Διαδικασία : 2015/0201(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0256

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 682kWORD 116k
18.5.2016
PE 573.179v04-00 A8-0178/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12095/2015 – C8-0390/2015– 2015/0201(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

PR_NLE-AP_Agreement

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12095/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12094/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0390/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0178/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κολομβίας.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικοί όροι της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία της Κολομβίας μεταφέρθηκε στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιηθείς κανονισμός αριθ. 539/2001 ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, πλην της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αιτιολογική σκέψη 5 του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 509/2014 ανέφερε την ανάγκη συμπληρωματικής αξιολόγησης της κατάστασης στη συγκεκριμένη χώρα βάσει των εφαρμοστέων κριτηρίων που ορίζει το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Κολομβία για τυχόν διμερή συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου. Τον Οκτώβριο του 2014 η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση(1) συνοδευόμενη από έγγραφο εργασίας(2) που εξετάζει λεπτομερώς την κατάσταση στην Κολομβία σε συνάρτηση με αυτά τα κριτήρια και αξιολογεί επίσης τα σενάρια κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χαλάρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Βάσει της εν γένει θετικής αξιολόγησης για την Κολομβία, το Συμβούλιο ενέκρινε, στις 19 Μαΐου 2015, απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου 2015 και η συμφωνία μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές στις 9 Ιουνίου 2015. Μια επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-CELAC στις 10 Ιουνίου 2015. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 2 Δεκεμβρίου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία ισχύει σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπογραφείσα συμφωνία προβλέπει ταξιδιωτικό καθεστώς χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της Κολομβίας όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οιονδήποτε λόγο, εκτός από την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η παρούσα συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας και αποτελεί συμπληρωματικό μέσο ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η συμφωνία θα επιτρέψει επίσης να ενισχυθεί η περιφερειακή συνοχή, αφού η Κολομβία αποτελεί μέρος μιας μειονότητας χωρών στη Λατινική Αμερική των οποίων οι υπήκοοι ακόμη οφείλουν να ζητούν θεώρηση, και παραμένει ένα κάθε άλλο παρά αμελητέο μέσο για την προσέγγιση μεταξύ ευρωπαίων και κολομβιανών πολιτών.

Η Κολομβία είναι ο τέταρτος οικονομικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή, με τον όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται σε 11,884 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Κολομβίας. Το εξωτερικό εμπόριο αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ. Η κατάργηση των θεωρήσεων θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ταξιδίου για τους επιχειρηματίες, θα ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Η Δημοκρατία της Κολομβίας είναι μια από τις πιο δυναμικές και ανοικτές οικονομίες της περιοχής. Έχει σταθερό ρυθμό μεγέθυνσης (μεγέθυνση +20% μεταξύ 2009 και 2013 και +4% το 2014) λόγω των τεράστιων φυσικών και γεωργικών πόρων της και της ανάπτυξης των τομέων των υδρογονανθράκων και των ορυχείων, που προσελκύουν όλο και περισσότερες επενδύσεις. Υπό την έννοια αυτή, η συμφωνία θα επιτρέψει να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών και να δοθεί νέα ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Ως προς τις τουριστικές ροές, ο αριθμός των κολομβιανών τουριστών στην ΕΕ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (αύξηση 5% ετησίως). Ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνει μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχειακή και τουριστική υποδομή, κυρίως στις επαρχίες Santa Marta, Cartagena και San Andrés, η δε απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων έχει τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω τις τουριστικές ροές μεταξύ των δυο μερών, καθώς και τις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα.

Ως προς την πολιτική και θεσμική κατάσταση, η Δημοκρατία της Κολομβίας είναι μια από τις παλαιότερες τυπικές δημοκρατίες της νοτιοαμερικανικής ηπείρου και διαθέτει ένα σχετικά σταθερό καθεστώς. Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας διέπεται από τη Δήλωση της Ρώμης του 1996 για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και από ένα μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη το 2009. Τον διάλογο αυτό ενισχύει και θεσμοθετεί η συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας που έχει συνάψει η ΕΕ με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων. Λόγω της μακράς εσωτερικής σύγκρουσης με τους αντάρτες του FARC, η κατάσταση στην Κολομβία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί από το 2008 αντικείμενο προσεκτικής παρακολούθησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του θεσμικού της διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει σημειωθεί πρόοδος, ιδίως με την έναρξη ισχύος του νόμου του Ιουνίου 2011 για τα θύματα και την επιστροφή των γαιών και με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ FARC και κυβέρνησης στην Αβάνα, που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2012 και αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σύντομα στη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Η συμφωνία για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα επιτρέψει να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνεχίσουμε έναν πολιτικό διάλογο, ισορροπημένο, τακτικό και σε βάθος, για ειδικότερα ζητήματα όπως η ατιμωρησία, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ασφάλεια για τις γυναίκες και τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις, ζητήματα που εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για την Ένωση.

Σε ό, τι αφορά την κινητικότητα, τα στοιχεία για τις απαγορεύσεις εισόδου, τις συλλήψεις και τις επιστροφές δείχνουν ότι η Κολομβία παρουσίαζε αυτά τα τελευταία χρόνια κινδύνους από άποψη παράτυπης μετανάστευσης. Οφείλουμε, ωστόσο, να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το 2014, οι αιτήσεις για θεώρηση Σένγκεν έλαβαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους θεώρηση βραχείας διαμονής, με το ποσοστό απόρριψης το 2014 να ανέρχεται στο 4,3% . Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά το ήμισυ και πλέον, μεταξύ 2010 και 2014. Αφετέρου, το 69,3% των αιτούντων θεώρηση έλαβε το 2014 θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, έναντι ποσοστού 40,9% το 2013, ένδειξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των κρατών μελών απέναντί τους. Σαφώς βελτιωμένο από το 2010 είναι επίσης το ποσοστό των επιστροφών. Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, της συνεργασίας ΕΕ-Κολομβίας σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης.

Η συμφωνία περιέχει εξάλλου κοινή δήλωση για τη συνεργασία σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης, με την οποία ή Ένωση και η Κολομβία υπενθυμίζουν τη δέσμευσή τους για επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών τους.

Η Κολομβία μπορεί επίσης να καταστεί κεντρικός εταίρος στον τομέα της ασφάλειας και του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει σημαντική πτυχή της συνεργασίας. Η υπογραφή μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Κολομβίας στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και μαρτυρά τη βούληση να συνεχιστεί η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά τα, κοινά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Κολομβίας, προβλήματα, δικαιολογούν τη σημασία και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με μια συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις ως προς τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 509/2014. Τα κριτήρια αυτά αφορούν όχι μόνο την παράτυπη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Κολομβίας να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, η οποία θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στη μικτή επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και θεματοφύλακας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης στις μελλοντικές συμφωνίες.

Επίσης, η εισηγήτρια αναρωτιέται κατά πόσο είναι θεμιτή η πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και η προσωρινή εφαρμογή τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθίσταται ακόμη πιο προβληματική λόγω του ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο με τη Δημοκρατία της Κολομβίας διμερείς συμφωνίες για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους ανάλογους προς αυτούς της παρούσας συμφωνίας.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη των δύο αυτών κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει..

(1)

COM(2014) 665 της 29.10.2014.

(2)

SWD(2014) 329 τελικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ref.: D(2016)11292

Κύριο Claude MORAES

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE)

Αξιότιμε κύριε Moraes,

Οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισαν, την 1η Φεβρουαρίου, να διαβιβάσουν τη γνωμοδότηση της επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (2015/0201 (NLE)) με τη μορφή επιστολής του προέδρου.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τάσσεται υπέρ της σύναψης της συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εκτιμώντας ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας. Η Κολομβία είναι βασικός εταίρος στη Λατινική Αμερική και μια χώρα που έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην οικονομική και κοινωνική της κατάσταση, όπως και στον τομέα της ασφάλειας. Οι εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των ανταρτών του FARC προοιωνίζονται τερματισμό μιας εμφύλιας σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και δεκαετίες και η οποία είναι η πλέον μακρόχρονη στην περιοχή. Η ΕΕ έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή της στην ειρηνευτική διαδικασία και είναι πρόθυμη να παράσχει ουσιαστική συνδρομή στη μετασυγκρουσιακή φάση. Η συμφωνία για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Κολομβία μέσω της προώθησης των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών των δύο περιοχών.

Ωστόσο, έχει ζωτική σημασία να εξασφαλίσει το Κοινοβούλιο ότι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος δεν θα επωφεληθούν από μια τέτοια συμφωνία, δεδομένου ότι αυτό θα έχει δυνητικά αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Κολομβίας. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά με την εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων από την Κολομβία (COM(2014)665), οι ομάδες αυτές μπορούν να επωφεληθούν από την άρση της υποχρέωσης θεώρησης, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο μεταφορείς ναρκωτικών και χρημάτων. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος αύξησης της εμπορίας ανθρώπων.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στις δραστηριότητες των εγκληματικών ομάδων. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των αρχών της Κολομβίας για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ της Europol και της Κολομβίας.

Εκτιμούμε ότι οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να εκφραστούν όταν το Κοινοβούλιο διατυπώσει τη θέση του επί του θέματος, τασσόμενοι υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας και της σύσφιξης των σχέσεων με την Κολομβία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Elmar Brok

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗ

Ν ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karl-Heinz Florenz, Георги Пирински

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου