ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Джанлука Буонано

23.5.2016 - (2016/2003(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Евелин Регнер

Процедура : 2016/2003(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0180/2016
Внесени текстове :
A8-0180/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Джанлука Буонано

(2016/2003(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за разрешение за придобиване от телекомуникационни дружества на трафични данни за телефонни разговори на мобилен телефон, използван от Джанлука Буонано, предадено на 20 ноември 2015 г. от заместник-прокурора към Съда в гр. Верчели, Италия, и обявено на пленарно заседание на 14 декември 2015 г., във връзка с наказателно производство, образувано в Съда в гр. Верчели, по което пострадал е Джанлука Буонано във връзка със заплахи, направени от неизвестен извършител на неговия мобилен телефон на 14 април 2015 г. (позоваване № 2890/15 R.G.N.R. изм. 44),

–  като изслуша Джанлука Буонано съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 68 от Конституцията на Италианската република,

–  като взе предвид член 4 от Закон № 140 от 20 юни 2003 г. за определяне на разпоредбите относно прилагането на член 68 от Конституцията по отношение на наказателни производства срещу лица, заемащи висши държавни длъжности[2],

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0180/2016),

A.  като има, че заместник-прокурорът към Съда в гр. Верчели е отправил искане за разрешение за придобиване от телекомуникационни дружества на трафични данни за телефонни разговори на мобилен телефон, използван от Джанлука Буонано, член на Европейския парламент, избран в Италия, във връзка с наказателно производство, образувано в Съда в гр. Верчели, по което пострадал е същият член на ЕП във връзка със заплахи, за които той твърди, че са направени от неизвестен извършител на неговия мобилен телефон на 14 април 2015 г.;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 68 от Конституцията на Италианската република постановява, че „членовете на Парламента не могат без разрешение на камарата, на която са членове, да бъдат подложени на личен обиск или на претърсване на техните домове, нито да бъдат арестувани или по друг начин да бъде ограничена личната им свобода, нито да бъдат задържани в места за неотклонение, освен в случай на изпълнение на влязла в сила присъда или в случай на заварено престъпление, за което задължително се издава заповед за арест. Подобно разрешение се изисква, за да могат членовете на Парламента да се подложат на всякаква форма на подслушване на разговорите или съобщенията им, както и за да се изземе кореспонденцията им“;

Г.  като има предвид, че член 4 от Закон № 140 от 20 юни 2003 г. за определяне на разпоредбите относно прилагането на член 68 от Конституцията по отношение на наказателни производства срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, постановява, наред с другото, че когато по отношение на член на Парламента е необходимо да се извърши придобиване на трафични данни за телефонни разговори, компетентният орган изисква разрешение пряко от камарата, чийто член е лицето;

Д.  като има предвид, че искането за снемане на имунитета на Джанлука Буонано касае достъпа на разследващия орган до разпечатки на телефонните разговори на мобилния телефон на члена на ЕП на датата, за която той твърди, че е бил подложен на заплахи по телефона;

Е.  като има предвид, че в искането за снемане на имунитета заместник-прокурорът към Съда в гр. Верчели признава, че не е ясно дали тази парламентарна привилегия следва да се прилага и в случай че депутатът се явява в качеството на пострадалото от деянието лице; като има предвид, че независимо от това той стига до заключението, че е най-добре националното законодателство да се тълкува в смисъл, че тази привилегия следва да се прилага за членовете на Парламента независимо от тяхното процесуално качество; като има предвид, че при все това той не посочва национална съдебна практика в подкрепа на това заключение;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент не е в позиция да тълкува националните правила относно привилегиите и имунитетите на членовете на Парламента; като има предвид, че при все това изглежда целесъобразно да се припомни, че целта на член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз е на първо място да се гарантира независимостта на членовете на ЕП, като се осигури, че по време на заседанията на Европейския парламент те не биват подлагани на натиск под формата на заплаха от задържане или съдебни производства; като има предвид, че в разглеждания случай изглежда безспорно, че съответният член на ЕП не е подложен на натиск, тъй като производството е свързано с предполагаеми заплахи, сигналът за които е подаден от самия член на ЕП в качеството му на пострадалото от телефонните заплахи лице;

З.  като има предвид, с оглед на горепосоченото, че изглежда, че заместник-прокурорът към Съда в гр. Верчели не е имал основания да отправя до Европейския парламент искане за разрешение за придобиване на трафичните данни за телефонните разговори на Джанлука Буонано от 14 април 2015 г.;

И.  като има предвид, че независимо от горепосоченото изглежда целесъобразно от съображения за правна сигурност да се даде съгласие ad cautelam във връзка с искането за разрешение, отправено от заместник-прокурора към Съда в гр. Верчели;

1.  решава да снеме имунитета на Джанлука Буонано;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на заместник-прокурора към Съда в гр. Верчели, Италия, и на Джанлука Буонано.

  • [1]  (Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).
  • [2]  Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka