Procedūra : 2015/0201(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0178/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0178/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0256

IETEIKUMS     ***
PDF 590kWORD 113k
18.5.2016
PE 573.179v04-00 A8-0178/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12095/2015),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12094/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0390/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0178/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kolumbijas Republikas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma vispārīgie noteikumi

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Kolumbijas Republika tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Grozošās Regulas (ES) Nr. 509/2014 5. apsvērumā ir norādīts, ka jāturpina novērtēt stāvokli šajā valstī attiecībā uz minētās regulas 1. pantā izklāstītajiem piemērojamiem kritērijiem, pirms tiek sāktas sarunas saistībā ar divpusējiem nolīgumiem par vīzu režīma atcelšanu ar Kolumbiju. Komisija 2014. gada oktobrī pieņēma ziņojumu(1), kam pievienots darba dokuments(2), kurā detalizēti aplūkota Kolumbijas situācija saskaņā ar šiem kritērijiem, kā arī novērtēti iespējamie riska scenāriji, kas izriet no vīzu režīma liberalizācijas.

Ņemot vērā kopumā pozitīvo Kolumbijas vērtējumu, Padome 2015. gada 19. maijā pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku. Sarunas notika 2015. gada 20. maijā, un galvenie sarunu vedēji nolīgumu parafēja 2015. gada 9. jūnijā. Oficiālā ceremonija notika ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) augstākā līmeņa sanāksmes laikā 2015. gada 10. jūnijā. Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 2. decembrī Briselē. Kopš minētā datuma nolīgumu piemēro provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Parakstītais nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Kolumbijas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Kolumbijas Republikas attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Nolīgums nostiprinās arī reģionālo vienotību, jo Kolumbija pieder pie mazākās to Latīņamerikas valstu daļas, kuru pilsoņiem vīzas vēl nepieciešamas, un tas ir nozīmīgs Eiropas un Kolumbijas tautu tuvināšanās faktors.

Kolumbija ir ceturtā svarīgākā ES ekonomiskā partnere reģionā, ar kuru veiktās tirdzniecības apjoms ir EUR 11,884 miljardi. ES ir otrā lielākā Kolumbijas tirdzniecības partnere. Valsts ārējās tirdzniecības apjoms ir aptuveni 20 % no IKP. Vīzu režīma atcelšana vienkāršos ceļošanas nosacījumus uzņēmējiem un pastiprinās ekonomiskās saites starp uzņēmumiem un atvieglos ieguldījumu veikšanu. Kolumbijas Republika ir viena no dinamiskākajām un atvērtākajām reģiona ekonomikām. Tā piedzīvo strauju izaugsmi (+ 20 % pieaugums laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam un + 4 % 2014. gadā), jo tai ir lieli dabas un lauksaimniecības resursi un attīstītas naftas pārstrādes un kalnrūpniecības nozares, kas piesaista arvien vairāk ieguldījumu. Līdz ar to šis nolīgums ļaus nostiprināt abu pušu attiecības un dot jaunu stimulu tirdzniecībai. Ja runa ir par tūristu plūsmām, tad Kolumbijas tūristu skaits Eiropas Savienībā šajos pēdējos gados ir pieaudzis (pieaugums 5 % gadā). Vairāki Eiropas uzņēmumi jau ir veikuši nozīmīgus ieguldījumus viesnīcu un tūrisma infrastruktūrā, jo īpaši Santamartas, Kartahenas un Sanandresas reģionos, un vīzu režīma liberalizācija varētu vēl vairāk palielināt tūristu plūsmu starp abām pusēm, kā arī ieguldījumus tūrisma nozarē.

Runājot par politisko un institucionālo situāciju, jāmin, ka Kolumbijas Republika ir viena no vecākajām oficiālajām demokrātijām kontinentā un tās režīms ir samērā stabils. Eiropas Savienības un Kolumbijas politiskā dialoga pamatā ir 1996. gada Romas deklarācija, kā arī 2009. gadā parakstītais saprašanās memorands. To ir nostiprinājis un institucionalizējis ES un Andu Kopienas valstu noslēgtais politiskā dialoga un sadarbības nolīgums. Ieildzis ir iekšējais konflikts ar FARC kaujiniekiem, tāpēc cilvēktiesību situācijai Kolumbijā Eiropas Savienība saistībā ar savu iestāžu dialogu par cilvēktiesībām uzmanīgi seko kopš 2008. gada. Ir gūti zināmi panākumi, jo īpaši īstenojot 2011. gada jūnija likumu par upuriem un zemes restitūciju un kopš 2012. gada novembra Havanā risinot valdības un FARC miera sarunas, kuru rezultātā drīz varētu tikt noslēgts galīgais miera līgums. Nolīgums par vīzu režīma liberalizāciju dos iespēju vairāk sadarboties cilvēktiesību jomā un turpināt līdzsvarotu, regulāru un padziļinātu politisko dialogu par konkrētākiem jautājumiem, piemēram, nesodāmību, cilvēktiesību aizstāvjiem, sieviešu un bērnu drošību bruņotajos konfliktos, kuri joprojām ir Savienībai prioritāri jautājumi.

Attiecībā uz mobilitāti dati par ieceļošanas atteikumiem, apcietināšanu un atgriešanu liecina, ka šajos pēdējos gados ar Kolumbiju ir bijuši saistīti nelegālas migrācijas riski. Tomēr skaidrs, ka situācija ir ievērojami uzlabojusies. Lielākais vairākums Šengenas vīzu pieteikuma iesniedzēju 2014. gadā saņēma īstermiņa uzturēšanās vīzas, un vīzu atteikumu līmenis 2014. gadā bija aptuveni 4,3 %. Laikā no 2010. gada līdz 2014. gadam atteikumu līmenis ir samazinājies par vairāk nekā pusi. Turklāt 69,3% pieteikumu iesniedzēju 2014. gadā saņēma vairākkārtējas ieceļošanas vīzas salīdzinājumā ar 40,9 % 2013. gadā, kas liecina par aizvien lielāku dalībvalstu uzticēšanos šīs valsts pilsoņiem. Arī atgriešanas gadījumu īpatsvara rādītājs ir ievērojami uzlabojies kopš 2010. gada. Referente norāda, ka saistībā ar šo nolīgumu ir svarīgi pastiprināt ES un Kolumbijas sadarbību nelegālas migrācijas jomā.

Nolīgumā ir iekļauta arī Kopīgā deklarācija par sadarbību sakarā ar nelegālo migrāciju, kurā ES un Kolumbija atgādina savu apņemšanos attiecībā uz nelegālo migrantu atpakaļuzņemšanu.

Kolumbija var arī kļūt par īpaši būtisku partneri drošības jomā un cīņā pret organizēto noziedzību, sevišķi pret narkotiku tirdzniecību, un tas var būt svarīgs sadarbības aspekts. Nolīguma par stratēģisku sadarbību ar Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) parakstīšana ir nozīmīgs solis uz priekšu, stiprinot sadarbību starp Savienību un Kolumbiju cīņā pret organizēto noziedzību, un liecina par vēlmi turpināt sadarbību šajā jomā. Aizvien lielāks skaits Eiropas Savienībai un Kolumbijas Republikai kopīgo uzdevumu pamato to, cik būtiski un nepieciešami ir sadarbību pastiprināt ar nolīgumu par īstermiņa vīzu režīma atcelšanu.

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai attiecībā uz kritērijiem, kuru dēļ sākotnēji ir notikusi pārcelšana no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu saistītos apsvērumus.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Kolumbijas iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Referente arī izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt Parlaments netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīz noslēgt ar Kolumbijas Republiku divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu – Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

(1)

  COM(2014) 665, 29.10.2014.

(2)

  SWD(2014) 329 final.


PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2016)11292

Claude MORAES

Pilsoņu brīvību, tieslietu un

iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājam

Godājamais C. Moraes!

Ārlietu komitejas koordinatori 1. februārī nolēma priekšsēdētāja vēstules veidā nodot komitejas atzinumu par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (2015/0201(NLE)).

Ārlietu komiteja atbalsta vīzu režīma atcelšanas nolīguma noslēgšanu kā svarīgu elementu mūsu centienos vēl vairāk padziļināt attiecības starp ES un Kolumbiju. Kolumbija ir nozīmīgs partneris Latīņamerikā un valsts, kuras ekonomikas, sociālajā un drošības situācijā ir redzami būtiski uzlabojumi. Pašreizējās miera sarunas starp Kolumbijas valdību un FARC kaujiniekiem sola izbeigt gadu desmitiem ilgo pilsoņu karu, kas ir visilgākais reģionā. ES ir paudusi pilnīgu atbalstu miera procesam un ir gatava sniegt būtisku palīdzību pēckonflikta periodā. Arī nolīgums par vīzu režīma atcelšanas programmu varētu palīdzēt Kolumbijai, sekmējot tiešus personiskus kontaktus starp mūsu abu teritoriju iedzīvotājiem.

Tomēr ir svarīgi, lai Parlaments nodrošinātu, ka organizētās noziedzības grupas negūst labumu no šāda nolīguma, ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz ES un Kolumbijas drošību. Kā Komisija norāda savā ziņojumā par to, kā Kolumbija pilda attiecīgos kritērijus (COM(2014)665), šīs grupas varētu izmantot vīzu režīma atcelšanu, piemēram, biežāk izmantojot narkotiku un naudas kurjerus. Turklāt pastāv risks, ka pieaug cilvēku tirdzniecība.

Komisijai būtu rūpīgi jāuzrauga situācija un jāinformē Parlaments par vīzu režīma atcelšanas nolīguma ietekmi uz noziedzīgo grupu darbībām. Turklāt Eiropas Parlamentam vajadzētu uzstāt, ka jāstiprina sadarbība starp ES un Kolumbijas iestādēm cīņā pret organizēto noziedzību, tostarp Eiropola un Kolumbijas darbības nolīguma ietvaros.

                      ./..

Uzskatām, ka ir lietderīgi šīs bažas izteikt, kad Parlaments pauž savu nostāju šajā jautājumā, vienlaikus atbalstot to, ka tiek dota piekrišana nolīgumu noslēgt, un atbalstot ciešākas attiecības ar Kolumbiju.

Ar cieņu

Elmar Brok


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Josef Weidenholzer

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Von Storch

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika