Procedūra : 2015/0196(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0179/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0179/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0255

IETEIKUMS     ***
PDF 584kWORD 101k
18.5.2016
PE 573.180v03-00 A8-0179/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12089/2015),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12087/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0374/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0179/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Tongas Karalistes valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma attiecību konteksts un vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti reglamentē Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, proti, Kotonū nolīgums.

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Tongas Karaliste tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā minētā regula tika pieņemta, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti. Sarunas tika sāktas 2014. gada 19. novembrī Briselē un noslēgtas 2015. gada 29. maijā (Tongā) un 2015. gada 10. jūnijā (Savienībā). Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 20. novembrī Briselē. Kopš minētā datuma nolīgumu piemēro provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Parakstītais nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Tongas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Tongas Karalistes attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma ietvaros, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Tongas ekonomikas pamatā galvenokārt ir lauksaimniecības nozare (ķirbju audzēšana un tunzivju zveja), kas veido 20 % no IKP, un pakalpojumu nozare, kura veido 60 % no IKP, ar tūrisma nozari, kas pakāpeniski attīstās. Joprojām svārstīgi un nelieli ir ieguldījumi un tirdzniecība ar Tongu gan vērtības ziņā, gan salīdzinoši. Galvenie šīs valsts eksporta produkti ir nepārstrādāti lauksaimniecības produkti, piemēram, palmu eļļa un cukurs, un galvenās importa preces ir kuģīši un kuģi, visu laiku saglabājot tirdzniecības bilances pārpalikumu par labu Klusā okeāna reģionam. Savienībai ir samērā nenozīmīga vieta šīs valsts tirdzniecībā, kurai līdz ar to ir liels attīstības potenciāls. Patlaban ES risina sarunas par visaptverošu ekonomiskās partnerības nolīgumu ar 14 Klusā okeāna reģiona valstīm, kuru vidū ir arī Tongas Karaliste. Turklāt Tongas Karalistei ir ievērojamas jaudas vēja elektroenerģijas ražošanai, un 90 % no 11. EAF 2014.–2020. gadā, kas sasniedz EUR 11 miljonus, ir veltīti atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitātei. Tongas valdība ir arī pieņēmusi stimulējošus pasākumus, ar kuriem palielināt privātā sektora līdzdalību ekonomikā. Referente norāda, ka nolīgums par vīzu režīma atcelšanu varētu pozitīvi ietekmēt ieguldījumus un attīstību tūrisma nozarē.

Politiskā ziņā Tongas Karaliste kopš pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām 2010. gadā ir konstitucionāla monarhija. Politiskais dialogs, ko ES uztur ar katru ĀKK Klusā okeāna reģiona valsti un jo īpaši ar Tongu, pakāpeniski pastiprinās. Savienība ir izstrādājusi projektu reģionālam ceļvedim pilsoniskās sabiedrības organizācijām Klusā okeāna reģionā, lai nodrošinātu strukturētāku un efektīvu dialogu ar tām. Tā sadarbojas ar reģionālām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, lai nostiprinātu cilvēktiesību aizsardzību, organizējot izpratnes veicināšanas pasākumus par tādiem jautājumiem kā nāvessods un reliģijas un ticības brīvība. Šis nolīgums varētu dot iespēju pastiprināt mūsu partnerību, uzsverot tādus aspektus kā nāvessoda atcelšana, pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošana vai arī sieviešu un vīriešu līdztiesība. Valsts ir panākusi ievērojamu progresu, piemēram, ir pieņemts lēmums ratificēt Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu. Atbrīvojums no vīzu prasības var būt pozitīvs atbalsta apliecinājums šai valstij un daudzajiem centieniem, ko tā īsteno.

Pieejamie dati par mobilitāti apliecina, ka uzticēšanās Tongas vīzu pieteikumu iesniedzējiem ir augsta un vīzu pieteikumu noraidīšanas līmenis ir zems. Eiropas Savienība 2014. gadā ir reģistrējusi piecu tādu Tongas pilsoņu apcietināšanu, kuri uzturas nelegāli, piecus ieceļošanas atteikumus pie Savienības robežas un, visbeidzot, desmit atgriešanas lēmumus. Turklāt šīs valsts pilsoņi nav iesnieguši nevienu patvēruma pieteikumu. Jāpiebilst, ka migrācijas plūsmas joprojām galvenokārt ir vērstas uz Jaunzēlandi, Austrāliju un Amerikas Savienotajām Valstīm, taču virzienā uz Eiropas Savienību tās ir ļoti zemas. Jānorāda, ka šī valsts nerada nekādu apdraudējumu ne nelegālas migrācijas, ne drošības un sabiedriskās kārtības jomā.

Visbeidzot, referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Klusā okeāna reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai attiecībā uz kritērijiem, kuru dēļ sākotnēji ir notikusi pārcelšana no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu saistītos apsvērumus.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Tongas iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Referente arī izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt Parlaments netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīz noslēgt ar Tongas Karalisti divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu – Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Josef Weidenholzer

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Von Storch, Ignazio Corrao

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika