Förfarande : 2015/0196(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0179/2016

Ingivna texter :

A8-0179/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0255

REKOMMENDATION     ***
PDF 366kWORD 89k
18.5.2016
PE 573.180v03-00 A8-0179/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12089/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12087/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0374/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0179/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Tonga.


KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och allmänna bestämmelser i avtalet

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga styrs av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, kallat Cotonouavtalet.

I samband med den ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 509/2014 överfördes Konungariket Tonga till bilaga II med dess förteckning över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser. Den ändrade förordning (EG) nr 539/2001 tillämpas på alla medlemsstater, med undantag för Irland och Förenade kungariket.

Efter antagandet av förordningen den 20 maj 2014 antog rådet den 9 oktober 2014 ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga. Förhandlingarna inleddes den 19 november 2014 i Bryssel och avslutades den 29 maj 2015 (Tonga) respektive den 10 juni 2015 (EU). Undertecknandet av avtalet gjordes den 20 november 2015 i Bryssel. Efter detta datum har avtalet tillämpats provisoriskt i väntan på Europaparlamentets godkännande.

I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Tonga vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet.

**

Föredragandens motivering

Detta avtal om viseringsundantag för kortare vistelser är ett resultat av de fördjupade förbindelserna mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga – av stor politisk betydelse inom ramen för Cotonouavtalet – och ytterligare ett sätt att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och intensifiera den politiska dialogen i en rad frågor, inklusive mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Tongas ekonomi domineras av jordbruk (odling av pumpa och fiske av tonfisk), som bidrar med 20 % till BNP, och tjänstesektorn, som svarar för 60 % av BNP, med en turistnäring som går stadigt framåt. Investeringarna och handeln med Tonga är ännu fluktuerande och svaga såväl i absolut värde som i relativa siffror. De viktigaste exportvarorna är obearbetade jordbruksprodukter, t.ex. palmolja och socker, och de viktigaste importvarorna är båtar och fartyg, med ett stadigvarande handelsöverskott för Stillahavsområdet. EU har visserligen förhållandevis liten handel med landet, men det finns stor potential. EU förhandlar för närvarande om ett övergripande ekonomiskt partnerskapsavtal med fjorton länder i Stillahavsområdet, bland annat Tonga. För övrigt har Konungariket Tonga stor kapacitet att producera elektricitet med vindkraftverk, och 90 % av anslaget till den elfte Europeiska utvecklingsfonden för 2014–2020, som uppgår till 11 miljoner euro, är öronmärkt för förnybar energi och energieffektivitet. Tongas regering har dessutom antagit stimulansåtgärder för att öka den privata sektorns andel av ekonomin. Föredraganden konstaterar att avtalet om undantag från viseringskravet kan få en positiv inverkan på investeringarna och utvecklingen av turismen.

På det politiska planet är Konungariket Tonga en konstitutionell monarki sedan de första demokratiska valen hölls 2010. Den politiska dialog som EU för med vart och ett av AVS-länderna i Stillahavsområdet, och med Tonga i synnerhet, intensifieras gradvis. EU har utarbetat ett förslag till regional följesedel för civilsamhällets organisationer i Stillahavsområdet för att se till att dialogen med dem blir strukturerad och resultatinriktad. EU arbetar tillsammans med civilsamhällets organisationer på regional nivå och försöker stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna genom aktiviteter inriktade på att skapa medvetenhet om sådana frågor som dödsstraff eller frihet att bekänna sig till valfri religion eller annan övertygelse. Genom avtalet kan vi få möjlighet att fördjupa vårt partnerskap, genom att vi trycker på sådana aspekter som avskaffande av dödsstraffet, kamp mot våld mot kvinnor eller jämställdhet mellan kvinnor och män. Tonga har gjort avsevärda framsteg, t.ex. beslutet att ratificera konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor. Viseringsfriheten kan vara ett positivt tecken på stöd för Tonga och de ansträngningar landet gör.

När det gäller rörlighet visar tillgängliga uppgifter att förtroendet för tonganer som ansöker om visum är högt och andelen avslag på ansökningarna låg. År 2014 greps fem tonganska medborgare i EU på grund av irreguljär vistelse, fem vägrades inresa i EU och tio blev föremål för beslut om återsändande. Inga asylansökningar har lämnats in från medborgare i landet. Migrationsströmmarna har alltid gått främst till Nya Zeeland, Australien och USA och i mycket liten utsträckning till EU. Det framgår klart att landet inte utgör något hot vare sig när det gäller irreguljär invandring eller ur synvinkeln säkerhet och allmän ordning.

Slutligen understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Stillahavsområdet. Avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet mellan AVS och EU utan även delta i detta genom att resa till en praktiskt och ekonomiskt sett lägre kostnad.

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna församling.

**

Genomförande och uppföljning av avtalet

I fråga om genomförandet och uppföljningen av avtalet uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka utvecklingen vad gäller de kriterier som ursprungligen överfördes från bilaga I till bilaga II till förordning (EU) nr 509/2014. Dessa kriterier inbegriper inte enbart olovlig invandring, allmän ordning och säkerhet utan också unionens yttre förbindelser med det berörda tredjelandet, inbegripet i synnerhet hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föredraganden uppmanar dessutom Europeiska kommissionen och myndigheterna i Tonga att säkerställa fullständig ömsesidighet när det gäller undantaget från viseringskravet, som måste möjliggöra likabehandling av alla medborgare, i synnerhet mellan alla EU-medborgare.

Föredraganden uppmärksammar att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet (artikel 6) företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna och värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och Europeiska unionens grundläggande principer skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Europaparlamentets föredragande uppmanar på nytt kommissionen att se över sammansättningen av de gemensamma kommittéer som ska förvalta framtida avtal.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet och är än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna.

**

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet endast tillämpas på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janice Atkinson, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Josef Weidenholzer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karl-Heinz Florenz, Georgi Pirinski


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Von Storch, Ignazio Corrao

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Karl-Heinz Florenz, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy