IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

24.5.2016 - (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Liadh Ní Riada

Postupak : 2016/2050(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0181/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0181/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir pet prethodnih zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a koji su se odnosili na maloprodajni sektor,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)[4],

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0181/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla u ponovnom uključivanju na tržište rada; budući da se sredstvima EGF-a pomaže otpuštenim radnicima malih i srednjih poduzeća i multinacionalnih poduzeća, neovisno o politikama i interesima zbog kojih su ona zatvorena, posebno ona multinacionalna; budući da bi se u Uredbi o EGF-u i trgovinskoj politici Unije dodatnu pozornost trebalo posvetiti pitanju kako poslove, proizvodnju, znanje i iskustvo zadržati u Uniji;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima kojima je potrebna trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je Grčka podnijela zahtjev EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama razine NUTS 2 Srednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) i Tesalija (Θεσσαλία) (EL14) te budući da se očekuje da će mjerama biti obuhvaćeno 557 otpuštenih radnika, kao i 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. skupina NEET); budući da su radnici otpušteni zbog odlaska u stečaj i zatvaranja Supermarketa Larissa ABEE;

D.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojima se zahtijeva da je u referentnom razdoblju od četiri mjeseca otpušteno najmanje 500 radnika poduzeća u državi članici, uključujući radnike koje su otpustili dobavljači i daljnji proizvođači i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Grčka stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 6 468 000 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 10 780 000 EUR;

2.  napominje da je financijski doprinos namijenjen 557 otpuštenih radnika, od kojih je 194 muškaraca i 363 žene;

3.  podsjeća da bi još 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju mogle dobiti usluge prilagođene potrebama poput profesionalnog usmjeravanja u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih;

4.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva grčkih vlasti 26. studenoga 2015. u kojem je morala dovršiti svoju ocjenu usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa, što je napravila 14. travnja 2016. te o tome obavijestila Parlament 15. travnja 2015.;

5.  napominje da se očekuje da će osim 557 otpuštenih radnika mjerama biti obuhvaćene i 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju te će dobiti usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a; napominje da su grčke vlasti ponijele zahtjev da se tim mjerama obuhvati i skupina NEET zbog nedostatka radnih mjesta u regiji u usporedbi s velikim brojem osoba u potrazi za poslom, od čega je u Tesaliji 73,5 % osoba nezaposleno duže od 12 mjeseci (Eurostat);

6.  napominje da je zbog duboke recesije grčkog gospodarstva, nakon koje je uslijedio pad potrošnje i kupovne moći kućanstava, obujam prometa u trgovini na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima od početka krize 2008. do 2015. smanjen za više od 30 %; napominje da je prodaja Supermarketa Larissa pretrpjela jednak pad;

7.  stoga daje na znanje da se Supermarket Larissa, zadruga malih prodavaonica prehrambenih proizvoda osnovana 1986., s 42 prodavaonice i 600 radnika, nije mogao nositi s gubicima te je u drugom tromjesečju 2014. morao zatvoriti svoje prodavaonice; ističe da to nisu spriječile ni mjere štednje, i to smanjenje plaća za 30 %, ponovno pregovaranje o uvjetima najmova i produženje rokova dospijeća računa; napominje da je do te situacije došlo i zbog znatnog smanjenja kreditiranja poduzeća, a usto se kvantitativnim popuštanjem ESB-a nije uspjelo potaknuti kreditiranje; primjećuje da je taj slučaj tragična posljedica stalnog pritiska koji vjerovnici vrše na Grčku i europske politike štednje;

8.  pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti pogođenim radnicima počele pružati usluge prilagođene njihovim potrebama 26. veljače 2016., prije nego što je donesena odluka o odobrenju potpore iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

9.  daje na znanje da će mjere potpore dohotku biti strogo ograničene na najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  napominje da je zadruga, iako je poduzela određene mjere štednje kao što su smanjenje plaća, ponovno pregovaranje o uvjetima najmova, produženje rokova dospijeća računa, ponuda jeftinijih proizvoda i smanjenje troškova poslovanja, morala zatvoriti svoje prodavaonice jednu za drugom;

11.  napominje da mjere za otpuštene radnike i osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju koje Grčka planira provesti pripadaju sljedećim kategorijama: profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalifikacija i stručno osposobljavanje, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za sudjelovanje i osposobljavanje, naknada za mobilnost;

12.  prima na znanje prilično velik iznos (15 000 EUR) koji će radnici i osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju dobiti za pokretanje vlastitog poduzeća u okviru usluga prilagođenih potrebama; usto napominje da velik broj otpuštenih radnika ima poduzetničko iskustvo, što povećava njihove izglede za uspjeh u tom sektoru;

13.  prima na znanje da postoji mogućnost da neka od novih poduzeća postanu socijalne zadruge te u tom kontekstu pozdravlja nastojanja grčkih vlasti da osnaže sektor socijalnog gospodarstva u Grčkoj;

14.  napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju koje bi mogle ispunjavati uvjete za te mjere; ponavlja svoje stajalište o potrebi za time da pomoć osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju bude trajna i održiva;

15.  pozdravlja to što je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja s predstavnicima korisnika i socijalnim partnerima;

16.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način gospodari resursima;

17.  ističe nužnost povećanja zapošljivosti svih radnika s pomoću prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu odgovarati potrebama radnika i poslovnog okruženja;

18.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju izglede za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

19.  napominje da su grčke vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EGF-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije;

20.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje nepovratnih sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [4]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0112.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1], a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale obavljati djelatnost zbog velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada.

(2)  Sredstva EGF-a ne smiju prijeći maksimalni godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[3].

(3)  Grčka je 26. studenoga 2015. podnijela zahtjev EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za financijski doprinos iz EGF-a zbog otpuštanja u poduzeću Supermarket Larissa ABEE u Grčkoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Grčka je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 usluge prilagođene potrebama koje se sufinanciraju iz EGF-a odlučila pružiti i 543 mlade osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju.

(5)  EGF bi stoga trebalo mobilizirati kako bi se za zahtjev koji je podnijela Grčka osigurao financijski doprinos u iznosu od 6 468 000 EUR.

(6)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratio rok za mobilizaciju EGF-a.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 6 468 000 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum donošenja Odluke]*.

[4]Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

 • [1]   SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [2]   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [3]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).
 • [4] *   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.

OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.[1] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013[2], sredstva Fonda ne smiju prijeći najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Supermarketa Larissa i prijedlog Komisije

Komisija je 14. travnja 2016. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Grčke radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada otpuštenih radnika Supermarketa Larissa ABEE koji djeluje u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama razine NUTS[4] 2 Srednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) i Tesalija (Θεσσαλία) (EL14).

To je peti zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2016. i odnosi se na mobilizaciju ukupnog iznosa od 6 468 000 EUR iz EGF-a za Grčku. Zahtjev se odnosi na 557 otpuštenih radnika i 543 mlade osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju.

Zahtjev je poslan Komisiji 26. studenoga 2015. i dopunjen dodatnim podacima do 10. prosinca 2015. Komisija je u skladu s važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a.

Grčke vlasti navele su da su radnici otpušteni zbog toga što je Supermarket Larissa otišao u stečaj i njegove su zadružne prodavaonice zatvorene, što je prouzročeno padom kupovne moći grčkih kućanstava i znatnim smanjenjem kreditiranja poduzeća i pojedinaca.

Prilagođene usluge koje će se pružiti otpuštenim radnicima i osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju na koje se ovaj zahtjev odnosi obuhvaćaju pet vrsta mjera: (i) profesionalno usmjeravanje, (ii) osposobljavanje, prekvalifikacija i stručno osposobljavanje, (iii) poticaji za pokretanje poduzeća, (iv) naknada za sudjelovanje i naknada za osposobljavanje i (v) naknada za mobilnost. Jedna je od mjera u sklopu profesionalnog usmjeravanja pokretanje kampanja za informiranje osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, s pomoću koje će se odrediti ta skupina korisnika.

Opisane mjere, prema Komisiji, aktivne su mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite.

Grčke su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Grčka je obavijestila Komisiju da je izvor nacionalnog pretfinanciranja i sufinanciranja Nacionalni program za javna ulaganja.

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 6 468 000 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je peti prijedlog za prijenos radi mobilizacije Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2016.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi pružio konstruktivnu potporu i doprinio ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

 • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [4]  Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

CO/jb D(2016)19124

g. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u predmetu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa iz Grčke (COM(2016)210 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) te radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a u predmetu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa te usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 557 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Supermarket Larissa ABEE u Grčkoj koji djeluje u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama razine NUTS 2 Srednja Makedonija i Tesalija u referentnom razdoblju od 3. svibnja 2015. do 3. rujna 2015.;

B) budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i svjetske financijske i gospodarske krize o kojoj se govori u Uredbi (EZ) br. 546/2009, Grčka tvrdi da je grčko gospodarstvo bilo u dubokoj recesiji šest uzastopnih godina (od 2008. do 2013.) te da se od 2008. grčki BDP smanjio za 25,7 %, javna potrošnja za 21 %, dok se nezaposlenost povećala za oko 19 % (ELSTAT); budući da, kako bi mogla otplaćivati strani dug, grčka je vlada od 2008. povećala porezne stope, racionalizirala javne izdatke i smanjila plaće zaposlenika u javnom sektoru, dok su se plaće u privatnom sektoru također smanjivale u pokušaju da se poveća konkurentnost grčkog gospodarstva; budući da je neposredni učinak nižih prihoda bio pad potrošnje koji je snažno utjecao na maloprodajni sektor u kojem djeluje Supermarket Larissa;

C) budući da su radnici proglašeni viškom zbog odlaska u stečaj i zatvaranja Supermarketa Larissa ABEE;

D) budući da više od polovice radnika obuhvaćenih mjerama čine žene (65,2 %), a 34,8% muškarci; budući da je većina radnika (86 %) u dobi između 30 i 54 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune kao nadležni odbor da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s grčkom zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Grčka stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 6 468 000 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 10 780 000 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su 26. studenoga 2015. podnijele grčke vlasti nakon čega je 14. travnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome obavijestila Parlament 15. travnja 2015.;

3. napominje da se očekuje da će uz 557 otpuštenih radnika još 543 mladih osoba iz istih regija u dobi do 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. skupina NEET) sudjelovati u mjerama i dobiti prilagođene usluge koje sufinancira EGF; napominje da su grčke vlasti ponijele zahtjev za uključenjem skupine NEET u te mjere zbog nedostatka poslova u toj regiji u usporedbi s velikim brojem tražitelja poslova od čega je u Tesaliji 73,5 % osoba nezaposleno dulje od 12 mjeseci (Eurostat);

4. napominje da se zbog duboke recesije grčkog gospodarstva smanjila potrošnja kućanstva i kupovna moć te da je obujam prometa u trgovini na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima 2015. bio 30 % niži nego početkom krize 2008.; napominje da je prodaja Supermarketa Larissa pretrpjela jednaki pad;

5. napominje da se Supermarket Larissa, zadruga malih prodavaonica prehrambenih proizvoda, unatoč mjerama štednje koje uključuju smanjenje plaća, ponovno pregovaranje o uvjetima najmova, ponudu jeftinijih proizvoda i smanjenje troškova poslovanja, nije mogao nositi s gubicima te je 2014. morao zatvoriti svoje prodavaonice nakon čega je 2015. došlo do zatvaranja poduzeća i naknadnih otpuštanja kada je sud donio presudu o zahtjevu za stečajni postupak;

6. napominje da mjere koje Grčka planira uvesti za otpuštene radnike i osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju spadaju u sljedeće kategorije: profesionalno usmjeravanje; osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje; doprinos pokretanju poduzeća; naknada za sudjelovanje i osposobljavanje; naknada za mobilnost;

7. napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera; ponavlja svoje stajalište da se pomoć osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju treba pružati stalno i na održiv način;

8. naglašava potrebu za povećanjem zapošljivosti svih radnika uz pomoć prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu biti u skladu s potrebama radnika i poslovnog okruženja;

9. poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju izglede za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi potkrijepljene podatke o učinku financiranja EGF-a, što uključuje kvalitetu poslova i stopu reintegracije koji su postignuti zahvaljujući EGF-u;

10. pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima;

11. prima na znanje prilično velik iznos (15 000 EUR) koji će radnici ili osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju dobiti za pokretanje vlastitog poduzeća kao dio usluga prilagođenih potrebama; istovremeno napominje da veliki broj otpuštenih radnika ima poduzetničko iskustvo, što povećava njihove izglede za uspjeh u tom sektoru;

12. napominje da postoji mogućnost da neka nova poduzeća poprime oblik socijalnih zadruga te u tom kontekstu pozdravlja napore grčkih vlasti da osnaže sektor socijalnog gospodarstva u Grčkoj;

13.napominje da će mjere potpore dohotku biti strogo ograničene na najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

14. podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

15. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik Odbora EMPL

PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

g. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 23. svibnja 2016. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

-  u dokumentu COM(2016)0210 predlaže se financijski doprinos iz EGF-a u iznosu od 6 468 000 EUR za 557 radnika (422 zaposlenika i 135 radnika-vlasnika) koji su proglašeni viškom u poduzeću Supermarket Larissa ABEE. To poduzeće posluje u gospodarskom sektoru koji je svrstan u odjeljak 47. NACE-a Rev. 2 („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”). Do otpuštanja u poduzeću Supermarket Larissa došlo je u regijama Srednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) i Tesalija (Θεσσαλία) (EL14) razine NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na financijski doprinos iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi navedenoj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Agea, Rainer Wieland