Pranešimas - A8-0180/2016Pranešimas
A8-0180/2016

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą

23.5.2016 - (2016/2003(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Evelyn Regner

Procedūra : 2016/2003(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0180/2016
Pateikti tekstai :
A8-0180/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą

(2016/2003(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 20 d. Verčelio teismo (it. Tribunale ordinario di Vercelli) prokuroro pavaduotojo atsiųstą prašymą suteikti leidimą kreiptis į telefoninio ryšio paslaugų bendroves dėl Gianlucos Buonanno naudojamo telefono numerio pokalbių išklotinių, kuris paskelbtas per 2015 m. gruodžio 14 d. plenarinį posėdį, dėl baudžiamojo proceso, kuris pradėtas Gianlucos Buonanno vardu Verčelio teisme, dėl grasinimų telefonu, kuriuos, jo teigimu, jis gavęs iš anonimo savo mobiliuoju telefonu 2015 m. balandžio 14 d. (Nr. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  išklausęs Gianlucos Buonanno paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–  atsižvelgdamas į Italijos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 20 d. Įstatymo Nr. 140, kuriuo išdėstomos nuostatos dėl Konstitucijos 68 straipsnio įsigaliojimo ir dėl baudžiamojo proceso aukštas valstybines pareigas einančių asmenų atžvilgiu, 4 straipsnį[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0180/2016),

A.  kadangi Verčelio teismo prokuroro pavaduotojas atsiuntė prašymą suteikti leidimą kreiptis į telefoninio ryšio paslaugų bendroves, kad jos pateiktų duomenis, susijusius su Europos Parlamento nario Gianlucos Buonanno, išrinkto Italijoje, naudojamo telefono numerio pokalbiais, dėl baudžiamojo proceso, kuris pradėtas šio nario vardu Verčelio teisme, dėl grasinimų telefonu, kuriuos, jo teigimu, jis gavęs iš anonimo savo mobiliuoju telefonu 2015 m. balandžio 14 d.;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės narės teritorijoje turi naudotis imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės narės parlamento nariams;

C.  kadangi Italijos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnyje nustatyta, kad „be Parlamento rūmų, kuriems priklauso, leidimo nei vienas Parlamento narys negali būti apieškomas, negali būti atliekama krata jo namuose, draudžiama jį sulaikyti bei kitaip suvaržyti asmeninę laisvę ar laikyti nelaisvėje, išskyrus atvejus, kai yra vykdomas neatšaukiamas nuosprendis arba jei Parlamento narys yra užkluptas vykdantis nusikaltimą, už kurį yra numatomas privalomasis sulaikymas. Toks leidimas reikalingas ir kai yra bet kokia forma slaptai pasiklausoma Parlamento narių pokalbių ar bendravimo, taip pat kai yra konfiskuojama korespondencija“;

D.  kadangi 2003 m. birželio 20 d. Įstatymo Nr. 140, kuriuo išdėstomos nuostatos dėl Konstitucijos 68 straipsnio įsigaliojimo ir baudžiamojo proceso aukštas valstybines pareigas einančių asmenų atžvilgiu, 4 straipsnyje be kita ko nustatoma, kad prireikus gauti duomenis, susijusius su parlamento nario telefono pokalbiais, kompetentinga institucija turėtų paprašyti leidimo parlamento rūmų, kurio narys yra tas asmuo;

E.  kadangi prašymas atšaukti Gianlucos Buonanno imunitetą susijęs su tyrimo institucijos galimybe susipažinti su nario tos dienos, kurią jis teigia gavęs grasinančių skambučių, mobilaus telefono pokalbių išklotine;

F.  kadangi savo prašyme atšaukti imunitetą Verčelio teismo prokuroro pavaduotojas pripažįsta, kad nėra aišku, ar ši parlamentinė privilegija taip pat taikoma tais atvejais, kai parlamento narys yra numanoma nusikaltimo auka; kadangi jis daro išvadą, kad, nepaisant to, geriausias nacionalinės teisės aktų aiškinimas yra tas, kad ši privilegija turėtų būti taikoma parlamento nariams nepaisant jų procedūrinės padėties; kadangi jis, vis dėlto, nepateikė jokios nacionalinės teismo praktikos, kad paremtų šią savo išvadą;

G.  kadangi Europos Parlamentui nepriklauso aiškinti nacionalinių taisyklių dėl parlamento narių privilegijų ir imunitetų; kadangi vis dėlto reikėtų priminti, kad Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7 straipsnio pirminis tikslas – užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą neleidžiant, kad Parlamento sesijų metu jiems būtų daromas spaudimas, grasinant areštu ar patraukimu atsakomybėn; kadangi šiuo atveju neginčytinai aišku, kad minėtam nariui nebuvo daromas spaudimas, nes procesas susijęs su įtariamais grasinimais, apie kuriuos pranešė pats narys kaip telefonu gautų grasinimų auka;

H.  kadangi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Verčelio teismo prokuroro pavaduotojui nebuvo būtina prašyti Europos Parlamento leidimo gauti duomenis, susijusius su Gianlucos Buonanno 2015 m. balandžio 14 d. telefoniniais pokalbiais;

I.  kadangi, nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, siekiant teisinio tikrumo reikėtų ad cautelam patenkinti Verčelio teismo prokuroro pavaduotojo prašymą;

1.  nusprendžia atšaukti Gianluca Buonanno imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Verčelio teismo prokuroro pavaduotojui ir Gianlucai Buonanno.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  2003 m. birželio 20 d. Įstatymas Nr. 140, nuostatos dėl Konstitucijos 68 straipsnio įsigaliojimo ir dėl baudžiamojo proceso aukštas valstybines pareigas einančių asmenų atžvilgiu (Oficialus leidinys Nr. 142, 2003 06  21).

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

9

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka