RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

24.5.2016 - (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Liadh Ní Riada

Menetlus : 2016/2050(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0181/2016
Esitatud tekstid :
A8-0181/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1] (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse viit varasemat jaemüügisektoriga seotud EGFile laekunud taotlust,

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel)[4],

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0181/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda; arvestades, et EGFist toetatakse töötajaid, kes on koondatud väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest ning hargmaistest ettevõtjatest, olenemata poliitikast või huvidest, mis põhjustasid sulgemise otsuse, eelkõige viimaste puhul; arvestades, et EGFi määrus ja liidu kaubanduspoliitika peaksid rohkem keskenduma sellele, kuidas kaitsta liidu töökohti, tootmist ja oskusteavet;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Kreeka esitas taotluse EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, et saada rahalist toetust EGFist seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 47 („Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad“) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Tessaalias (Θεσσαλία) (EL14), ning arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavalt 557 koondatud töötajat, samuti 543 alla 30-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort samadest piirkondadest; arvestades, et töötajad koondati pärast Supermarket Larissa ABEE pankrotti ja sulgemist;

D.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste sekkumiskriteeriumide alusel, milles on seatud tingimuseks, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kelle on koondanud nimetatud ettevõtte tarnijad või tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud määruse alusel 6 468 000 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 10 780 000 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et rahaline toetus on suunatud 557 koondatud töötajale, kellest 194 on mehed ja 363 on naised;

3.  tuletab meelde, et samas piirkonnas on veel 543 alla 30 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort, kellele võidakse pakkuda noorte tööhõive algatuse raames individuaalseid teenuseid, nagu kutsenõustamine;

4.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse 26. novembril 2015 ning komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast, viis hinnangu andmise rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamise kohta lõpule 14. aprillil 2016 ja tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks 15. aprillil 2015;

5.  märgib, et lisaks koondatud 557 töötajale osaleb meetmetes eeldatavalt ka 543 alla 30 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort samadest piirkondadest ning neile osutatakse EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid; märgib, et Kreeka ametiasutuste taotlus kaasata nendesse meetmetesse ka mittetöötavad ja mitteõppivad noored on tingitud sellest, et piirkonnas on tööotsijate arvu kohta vähe töökohti ning 73,5 % töötutest Tessaalias on olnud töötud enam kui 12 kuud (Eurostati andmed);

6.  märgib, et Kreeka majanduse sügava languse tõttu, millele järgnes leibkondade tarbimise ja ostujõu vähenemine, olid toiduainete, jookide ja tubakatoodete jaemüügi mahud 2015. aastal üle 30 % väiksemad kui kriisi algusaastal 2008; märgib, et Supermarket Larissa müüginäitajad järgisid sama langustrendi;

7.  märgib seetõttu, et Supermarket Larissa, 1986. aastal asutatud väikeste toidupoodide kooperatiiv, millele kuulus 42 poodi ja kus oli 600 töötajat, ei suutnud kahjumist väljuda ja pidi 2014. aasta teises kvartalis oma kauplused sulgema; juhib tähelepanu asjaolule, et seda ei õnnestunud vältida ka kokkuhoiumeetmete abil (eelkõige kärbiti palku (-30 %), uuendati rendilepinguid ja lükati edasi arvete maksmistähtaegu); märgib, et selline olukord on samuti tingitud ettevõtetele laenamise drastilisest vähenemisest, kuivõrd EKP rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine ei suurendanud laenude andmist; märgib, et kõnealune juhtum on võlausaldajate poolt Kreekale avaldatava jätkuva surve ja Euroopa kokkuhoiupoliitika dramaatiline tagajärg;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 26. veebruaril 2016, enne kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse andmise kohta;

9.  märgib, et vastavalt EGFi määrusele on sissetulekut toetavate meetmete rahastamisele kehtestatud range maksimummäär (35 % individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi kogukuludest) ning selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

10.  märgib, et kuigi kooperatiiv kohaldas teatavaid kokkuhoiumeetmeid, nagu palgakärped, rendilepingute uuendamine, arvete maksmistähtaegade edasilükkamine, odavamate toodete pakkumine ja tegevuskulude vähendamine, tuli siiski hakata poode üksteise järel sulgema;

11.  märgib, et Kreeka poolt koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks kavandatud meetmed jagunevad järgmistesse kategooriatesse: kutsenõustamine; koolitus, ümberõpe ja kutseõpe; ettevõtluse alustamise toetus; osalemis- ja koolitustoetus; liikuvustoetus;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste raames saavad töötajad või mittetöötavad ja mitteõppivad noored, kes asutavad oma ettevõtte, üsna suure summa (15 000 eurot); märgib samas, et paljudel koondatud töötajatel on ettevõtlustaust, mis suurendab nende eduvõimalusi selles sektoris;

13.  juhib tähelepanu võimalusele, et mõned uued ettevõtted luuakse sotsiaalse kooperatiivina, ja peab sellega seoses kiiduväärseks Kreeka ametiasutuste jõupingutusi edendada Kreeka sotsiaalmajandussektorit;

14.  peab oluliseks alustada teavituskampaaniat, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes on kõnealuste meetmete raames toetuskõlblikud; tuletab meelde oma seisukohta, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori tuleb aidata püsivalt ja jätkusuutlikult;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on täiendavalt konsulteeritud toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega;

16.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning see peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga;

17.  toonitab vajadust suurendada kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust, ning loodab, et kooskõlastatud paketi raames pakutav koolitus vastab nii töötajate kui ka ettevõtluskeskkonna vajadustele;

18.  kutsub komisjoni üles käsitlema tulevastes ettepanekutes põhjalikumalt kasvuväljavaadetega sektoreid, mis on võimelised tööd pakkuma, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

19.  märgib, et Kreeka ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest;

20.  tunneb heameelt, et tulenevalt Euroopa Parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

21.  kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [4]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0112.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1], eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[3] artiklis 12 on sätestatud, et EGFist antav toetus ei tohi ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Kreeka esitas 26. novembril 2015 taotluse EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist Kreeka ettevõttes Supermarket Larissa ABEE. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Kreeka teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid ka 543 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Kreeka taotluse alusel rahalist toetust summas 6 468 000 eurot.

(6)  Selleks et minimeerida EGFi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 6 468 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev]*.

[4]...,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

 • [1]    ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [2]    ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [3]    Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
 • [4] *   Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[1] artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013[2] artikli 15 sätete kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[3] punktile 13 esitab komisjon EGFi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Supermarket Larissa taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon esitas 14. aprillil 2016 ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Kreekale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Rev. 2 osa 47 („Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad“) alla kuuluvas majandussektoris NUTS[4] 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Tessaalias (Θεσσαλία) (EL14) tegutsevas ettevõttes Supermarket Larissa ABEE koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on viies, mida tuleb 2016. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab EGFist Kreeka kasuks kokku 6 468 000 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 557 koondatud töötajat ning 543 sihtrühma kuuluvat mittetöötavat ja mitteõppivat noort.

Taotlus saadeti komisjonile 26. novembril 2015 ja selle kohta esitati lisateavet kuni 10. detsembrini 2015. Komisjon otsustas kooskõlas EGFi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Kreeka ametiasutused väidavad, et koondamised põhjustas Supermarket Larissa kooperatiivkaupluste pankrot ja sulgemine, mis oli tingitud Kreeka leibkondade ostujõu langusest ning ettevõtetele ja üksikisikutele antavate laenude järsust vähenemisest.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad viit liiki meetmetest taotlusega hõlmatud koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks: (i) kutsenõustamine, (ii) koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, (iii) ettevõtluse alustamise toetus, (iv) osalemis- ja koolitustoetus ning (v) liikuvustoetus; Üks kutsenõustamise meetmete alla kuuluvaid meetmeid käsitleb spetsiaalselt mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele suunatud teavituskampaaniate käivitamist sihtrühma kindlaksmääramiseks.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Kreeka ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Kreeka on komisjoni teavitanud, et riiklikud eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse Kreeka avalike investeeringute programmist.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 6 468 000 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2016. aastal seni viies ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.

 • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [4]  Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

CO/jb D(2016)19124

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, Kreeka puhul (COM(2016)210 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ning EGFi käsitlev töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 557 töötaja koondamisega Kreekas asuvas ettevõttes Supermarket Larissa ABEE, mis tegutseb NACE Revision 2 osa 47 „Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad“ alla kuuluvas majandussektoris, ning koondamised toimusid NUTS 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias ja Tessaalias vaatlusperioodil 3. maist 2015. aastal kuni 3. septembrini 2015. aastal;

B) arvestades, et tõendamaks määruse (EÜ) nr 546/2009 kohaselt seost koondamiste ning ülemaailmse finants- ja majanduskriisi vahel, selgitasid Kreeka ametiasutused, et riigi majandus oli kuus aastat järjest (2008–2013) sügavas languses ning alates 2008. aastast on Kreeka SKP vähenenud 25,7 protsenti, avaliku sektori tarbimine 21 protsenti, töötuse määr on aga suurenenud ligikaudu 19 protsendipunkti (ELSTATi andmed); arvestades, et välisvõla tagasimaksmiseks on Kreeka valitsus alates 2008. aastast suurendanud maksumäärasid, ühtlustanud avaliku sektori kulusid ja vähendanud riigiametnike palkasid ning et Kreeka majanduse konkurentsivõime suurendamise püüdluses on vähenenud ka erasektori palgad; arvestades, et vähenenud sissetulekute vahetu tagajärjena kahanes ka tarbimine, avaldades tugevat mõju jaesektorile, kus tegutses Supermarket Larissa;

C) arvestades, et töötajad koondati pärast Supermarket Larissa ABEE pankrotti ja sulgemist;

D) arvestades, et meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on üle poole (65,2 %) naised ja 34,8 % mehed; arvestades, et valdav enamus (86 %) töötajatest on 30- kuni 54-aastased.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Kreeka taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud määruse alusel 6 468 000 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60% 10 780 000 euro suurustest kogukuludest;

2. märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse 26. novembril 2015 ning komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast, viis hinnangu andmise rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamise kohta lõpule 14. aprillil 2016 ja tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks 15. aprillil 2015;

3. märgib, et lisaks koondatud 557 töötajale osaleb meetmetes eeldatavalt ka 543 alla 30 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort samadest piirkondadest ning neile osutatakse EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid; märgib, et Kreeka ametiasutuste taotlus kaasata nendesse meetmetesse ka mittetöötavad ja mitteõppivad noored on tingitud sellest, et piirkonnas on tööotsijate arvu kohta vähe töökohti ning 73,5 % töötutest Tessaalias on olnud töötud enam kui 12 kuud (Eurostati andmed);

4. märgib, et Kreeka majanduse sügava languse tõttu, millele järgnes leibkondade tarbimise ja ostujõu vähenemine, olid toidu, jookide ja tubakatoodete jaemüügi mahud 2015. aastal üle 30 % väiksemad kui kriisi algusaastal 2008; märgib, et Supermarket Larissa müüginäitajad järgisid sama langustrendi;

5. märgib, et sellistes majandusoludes ei suutnud väikeste toidupoodide kooperatiiv Supermarket Larissa hoolimata kokkuhoiumeetmetest (palgakärped, rendilepingute uuendamine, odavamate toodete pakkumine, tegevuskulude vähendamine) kahjumist väljuda ning 2014. aastal tuli poed sulgeda, misjärel suleti kogu ettevõte ja 2015. aastal, kui kohus pankrotimenetluses otsuse langetas, koondati ka töötajad;

6. märgib, et Kreeka poolt koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks kavandatud meetmed jagunevad järgmistesse kategooriatesse: kutsenõustamine; koolitus, ümberõpe ja kutseõpe; ettevõtluse alustamise toetus; osalemis- ja koolitustoetus; liikuvustoetus;

7. peab oluliseks alustada teavituskampaaniat, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes on kõnealuste meetmete raames toetuskõlblikud; tuletab meelde oma seisukohta, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori tuleb aidata püsivalt ja jätkusuutlikult;

8. toonitab vajadust suurendada kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust, ning loodab, et kooskõlastatud paketi raames pakutav koolitus vastab nii töötajate kui ka ettevõtluskeskkonna vajadustele;

9. kutsub komisjoni üles käsitlema tulevastes ettepanekutes põhjalikumalt kasvuväljavaadetega sektoreid, mis on võimelised tööd pakkuma, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on täiendavalt konsulteeritud toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega;

11. märgib, et individuaalsete teenuste raames saavad töötajad või mittetöötavad ja mitteõppivad noored, kes asutavad oma ettevõtte, üsna suure summa (15 000 eurot); märgib samas, et paljudel koondatud töötajatel on ettevõtlustaust, mis suurendab nende eduvõimalusi selles sektoris;

12. juhib tähelepanu võimalusele, et mõned uued ettevõtted luuakse sotsiaalse kooperatiivina, ja peab sellega seoses kiiduväärseks Kreeka ametiasutuste jõupingutusi edendada Kreeka sotsiaalmajandussektorit;

13. märgib, et vastavalt määruse sätetele ei moodusta sissetulekutoetuse meetmed individuaalsete meetmete üldisest paketist mingil juhul rohkem kui 35 %; rõhutab, et need meetmed sõltuvad sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

14.kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

15. tuletab meelde, et kooskõlas määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning see peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks Euroopa Komisjoni ettepanek Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond“) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 23. mail 2016 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2016)0210 on ettepanek eraldada fondist 6 468 000 eurot ettevõttest Supermarket Larissa ABEE koondatud 557 töötajale (422 töötajat ja 135 omanikust töötajat). Kõnealune ettevõtja tegutseb majandussektoris, mille tegevusalad on liigitatud NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla. Ettevõtja Supermarket Larissa poolt läbi viidud koondamised leidsid aset NUTS 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Tessaalias (Θεσσαλία) (EL14).

Fondist rahaliste toetuste saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid on seda ettepanekut hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni liikmete enamusel ei ole vastuväiteid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtule kõnealusel juhul ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Rainer Wieland