Betänkande - A8-0180/2016Betänkande
A8-0180/2016

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet

23.5.2016 - (2016/2003(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Evelyn Regner

Förfarande : 2016/2003(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0180/2016
Ingivna texter :
A8-0180/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet

(2016/2003(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om tillstånd att inhämta uppgifter från telefonbolagen om telefontrafiken till ett nummer använt av Gianluca Buonanno; begäran översändes den 20 november 2015 av biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli (Italien) och tillkännagavs i kammaren den 14 december 2015 inom ramen för det straffrättsliga förfarande som domstolen i Vercelli inlett på Gianluca Buonannos vägnar efter det att han påstått sig ha tagit emot telefonhot den 14 april 2015 från en okänd person på sitt mobiltelefonnummer (ref. nr 2890/15 R.G.N.R. ändr. 44),

–  efter att ha hört Gianluca Buonanno i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 68 i Republiken Italiens författning,

–  med beaktande av artikel 4 i lag nr 140 av den 20 juni 2003 med bestämmelser om genomförande av artikel 68 i författningen och om lagföring av höga statstjänstemän[2],

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0180/2016), och av följande skäl:

A.  Biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli har översänt en begäran om tillstånd att inhämta uppgifter från telefonbolagen om telefontrafiken till ett nummer som använts av en italiensk ledamot av Europaparlamentet (Gianluca Buonanno) inom ramen för det straffrättsliga förfarande som domstolen i Vercelli inlett på Gianluca Buonannos vägnar efter det att han påstått sig ha tagit emot telefonhot den 14 april 2015 från en okänd person på sitt mobiltelefonnummer.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i den medlemsstatens parlament.

C.  Artikel 68 i den italienska författningen har följande lydelse: ”En parlamentsledamot kan inte utan tillstånd från den kammare som han eller hon tillhör underkastas kroppsvisitation eller husrannsakan, gripas eller på annat sätt frihetsberövas, såvida det inte är fråga om genomförande av en lagakraftvunnen dom, eller såvida ledamoten inte grips på bar gärning för ett brott för vilket gripande på bar gärning är obligatoriskt. Ett sådant tillstånd krävs också för att övervaka en parlamentsledamots samtal eller kommunikation eller för att beslagta hans eller hennes post”.

D.  I artikel 4 i lag nr 140 av den 20 juni 2003 med bestämmelser om genomförande av artikel 68 i författningen och om lagföring av höga statstjänstemän fastställs bland annat att den behöriga myndigheten, när den behöver samla in uppgifter om en parlamentsledamots telefontrafik, bör begära tillstånd från den kammare där vederbörande är ledamot.

E.  Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet rör den utredande myndighetens tillgång till listor över samtalen till ledamotens mobiltelefonnummer under den dag då han påstår sig ha tagit emot hotfulla telefonsamtal.

F.  I sin begäran om upphävande av immuniteten medger biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli att det är oklart huruvida detta parlamentariska privilegium bör tillämpas även i fall där parlamentsledamoten är ett påstått brottsoffer. Trots det drar han slutsatsen att den bästa tolkningen av den nationella lagstiftningen är att detta privilegium bör gälla för parlamentsledamöter oavsett deras processuella ställning. Han åberopar dock inte någon nationell rättspraxis till stöd för sin slutsats.

G.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att tolka nationella bestämmelser om parlamentsledamöters immunitet och privilegier. Det verkar dock lämpligt att påminna om att huvudsyftet med artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier är att skydda ledamöternas oberoende genom att förhindra att det under parlamentets sammanträdesperioder kan utövas påtryckningar mot dem i form av hot om frihetsberövande eller lagföring. I det aktuella fallet är det obestridligt att det inte utövats några påtryckningar på den berörda ledamoten, eftersom förfarandet rör några påstådda hot som ledamoten själv har rapporterat om i sin egenskap av offer för telefonhot.

H.  Mot denna bakgrund förefaller det som om biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli inte borde ha varit skyldig att begära tillstånd från Europaparlamentet för att inhämta uppgifter om Gianluca Buonannos telefontrafik den 14 april 2015.

I.  Trots detta tycks det av rättssäkerhetsskäl lämpligt att utifrån ett försiktighetsperspektiv tillmötesgå begäran om tillstånd från biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Gianluca Buonannos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till biträdande åklagaren vid domstolen i Vercelli och till Gianluca Buonanno.

  • [1]  (Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
  • [2]  Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

9

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka