har indledt en diversificering af økonomien for at mindske afhængigheden af ekstern bistand.

Politisk er Palau en demokratisk republik, der er fuldt ud forpligtet til menneskerettighederne, som er nedfældet i forfatningen. Ligesom Den Europæiske Union forsvarer Palau de værdier og principper, der gælder for demokrati, god forvaltningsskik, overholdelse af menneskerettigheder og retsstaten. Landet har gjort store fremskridt i de seneste år, især med hensyn til kvinders rettigheder og menneskehandel. Palau har vedtaget en lovgivning, der specifikt regulerer spørgsmålet om menneskehandel, og landet har tilsluttet sig Den Internationale Arbejdsorganisation. Hvad angår ligestilling mellem mænd og kvinder, bliver palauiske kvinder i stigende omfang udnævnt til ledende stillinger i administrationen og valgt til repræsentative hverv. Palau har endvidere undertegnet alle internationale konventioner om menneskerettigheder og modtager EU-støtte til at ratificere og gennemføre dem. Den politiske dialog, som EU i øjeblikket har med Palau, fokuserer på menneskerettighedsspørgsmål og spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene, og begge parter undersøger mulighederne for at arbejde tættere sammen om disse spørgsmål. I denne henseende udgør denne aftale et væsentligt skridt i retning af etablering af en mere regelmæssig og en styrket politisk dialog.

Hvad angår mobiliteten, viser de tilgængelige data, at tilliden til visumansøgere fra Palau er høj, eftersom antallet af visumafslag er lavt. I 2014 var der ingen anholdelser i Unionen af statsborgere i Republikken Palau uden lovligt ophold, ingen palauere blev nægtet indrejse ved Unionens grænse, og der blev ikke truffet nogen afgørelser om tilbagesendelse. Der er desuden ikke blevet indgivet nogen anmodninger om asyl fra borgere fra dette land. Dette land er hverken en trussel i form af ulovlig indvandring eller for sikkerheden og den offentlige orden.

Endelig understreger ordføreren, at visumfritagelsen er en ikke uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne i Stillehavsregionen. Visumfritagelsesaftalen giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud at drage fordel af AVS-EU-partnerskabet, men giver dem også mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har spillet, og som i høj grad har bidraget til indgåelsen af denne aftale, som bl.a. letter deres deltagelse i møderne i Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

**

Gennemførelse og overvågning af aftalen

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning nr. 509/2014. Disse kriterier omfatter ikke blot illegal indvandring, den offentlige orden og sikkerheden, men også Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Endvidere opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen og myndighederne i Republikken Palau til at sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling af alle borgere, især blandt alle EU-borgerne.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at Den Europæiske Union i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen (artikel 6) kun er repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet bør, som en institution, der er direkte valgt af de europæiske borgere, og som forkæmper for demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Europa-Parlamentets råderum og er så meget mere problematisk, fordi Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger.

**

Særlige bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: For Frankrigs og Nederlandenes vedkommende finder visumfritagelsesaftalen kun anvendelse på disse medlemsstaters europæiske områder.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik