ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

  18.5.2016 - (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE)) - ***

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

  Procedura : 2015/0193(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0177/2016
  Teksty złożone :
  A8-0177/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

  (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (12080/2015),

  –  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12077/2015),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0400/2015),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0177/2016),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Republiki Palau.

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Ramy stosunków i ogólne postanowienia umowy

  Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Republiką Palau reguluje umowa o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi zwana umową z Kotonu.

  W ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/2014 Republikę Palau przeniesiono do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Zmodyfikowane rozporządzenie nr 539/2001 stosuje się do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii.

  Po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia w dniu 20 maja 2014 r. Rada przyjęła w dniu 9 października 2014 r. decyzję uprawniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Republiką Palau. Negocjacje rozpoczęły się w dniu 17 grudnia 2014 r., a zakończono je w dniu 27 maja 2015 r. (Palau) i 10 czerwca 2015 r. (Unia). Umowę podpisano w Brukseli w dniu 7 grudnia 2015 r. Od tego czasu umowa ma charakter tymczasowy do chwili jej zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

  Umowa przewiduje, że obywatele Unii Europejskiej i obywatele Palau mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadaczy paszportów zwykłych, dyplomatycznych, służbowych/urzędowych lub specjalnych) podróżujących w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności zarobkowej.

  **

  Uzasadnienie sprawozdawczyni

  Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi istotne osiągnięcie w procesie pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Republiką Palau i ma ogromne znaczenie polityczne w ramach umowy z Kotonu, jest ona także środkiem uzupełniającym umożliwiającym zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz intensyfikację dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności.

  Sprawozdawczyni zauważa, że umowa o zniesieniu wiz może mieć pozytywne skutki dzięki uproszczeniu warunków podróży przedsiębiorców, ułatwieniu inwestycji i zdynamizowaniu turystyki. Gospodarka Palau opiera się głównie na sektorze usług, który reprezentuje 86% PKB, w tym sektorze turystyki dynamicznie się rozwijającym, również dzięki zwiększeniu liczby lotów obsługujących wyspę. Archipelag Palau charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów życia na Pacyfiku. Stosunki z Unią zacieśniły się od czasu uwzględnienia Palau w kategorii krajów AKP. Jeśli chodzi o skalę inwestycji i wymiany handlowej z Palau, podlega ona wahaniom i utrzymuje się na niskim poziomie zarówno pod względem wartości, jak i w liczbach względnych, przedstawiając jednak silny potencjał wzrostu. Obecnie UE negocjuje ogólną umowę o partnerstwie gospodarczym z 14 krajami regionu Pacyfiku, do których należy Palau. Rybołówstwo, hodowla skorupiaków i turystyka stanowią główne sektory rozwoju. Ponadto Palau zapowiedziało zamiar uzyskania 20% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020 a rząd prowadzi dywersyfikację gospodarki w celu zmniejszenia uzależnienia od pomocy zewnętrznej.

  Jeśli chodzi o wymiar polityczny, Palau to republika demokratyczna w pełni zaangażowana w przestrzeganie praw człowieka, które są zapisane w konstytucji. Palau to kraj, który – podobnie jak Unia Europejska – broni wartości i zasad demokracji, zabiega o dobre sprawowanie władzy, a także przestrzega praw człowieka oraz zasad praworządności. Kraj ten w ostatnich latach poczynił duże postępy, w szczególności w dziedzinie praw kobiet , a także walce z handlem ludźmi. Palau przyjął przepisy, które regulują w szczególny sposób handel ludźmi i przystąpił do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jeśli chodzi o równość mężczyzn i kobiet, kobiety w Palau są coraz częściej nominowane na stanowiska kierownicze w administracji i wybierane na funkcje urzędnicze. Palau podpisał również wszystkie konwencje międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i otrzymuje wsparcie UE z myślą o ich ratyfikacji i wdrożeniu. Dialog polityczny prowadzony obecnie przez Unię Europejską z Palau jest skoncentrowany na obronie praw człowieka i kwestii równości płci, przy czym obie strony badają sposoby nawiązania ściślejszej współpracy wokół tych kwestii. W tym sensie umowa ta stanowi znaczny postęp w nawiązywaniu intensywniejszego i bardziej systematycznego dialogu politycznego.

  Jeżeli chodzi o mobilność, dostępne dane wskazują na wysokie zaufanie do osób ubiegających się o wizę pochodzących z Palau, zważywszy, że odsetek odmów wydania wizy jest bardzo niski. W 2014 r. W Unii Europejskiej nie odnotowano przypadków aresztowania obywateli Republiki Palau o nieuregulowanym statusie, przypadków odmowy przekroczenia granicy Unii ani decyzji nakazujących powrót. Ponadto obywatele tego państwa nie złożyli żadnego wniosku o udzielenie azylu. Kraj ten nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia ani pod względem nieuregulowanej migracji, ani pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Sprawozdawczyni podkreśla wreszcie, jak ważne jest zwolnienie z obowiązku wizowego dla zbliżenia do siebie obywateli państw Unii Europejskiej i regionu Pacyfiku. Umowa w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego pozwala obywatelom nie tylko w pełni korzystać z partnerstwa AKP–UE, ale również uczestniczyć w nim dzięki możliwości odbywania podróży, których koszty są niższe, a związane z nimi procedury administracyjne – uproszczone.

  W związku z tym sprawozdawczyni składa wyrazy uznania w związku z rolą odegraną przez członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, którzy w dużym stopniu przyczynili się do zawarcia tej umowy. Ułatwi ona bowiem również ich uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia.

  **

  Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

  Co się tyczy wdrażania umowy i monitorowania jej stosowania, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o śledzenie ewentualnych zmian pod względem kryteriów, które pierwotnie doprowadziły do przeniesienia kraju z załącznika I do załącznika II do rozporządzenia nr 509/2014. Kryteria te obejmują nie tylko nielegalną imigrację, porządek publiczny i bezpieczeństwo, lecz także stosunki zewnętrzne Unii z zainteresowanymi krajami trzecimi, w tym w szczególności względy związane z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności.

  Poza tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i władz Republiki Palau o zapewnienie pełnej wzajemności w znoszeniu wiz, co powinno umożliwić równe traktowanie wszystkich obywateli, w szczególności wszystkich obywateli Unii.

  Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową (art. 6) Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. W pracach wspólnego komitetu mógłby uczestniczyć Parlament Europejski, jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli europejskich oraz broniąca demokracji, praw człowieka i podstawowych zasad Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ponownie zachęca Komisję Europejską do dokonania przeglądu składu wspólnych komitetów ds. zarządzania przyszłymi umowami.

  Sprawozdawczyni wyraża również wątpliwości co do praktyki podpisywania i tymczasowego stosowania umów o zniesieniu wiz przed wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski. Sprawozdawczyni zauważa, że praktyka ta prowadzi do ograniczenia pola manewru Parlamentu Europejskiego i jest tym bardziej problematyczna, że Parlament nie otrzymuje terminowo informacji o postępie negocjacji dwustronnych.

  **

  Przepisy szczegółowe

  Szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii uwzględniono w motywach zawartej umowy. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

  We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych z Republiką Palau.

  Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej stosowania terytorialnego: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do obszarów europejskich tych dwóch państw członkowskich.

  **

  Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  9.5.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  45

  4

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  45

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

  ECR

  Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao, Von Storch

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  PPE

  Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  4

  -

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymali się