SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

18.5.2016 - (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Menettely : 2015/0193(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0177/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0177/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12080/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Palaun tasavallan väliseksi sopimukseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta (12077/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0400/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0177/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Palaun tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisiä suhteita säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus).

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Palaun tasavalta siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Palaun tasavallan kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 17. joulukuuta 2014 ja Palau sai ne päätökseen 27. toukokuuta 2015 ja unioni puolestaan 10. kesäkuuta 2015. Sopimus allekirjoitettiin 7. joulukuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Sopimuksessa määrätään unionin ja Palaun kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun sopimuksen yhteydessä – syventämisestä, ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita ja lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Esittelijä toteaa, että viisumivapaussopimuksella voi olla myönteisiä vaikutuksia, sillä se yksinkertaistaa yrittäjien matkustamista edistämällä investointeja ja lisäämällä matkailua. Palaun talous perustuu ennen kaikkea palvelualaan, jonka osuus bruttokansantuotteesta on 86 prosenttia, ja matkailuala kasvaa nopeasti myös saarelle suuntautuvien lentojen määrän kasvun ansiosta. Palaun saarivaltiossa elintaso on Tyynenmeren alueen korkeimpia. Suhteet unionin kanssa ovat vahvistuneet sen jälkeen, kun Palau hyväksyttiin vuonna 2000 AKT-maiden ryhmään. Palauhun tehdyt investoinnit ja sen kanssa käytävä kauppa ovat määrällisesti edelleen vaihtelevia ja sekä arvoltaan että suhteellisesti vähäisiä, mutta ne tarjoavat paljon kehitysmahdollisuuksia. EU käy parhaillaan neuvotteluja kattavasta talouskumppanuussopimuksesta 14 Tyynenmeren alueen maan kanssa, ja Palau on yksi näistä. Kalastus, simpukanviljely ja matkailu ovat kehityksen kannalta keskeiset alat. Lisäksi Palau on ilmoittanut aikovansa hankkia vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia energiasta uusiutuvista energialähteistä, ja hallitus on sitoutunut monipuolistamaan taloutta, jotta maan riippuvuutta ulkoisesta avusta voidaan vähentää.

Poliittisesti Palau on demokraattinen tasavalta, joka on kaikin puolin sitoutunut ihmisoikeuksiin, jotka vahvistetaan maan perustuslaissa. EU:n tavoin Palau puolustaa demokratian, hyvän hallintotavan, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion arvoja ja periaatteita. Maa on edistynyt merkittävästi viime vuosina varsinkin naisten oikeuksien ja ihmiskaupan torjunnan alalla. Palau on antanut lainsäädäntöä, jolla säännellään erityisesti ihmiskauppaa, ja se on liittynyt Kansainvälisen työjärjestön jäseneksi. Mitä naisten ja miesten tasa-arvoon tulee, palaulaisia naisia nimitetään yhä enemmän hallinnon johtotehtäviin ja valitaan edustustehtäviin. Lisäksi Palau on allekirjoittanut kaikki ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset yleissopimukset ja saa EU:lta tukea niiden ratifiointiin ja täytäntöönpanoon. Poliittisessa vuoropuhelussa, jota EU käy tällä hetkellä Palaun kanssa, keskitytään ihmisoikeuksien puolustamiseen ja sukupuolten tasa-arvoon, ja molemmat osapuolet tarkastelevat mahdollisuuksia tehdä tiiviimpää yhteistyötä näissä kysymyksissä. Tältä osin tämä sopimus on huomattava edistysaskel tehostetun ja säännöllisemmän poliittisen vuoropuhelun vakiinnuttamisessa.

Kun on kyse liikkuvuudesta, käytettävissä olevista tiedoista selviää, että Palaun viisuminhakijoihin luotetaan, koska viisumeja evätään erittäin harvoin. Vuonna 2014 unionissa ei pidätetty yhtään Palaun tasavallan kansalaista laittoman maahantulon takia, ei evätty yhdeltäkään Palaun tasavallan kansalaiselta pääsyä unioniin unionin rajalla eikä tehty yhtään Palaun tasavallan kansalaista koskevaa palauttamispäätöstä. Lisäksi yksikään tämän maan kansalainen ei jättänyt turvapaikkahakemusta. Maa ei muodosta minkäänlaista laittomaan maahanmuuttoon, turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvää uhkaa.

Esittelijän mielestä on tärkeää ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää unionin ja Tyynenmeren alueen kansoja toisiinsa. Viisumivapaussopimus antaa kansalaisille mahdollisuuden ottaa täysi hyöty irti AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja matkustaa edulliseen hintaan ja helpommin.

Esittelijä pitää tältä osin myönteisenä, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenet ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseiseen sopimukseen, joka myös helpottaa heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanon ja seurannan osalta esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan mahdollista kehitystä, joka liittyy niihin perusteisiin, jotka alun perin johtivat siirtämiseen asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteestä I liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittomaan maahanmuuttoon sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien seikkojen lisäksi myös unionin ulkosuhteisiin asianomaisen kolmannen maan kanssa liittyvät seikat, mukaan lukien erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät seikat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Palaun tasavallan viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti unionin kansalaisia kohdeltaisiin keskenään tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) unionia edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden vaalijana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Palaun tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia, joiden ehdot vastaavat tämän sopimuksen ehtoja.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  poissa