Pranešimas - A8-0181/2016Pranešimas
A8-0181/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“)

24.5.2016 - (COM(2016) 0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Liadh Ní Riada

Procedūra : 2016/2050(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0181/2016
Pateikti tekstai :
A8-0181/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“)

(COM(2016) 0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0210 – C8-0149/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į penkias ankstesnes paraiškas dėl EGF paramos, susijusias su mažmeninės prekybos sektoriumi,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)[4],

–  atsižvelgdamas į trišalį dialogą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0181/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones; kadangi EGF naudingas darbuotojams, atleistiems iš mažųjų ir vidutinių įmonių ir daugiašalių įmonių, nesvarbu, kokia politika ar interesai buvo sprendimo uždaryti motyvas, ypač tarptautinių įmonių atveju; kadangi pagal EGF reglamentą ir Sąjungos politiką ir toliau itin didelis dėmesys turėtų būti skiriamas darbo vietų, gamybos ir praktinių žinių išsaugojimui Sąjungoje;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama darbuotojams, kuriems jos reikia, turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi Graikija pateikė paraišką „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“ dėl finansinės EGF paramos, po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), NUTS 2 lygio regionuose – Centrinėje Makedonijoje (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ir Tesalijoje (Θεσσαλία) (EL14), ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 557 atleisti darbuotojai, taip pat 543 jaunesni nei 30 metų nesimokantys, nedirbantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunuoliai iš tų pačių regionų; kadangi šie darbuotojai buvo atleisti bankrutavus įmonei „Supermarket Larissa ABEE“ ir ją uždarius;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Graikija turi teisę gauti finansinę 6 468 000 EUR paramą pagal šį reglamentą (nurodyta suma sudaro 60 proc, bendrųjų išlaidų, sieksiančių 10 780 000 EUR);

2.  pažymi, kad gavus finansinę paramą bus siekiama padėti 557 atleistiems darbuotojams, iš jų 194 yra vyrai, o 363 – moterys;

3.  primena, kad dar 543 jaunesniems kaip 30 metų amžiaus nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams tame pačiame regione gali būti teikiamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, pvz., profesinis orientavimas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą;

4.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo paraiškos gavimo iš Graikijos valdžios institucijų (gauta 2015 m. lapkričio 26 d.) termino, 2016 m. balandžio 14 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka EGF finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir 2016 m. balandžio 15 d. apie tą vertinimą pranešė Parlamentui;

5.  pažymi, kad tikimasi, jog be 557 atleistų darbuotojų, priemonėse taip pat dalyvaus ir iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas gaus tame pačiame regione gyvenantys 543 nesimokantys, nedirbantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunesni kaip 30 metų jaunuoliai; pažymi, kad Graikijos valdžios institucijų prašymas į tas priemones įtraukti NEET jaunimą pateikiamas dėl to, kad regione trūksta darbo vietų, palyginti su dideliu darbo ieškančių asmenų skaičiumi, o Tesalijoje, Eurostato duomenimis, daugiau kaip 12 mėnesių darbo neturi 73,5 proc. bedarbių;

6.  pažymi, kad dėl didelio Graikijos ekonomikos nuosmukio ir vėliau mažėjusių privataus vartojimo ir perkamosios galios mažmeninė maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių prekybos apimtis 2015 m. buvo 30 proc. mažesnė nei prasidedant krizei 2008 m.; pažymi, kad „Supermarket Larissa“ pardavimams buvo būdinga ta pati mažėjimo tendencija;

7.  taigi pažymi, kad 1986 m. įsteigtam mažų maisto prekių parduotuvių kooperatyvui „Supermarket Larissa“, kuris buvo atidaręs 42 parduotuves ir turėjo 600 darbuotojų, nepavyko susidoroti su nuostoliais ir 2014 m. antrą ketvirtį jis turėjo uždaryti parduotuves; nurodo, kad to išvengti nepadėjo griežtos taupymo priemonės, visų pirma darbo užmokesčio sumažinimas (-30 proc.), naujai susiderėtos nuomos sąlygos ir sąskaitų apmokėjimo terminų atidėjimas; pažymi, kad tokia padėtis susidarė ir dėl labai sumažėjusio paskolų teikimo įmonėms, kai ECB taikytas kiekybinis skatinimas nedavė laukiamo paskolų teikimo efekto; pažymi, kad šis atvejis yra dramatiška nuolatinio kreditorių spaudimo Graikijai ir Europos griežto taupymo politikos pasekmė;

8.  teigiamai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 2016 m. vasario 26 d., t. y. prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

9.  pažymi, kad maksimali pajamų paramos priemonių suma bus griežtai apribota – 35 proc. bendros suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą, ir kad aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje yra tų priemonių taikymo sąlyga;

10.  pažymi, kad nors kooperatyvas taikė tam tikras griežto taupymo priemones, kaip antai sumažino darbo užmokestį, iš naujo susiderėjo dėl nuomos sąlygų, atidėjo sąskaitų apmokėjimo terminus, siūlė pigesnius produktus ir sumažino veiklos išlaidas, jis turėjo vieną po kitos uždaryti savo parduotuves;

11.  pažymi, kad priemonės, kurias Graikija planuoja taikyti atleistiems darbuotojams ir NEET jaunimui, apima tokias kategorijas: profesinis orientavimas; mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas; parama verslui steigti; dalyvavimo išmoka ir mokymo išmoka; judumo išmoka;

12.  atkreipia dėmesį į ganėtinai didelę sumą (15 000 EUR), kurią kaip prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų dalį turėtų gauti darbuotojai ar NEET jaunuoliai, kurie steigs savo įmones; kartu pažymi, kad daug atleistų darbuotojų turi verslumo patirties, todėl jų galimybės sėkmingai veikti šiame sektoriuje yra gana didelės;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios naujos įmonės gali tapti socialiniais kooperatyvais, ir, atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina Graikijos valdžios institucijų pastangas stiprinti socialinės ekonomikos sektorių Graikijoje;

14.  pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją siekiant, jog informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių reikalavimus; primena savo poziciją dėl poreikio nuolat ir tvariai padėti NEET jaunimui;

15.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo nustatytas toliau konsultuojantis su paramos gavėjų ir socialinių partnerių atstovais;

16.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

17.  pabrėžia, kad reikia didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, ir tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai atitiks ir atleistų darbuotojų poreikius, ir dabartinę verslo aplinką;

18.  ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kurie turi perspektyvą augti, taigi ir samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

19.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones;

20.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir į galimą to trūkumo poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

21.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

 • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [4]  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0112.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. lapkričio 26 d. Graikija pateikė paraišką „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš „Supermarket Larissa ABEE“ Graikijoje buvo atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Graikija nusprendė 543 nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (NEET) jaunuoliams taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 6 468 000 EUR suma finansinei paramai pagal Graikijos pateiktą paraišką suteikti;

(6)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 6 468 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo diena]*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

[4]Pirmininkas  Pirmininkas

 • [1]   OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [2]   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [3]   2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
 • [4] *   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013[2] 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „Supermarket Larissa“ ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. balandžio 14 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Graikijai remti darbuotojų, atleistų iš įmonės „Supermarket Larissa ABEE“, veikiančios NACE 2 red. 47 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą) NUTS[4] 2 lygmens regionuose – Centrinėje Makedonijoje (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ir Tesalijoje (Θεσσαλία) (EL14), grįžimą į darbo rinką.

Tai penktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą ir pagal kurią Graikijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 6 468 000 EUR. Ji susijusi su 557 atleistais darbuotojais ir 543 tiksliniais nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais (NEET) jaunuoliais.

Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. lapkričio 26 d., o papildoma informacija pateikta iki 2015 m. gruodžio 10 d. Vadovaudamasi visomis taikytinomis EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Graikijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai atleidžiami dėl kooperatyvo „Supermarket Larissa“ parduotuvių bankroto ir uždarymo, kurį lėmė sumažėjusi Graikijos namų ūkių perkamoji galia ir drastiškai sumažintas paskolų teikimas įmonėms ir asmenims.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurias ketinama teikti atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, apima penkių tipų priemones: i) profesinį orientavimą, ii) mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą, iii) paramą verslui steigti, iv) dalyvavimo išmokas ir mokymo išmokas, v) judumo pašalpas. Vieną iš profesinio orientavimo priemonių sudaro pradedamos būtent NEET jaunuoliams skirtos informacinės kampanijos siekiant nustatyti paramos gavėjų grupę.

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Graikijos valdžios institucijos suteikė visas reikiamas garantijas, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant,

–  laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų,

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo,

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus,

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Graikija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo arba bendro finansavimo šaltinis yra Nacionalinė viešųjų investicijų programa.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 6 468 000 EUR sumą.

2016 m. iki šiol tai yra penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti minėto fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

 • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [4]  2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

CO/jb D(2016)19124

Jean'ui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo ((Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“) (COM(2016) 210 final))

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A) kadangi ši paraiška yra pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalimi ir yra susijusi su 557 Graikijos įmonės „Supermarket Larissa ABEE“ darbuotojais, ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 3 d. iki 2015 m. rugsėjo 3 d. dirbusiais NUTS 2 lygio regionuose –Centrinėje Makedonijoje ir Tesalijoje, priskiriamuose NACE 2 red. 47 skyriui („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“);

B) kadangi siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo ir pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės sąsają, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009, Graikija teigia, kad Graikijos ekonomika šešerius metus iš eilės (2008–2013 m.) patyrė gilų nuosmukį, nuo 2008 m. Graikijos BVP sumažėjo 25,7 proc., valdžios sektoriaus vartojimas sumažėjo 21 proc., o nedarbas išaugo beveik 19 proc. (ELSTAT duomenimis); kadangi, siekdama grąžinti užsienio skolą, nuo 2008 m. Graikijos vyriausybė padidino mokesčių tarifus, sumažino viešąsias išlaidas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, o darbo užmokestis privačiajame sektoriuje taip pat sumažėjo, siekiant padidinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą; kadangi tiesioginė sumažėjusių pajamų pasekmė buvo sumažėjęs vartojimas, o tai labai paveikė mažmeninės prekybos sektorių, kuriame veikia įmonė „Supermarket Larissa“;

C) kadangi šie darbuotojai buvo atleisti bankrutavus įmonei „Supermarket Larissa ABEE“ ir ją uždarius;

D) kadangi daugiau nei pusė (65,2 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra moterys, o 34,8 proc. – vyrai; kadangi didžiosios daugumos (86 proc.) darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų,

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Graikijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad atvejis atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus ir kad todėl Graikija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 6 468 000 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 10 780 000 EUR, sumos;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo paraiškos gavimo iš Graikijos valdžios institucijų (gauta 2015 m. lapkričio 26 d.) termino, 2016 m. balandžio 14 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka EGF finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir 2016 m. balandžio 15 d. apie tą vertinimą pranešė Parlamentui;

3. pažymi, kad tikimasi, jog be 557 atleistų darbuotojų, priemonėse taip pat dalyvaus ir iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas gaus tame pačiame regione gyvenantys 543 nesimokantys, nedirbantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunesni kaip 30 metų asmenys; pažymi, kad Graikijos valdžios institucijų prašymas į tas priemones įtraukti NEET jaunimą pateikiamas dėl to, kad regione trūksta darbo vietų, palyginti su dideliu darbo ieškančių asmenų skaičiumi, o Tesalijoje, Eurostato duomenimis, daugiau kaip 12 mėnesių darbo neturi 73,5 proc. bedarbių;

4. pažymi, kad dėl didelio Graikijos ekonomikos nuosmukio ir vėliau mažėjusių privataus vartojimo ir perkamosios galios mažmeninė maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių prekybos apimtis 2015 m. buvo 30 proc. mažesnė nei prasidedant krizei 2008 m.; pažymi, kad „Supermarket Larissa“ pardavimams buvo būdinga ta pati mažėjimo tendencija;

5. pažymi, kad tokiomis ekonominėmis sąlygomis mažų maisto prekių parduotuvių kooperatyvui „Supermarket Larissa“, nepaisant biudžeto taupymo priemonių – sumažinto darbo užmokesčio, naujai susiderėtų nuomos sąlygų, pigesnių produktų pasiūlos, sumažintų veiklos išlaidų –, nepavyko susidoroti su nuostoliais ir 2014 m. jis turėjo uždaryti savo parduotuves, po to uždaryti įmonę ir 2015 m., teismui priėmus sprendimą dėl bankroto, atleisti darbuotojus;

6. pažymi, kad priemonės, kurias Graikija planuoja taikyti atleistiems darbuotojams ir NEET jaunimui, patenka į tokias kategorijas: profesinis orientavimas; mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas; parama verslui steigti; dalyvavimo išmoka ir mokymo išmoka; judumo išmoka;

7. pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją siekiant, jog informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių reikalavimus;

8. pabrėžia, kad būtina didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, ir tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai atitiks ir atleistų darbuotojų poreikius, ir dabartinę verslo aplinką;

9. ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kurie turi perspektyvą augti, taigi ir samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

10. palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo nustatytas toliau konsultuojantis su paramos gavėjų ir socialinių partnerių atstovais;

11. atkreipia dėmesį į ganėtinai didelę sumą (15 000 EUR), kurią kaip prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų dalį turėtų gauti darbuotojai ar NEET jaunuoliai, kurie steigs savo įmones; kartu pažymi, kad daug atleistų darbuotojų turi verslumo patirties, todėl jų galimybės sėkmingai veikti šiame sektoriuje yra didesnės;

12. atkreipia dėmesį į galimą kai kurių naujų įmonių tapimo socialiniais kooperatyvais tendenciją ir, atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina Graikijos valdžios institucijų pastangas stiprinti socialinės ekonomikos sektorių Graikijoje;

13. pažymi, kad paramos pajamoms priemonės bus griežtai ribotos ir didžiausia šiai paramai skirta suma negalės būti didesnė kaip 35 proc. visam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, kaip nustatyta pagal reglamentą;

14.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

15.  primena, kad, remiantis EGF reglamento 7 straipsniu, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean'ui ARTHUIS,

pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2016 m. gegužės 23 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2016) 0210 siūloma skirti 6 468 000 EUR EGF paramą 557 darbuotojų (422 darbuotojai ir 135 darbuotojai-savininkai), atleistų iš įmonės „Supermarket Larissa ABEE“. Įmonė veiklą vykdo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą). Įmonė „Supermarket Larissa“, iš kurios buvo atleisti darbuotojai, yra NUTS 2 lygio regionuose – Centrinėje Makedonijoje (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ir Tesalijoje (Θεσσαλία) (EL14).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai,

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Rainer Wieland