ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gianluca Buonanno

23.5.2016 - (2016/2003(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Evelyn Regner

Διαδικασία : 2016/2003(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0180/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0180/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gianluca Buonanno

(2016/2003(IMM))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποκτηθούν δεδομένα από τηλεφωνικές εταιρείες σχετικά με τη κίνηση ενός τηλεφωνικού αριθμού που χρησιμοποιούσε ο Gianluca Buonanno, αίτηση που διαβιβάστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2015 από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli, Ιταλία, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2015, σε σχέση με ποινική διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Vercelli εξ ονόματος του Gianluca Buonanno λόγω των τηλεφωνικών απειλών που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε από άγνωστο καλούντα στο κινητό τηλέφωνό του στις 14 Απριλίου 2015 (Αριθ. αναφοράς 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  έχοντας ακούσει τον Gianluca Buonanno σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 17ης Ιανουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του Νόμου αριθ. 140, της 20ης Ιουνίου 2003, που καθορίζει τις διατάξεις με τις οποίες τίθεται σε ισχύ το άρθρο 68 του Συντάγματος και αφορά τη δίωξη προσώπων που κατέχουν υψηλά κρατικά αξιώματα[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0180/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli διαβίβασε αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποκτηθούν δεδομένα από τηλεφωνικές εταιρείες σχετικά με τις συνδιαλέξεις που έχουν καταγραφεί από έναν τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιούσε ο Gianluca Buonanno, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στην Ιταλία, σε σχέση με ποινική διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Vercelli εξ ονόματος του βουλευτή αυτού λόγω των τηλεφωνικών απειλών που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε από άγνωστο καλούντα στο κινητό τηλέφωνό του στις 14 Απριλίου 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι «χωρίς άδεια της βουλής της οποίας είναι μέλος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να υποβληθεί σε έρευνα σωματική ή της κατοικίας του, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την προσωπική του ελευθερία, ούτε να τεθεί υπό κράτηση, εκτός εάν εκτελείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή εκτός εάν συλληφθεί τη στιγμή που διαπράττει έγκλημα για το οποίο είναι υποχρεωτική η επ' αυτοφώρω σύλληψη. Όμοια άδεια απαιτείται και για την παρακολούθηση των συνομιλιών ή των επαφών βουλευτή του Κοινοβουλίου ή για την κατάσχεση της αλληλογραφίας του».·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Νόμου αριθ. 140 της 20ης Ιουνίου 2003 που καθορίζει τις διατάξεις με τις οποίες τίθεται σε ισχύ το άρθρο 68 του Συντάγματος και αφορά, μεταξύ άλλων, τη δίωξη προσώπων που κατέχουν υψηλά κρατικά αξιώματα, ορίζει ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται να αποκτηθούν στοιχεία σχετικά με τη τηλεφωνική κίνηση βουλευτή του Κοινοβουλίου η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητεί άδεια από το νομοθετικό σώμα του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι μέλος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gianluca Buonanno αφορά την πρόσβαση της ανακριτικής αρχής στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έχουν καταγραφεί από το κινητό τηλέφωνο του βουλευτή κατά την ημερομηνία που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε απειλητικές τηλεφωνικές κλήσεις·

F.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αίτησή του για την άρση της ασυλίας ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli παραδέχεται ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτό το βουλευτικό προνόμιο θα πρέπει επίσης να ισχύει σε περιπτώσεις που ο βουλευτής του Κοινοβουλίου φέρεται να είναι το θύμα εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπεραίνει, παρά ταύτα, ότι σύμφωνα με τη βέλτιστη ερμηνεία του εγχώριου δικαίου το εν λόγω προνόμιο θα πρέπει να ισχύει για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από τη δικονομική τους θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, δεν υποβάλλει εγχώρια νομολογία προς επίρρωση του συμπεράσματός του·

G.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να ερμηνεύει τους εγχώριους κανόνες περί των προνομίων και ασυλιών των βουλευτών του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, φαίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι ο στόχος του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτίστως να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των βουλευτών με το να διασφαλίζεται ότι κατά τις περιόδους συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ασκείται επ' αυτών πίεση, υπό τη μορφή απειλών σύλληψης ή ποινικής δίωξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση φαίνεται αναμφισβήτητα ότι καμία πίεση δεν ασκήθηκε κατά του συγκεκριμένου βουλευτή, εφόσον η διαδικασία αφορά εικαζόμενες απειλές που αναφέρθηκαν από τον ίδιο τον βουλευτή ως το θύμα τηλεφωνικών απειλών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το πρίσμα των ανωτέρω φαίνεται ότι δεν θα ήταν απαραίτητο ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli να ζητήσει άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διατάξει την απόκτηση των στοιχείων σχετικά με τη τηλεφωνική κίνηση του Gianluca Buonanno στις 14 Απριλίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη, παρά ταύτα, ότι φαίνεται σκόπιμο για λόγους ασφάλειας δικαίου να γίνει δεκτή ad cautelam η αίτηση για τη χορήγηση άδειας που διαβιβάστηκε από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Gianluca Buonanno·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli, Ιταλία, και στον Gianluca Buonnano.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

  • [1]  (Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23).
  • [2]  Legge n.  140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, της 20ής Ιουνίου 2003 (GURI αριθ. 142, της 21ης Ιουνίου 2003).