ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

18.5.2016 - (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

Διαδικασία : 2015/0193(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0177/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0177/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12080/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12077/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0400/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0177/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Παλάου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και οι γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, καλούμενη «Συμφωνία του Κοτονού».

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία του Παλάου μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε, στις 9 Οκτωβρίου 2014, απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 17 Δεκεμβρίου 2014 και ολοκληρώθηκαν στις 27 Μαΐου 2015 (Παλάου) και στις 10 Ιουνίου 2015 (Ένωση). Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής έλαβε χώρα στις 7 Δεκεμβρίου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπογραφείσα συμφωνία προβλέπει ταξιδιωτικό καθεστώς χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες του Παλάου όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οιονδήποτε λόγο, εκτός από την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η παρούσα συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στη σύσφιγξη εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου – αποκτώντας ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού – και συνιστά συμπληρωματικό μέσο ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα έχει θετικό αντίκτυπο διότι απλουστεύει τις διαδικασίες ταξιδίου για τους επιχειρηματίες, διευκολύνει τις επενδύσεις και τονώνει τον τουρισμό. Η οικονομία του Παλάου εδράζεται ως επί το πλείστον στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιστοιχεί στο 86% του ΑΕγχΠ, ενώ ο τουρισμός βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης, μεταξύ άλλων λόγω της αριθμητικής αύξησης των πτήσεων που εξυπηρετούν το νησί. Το αρχιπέλαγος του Παλάου έχει να επιδείξει ένα από τα υψηλότερα βιοτικά επίπεδα του Ειρηνικού. Οι σχέσεις με την Ένωση έχουν ενισχυθεί από το 2000 όταν το Παλάου εντάχθηκε στις χώρες ΑΚΕ. Όσον αφορά τις επενδύσεις και τις εμπορικές ανταλλαγές με το Παλάου, κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η αστάθεια και η σχετικά χαμηλή αξία, μολονότι το αναπτυξιακό δυναμικό είναι υψηλό. Την περίοδο αυτή, η ΕΕ διαπραγματεύεται συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 14 χώρες της περιοχής του Ειρηνικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το Παλάου. Η αλιεία, η οστρακοκαλλιέργεια και ο τουρισμός αποτελούν τους κύριους τομείς ανάπτυξης. Εξάλλου, το Παλάου εξήγγειλε ως στόχο το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν από το 2020 και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για τη διαφοροποίηση της οικονομίας, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από την εξωτερική βοήθεια.

Σε πολιτικό επίπεδο, το Παλάου είναι μία ρεπουμπλικανική δημοκρατία απολύτως αφοσιωμένη στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Το Παλάου έχει δεσμευτεί, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαφυλάττει τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου. Η χώρα αυτή έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την εμπορία ανθρώπων. Το Παλάου έχει αποκτήσει νομοθεσία με ειδικές διατάξεις για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων και έχει προσχωρήσει στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες της χώρας διορίζονται όλο και συχνότερα σε διευθυντικές θέσεις στη διοίκηση και εκλέγονται σε αξιώματα αντιπροσώπευσης. Ομοίως, το Παλάου έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοποιεί τη στήριξη της ΕΕ για να προχωρήσει στην κύρωση και στην εφαρμογή τους. Ο πολιτικός διάλογος που διεξάγει επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Παλάου επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, με αμφότερες τις πλευρές να μελετούν με ποιον τρόπο θα υπάρξει στενότερη συνεργασία στα ζητήματα αυτά. Από αυτή την άποψη, η υπό συζήτηση συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια για τη θέσπιση ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου σε πιο τακτική βάση.

Σε ό, τι αφορά την κινητικότητα, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους αιτούντες θεώρηση του Παλάου, όπως μπορεί να συναχθεί από το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απόρριψης. Το 2014, δεν καταγράφηκε στην Ένωση καμία σύλληψη υπηκόου της Δημοκρατίας του Παλάου σε καθεστώς παρατυπίας, καμία απαγόρευση εισόδου στα σύνορα της Ένωσης και καμία απόφαση επαναπατρισμού. Εξάλλου, δεν κατατέθηκε καμία αίτηση χορήγησης ασύλου από υπηκόους αυτής της χώρας. Η χώρα αυτή δεν συνιστά απειλή ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευση ούτε από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης αποτελεί κάθε άλλο παρά αμελητέο μέσο προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και του Ειρηνικού. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, αλλά επίσης να συμμετέχουν σε αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στη σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, εκτός των άλλων, θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις ως προς τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Δημοκρατίας του Παλάου να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στη μικτή επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και θεματοφύλακας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενθαρρύνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των Μικτών Επιτροπών διαχείρισης στις μελλοντικές συμφωνίες.

Επίσης, η εισηγήτρια αμφισβητεί την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και την προσωρινή εφαρμογή τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώνει τα περιθώρια ευελιξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι είναι ακόμη πιο προβληματική λόγω του ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο με τη Δημοκρατία του Παλάου διμερείς συμφωνίες για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους ανάλογους προς αυτούς της παρούσας συμφωνίας.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη των δύο αυτών κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karl-Heinz Florenz, Георги Пирински

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή