Ziņojums - A8-0181/2016Ziņojums
A8-0181/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

24.5.2016 - (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Liadh Ní Riada

Procedūra : 2016/2050(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0181/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0181/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā piecus iepriekšējos EGF pieteikumus, kas saistīti ar mazumtirdzniecības nozari,

–  ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2016/000 TA 2016 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)[4],

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0181/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā EGF sniedz atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti mazos un vidējos uzņēmumos un starptautiskos uzņēmumos, neatkarīgi no tā, kāda politika vai intereses ir bijušas pamatā slēgšanas lēmumam, jo īpaši starptautisku uzņēmumu gadījumā; tā kā EGF regulai un Savienības tirdzniecības politikai arī turpmāk būtu jākoncentrējas uz to, kā aizsargāt darbvietas, ražošanu un zinātību Savienībā;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Grieķija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”), NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Centrālajā Maķedonijā (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) un Tesālijā (Θεσσαλία) (EL14), un tā kā ir sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies 557 atlaistie darbinieki un 543 jaunieši no minētajiem reģioniem vecumā līdz 30 gadiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET); tā kā darbinieki tika atlaisti saistībā ar uzņēmuma Supermarket Larissa ABEE bankrotu un slēgšanu;

D.  tā kā pieteikums tika iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darbinieku atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 6 468 000 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 10 780 000;

2.  norāda, ka finansiālais ieguldījums būs paredzēts 557 atlaistajiem darbiniekiem, no kuriem 194 darbinieki ir vīrieši, bet 363 — sievietes;

3.  atgādina, ka tajā pašā reģionā papildus 543 jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, var sniegt individualizētos pakalpojumus, piemēram, nodrošināt profesionālo orientāciju, saistībā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu;

4.  norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Grieķijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2015. gada 26. novembra, līdz 2016. gada 14. aprīlim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un 2015. gada 15. aprīlī to darīja zināmu Parlamentam;

5.  norāda, ka papildus 557 atlaistajiem darbiniekiem pasākumos ir paredzēts piedalīties un EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus saņemt arī 543 šo pašu reģionu jauniešiem (vecumā līdz 30 gadiem), kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET); norāda, ka Grieķijas iestādes lūgušas iekļaut NEET šajos pasākumos, pamatojoties uz darbvietu trūkumu minētajā reģionā salīdzinājumā ar darba meklētāju lielo skaitu, turklāt 73,5 % bezdarbnieku Tesālijā darba nav ilgāk kā 12 mēnešus (Eurostat dati);

6.  norāda, ka Grieķijas ekonomikas dziļās lejupslīdes dēļ, kurai sekoja privātā patēriņa un pirktspējas samazināšanās, pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības apjoms 2015. gadā bija par vairāk kā 30 % zemāks nekā krīzes sākumposmā 2008. gadā; norāda, ka tāda pati lejupslīdes tendence bija raksturīga Supermarket Larissa pārdošanas apjomiem;

7.  tādēļ norāda, ka 1986. gadā nodibinātais mazu pārtikas veikalu kooperatīvs Supermarket Larissa, kurā bija 42 veikali un kurā tika nodarbināti 600 darbinieku, nevarēja tikt galā ar zaudējumiem un 2014. gada otrajā ceturksnī nācās veikalus slēgt; norāda, ka taupības pasākumi, jo īpaši algu samazinājums (-30 %), vienošanās par jauniem nomas līguma nosacījumiem un atlikts rēķinu samaksas termiņš, šo situāciju nenovērsa; norāda, ka šo situāciju izraisīja arī krasa uzņēmumu kreditēšanas samazināšanās, jo ECB īstenotā kvantitatīvās mīkstināšanas politika nepanāca kredītu izsniegšanas strauju atsākšanos; norāda, ka šis gadījums parāda, cik dramatisks iznākums ir kreditoru pastāvīgajam spiedienam uz Grieķiju un Eiropas taupības politikai;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes individualizētos pakalpojumus skartajiem darbiniekiem sāka sniegt no 2016. gada 26. februāra — pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi būs stingri ierobežoti un to maksimālais apjoms būs 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts EGF regulā, un ka minētās darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

10.  norāda — lai gan kooperatīvs īstenoja dažus budžeta taupības pasākumus, piemēram, algu samazinājums, vienošanās par jauniem nomas līguma nosacījumiem, atlikts rēķinu termiņš, lētāku produktu piedāvājums un darbības izmaksu samazinājums, tam veikalus citu pēc cita nācās slēgt;

11.  norāda, ka Grieķijas plānotie pasākumi atlaistajiem darbiniekiem un NEET ir sadalīti šādās kategorijās: profesionālā orientācija; apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība; ieguldījums uzņēmumu izveidē; dalības pabalsts un mācību pabalsts; mobilitātes pabalsts;

12.  norāda uz diezgan lielo summu (EUR 15 000), ko saistībā ar individualizētajiem pakalpojumiem saņems darbinieki vai NEET, kuri dibinās savus uzņēmumus; vienlaicīgi norāda uz to, ka ļoti daudziem atlaistajiem darbiniekiem ir pieredze uzņēmējdarbībā, kas palielina viņu izredzes sekmīgi darboties šajā nozarē;

13.  norāda uz iespēju, ka daži no jaunajiem uzņēmumiem būs sociālie kooperatīvi, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē Grieķijas iestāžu centienus paplašināt Grieķijas sociālās ekonomikas nozari;

14.  norāda, ka ir svarīgi uzsākt informācijas kampaņu, lai ieinteresētu NEET, kuri varētu būt tiesīgi piedalīties šajos pakalpojumos; atgādina savu nostāju par nepieciešamību pastāvīgi un ilgtspējīgi palīdzēt NEET;

15.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika sagatavots, turpinot apspriedes ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

16.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

17.  uzsver nepieciešamību uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību, un sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība atbildīs gan darbinieku, gan uzņēmējdarbības vides vajadzībām;

18.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un attiecīgi iespējas pieņemt jaunus darbiniekus, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervencēm;

19.  norāda, ka Grieķijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem;

20.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

21.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0112.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12. pantā.

(3)  Grieķija 2015. gada 26. novembrī iesniedza pieteikumu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa par EGF finansiālo ieguldījumu pēc darba ņēmēju atlaišanas uzņēmumā Supermarket Larissa ABEE Grieķijā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Grieķija nolēma individualizētus pakalpojumus, kurus līdzfinansē no EGF, sniegt arī 543 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

(5)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 6 468 000 apmērā saistībā ar Grieķijas iesniegto pieteikumu.

(6)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 6 468 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums]*.

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

 • [1]    OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]    OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [3]    Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[2] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Supermarket Larissa pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2016. gada 14. aprīlī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Grieķijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba uzņēmumā Supermarket Larissa ABEE, kurš darbojas NACE 2. red. 47. nodaļas (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) nozarē NUTS[4] 2. līmeņa reģionos Centrālajā Maķedonijā (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) un Tesālijā (Θεσσαλία) (EL14).

Šis ir piektais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2016. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Grieķijai par kopējo summu EUR 6 468 000. Tas attiecas uz 557 atlaistiem darbiniekiem un 543 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 26 novembrī, un līdz 2015 gada 10. decembrim tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Grieķijas iestādes norāda, ka darbinieku atlaišanu izraisīja kooperatīva Supermarket Larissa veikalu bankrots un slēgšana, jo bija pazeminājusies Grieķijas mājsaimniecību pirktspēja un krasi samazinājusies uzņēmumu un privātpersonu kreditēšana.

Individualizēto pakalpojumu kopumā, kuri tiks sniegti atlaistajiem darbiniekiem un NEET, uz kuriem attiecas šis pieteikums, ir iekļauti piecu veidu pasākumi: i) profesionālā orientācija, ii) apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība, iii) ieguldījums uzņēmuma izveidē, iv) dalības pabalsts un mācību pabalsts, v) mobilitātes pabalsts. Viens no pasākumiem profesionālās orientācijas ietvaros būs tieši NEET paredzētas informācijas kampaņas, lai definētu atbalsta saņēmēju grupu.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Grieķijas iestādes ir sniegušas visus nepieciešamos apliecinājumus tam, ka:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Grieķija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir valsts ieguldījuma programma.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 6 468 000.

Šis ir piektais budžeta lēmējinstitūcijai 2016. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

CO/jb D(2016)19124

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (COM(2016)0210 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 557 darbiniekiem, kuri pārskata periodā no 2015. gada 3. maija līdz 2015. gada 3. septembrim tika atlaisti no darba uzņēmumā Supermarket Larissa ABEE, kas darbojās NACE 2. redakcijas 47. nodaļā („Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) NUTS 2. līmeņa reģionos Centrālajā Maķedonijā un Tesālijā;

B) tā kā, lai pierādītu saikni starp darbinieku atlaišanu un Regulā (EK) Nr. 546/2009 aplūkoto globālo finanšu un ekonomikas krīzi, Grieķija norāda, ka Grieķijas ekonomika sešus gadus pēc kārtas (no 2008. līdz 2013. gadam) piedzīvoja dziļu lejupslīdi, ka Grieķijas IKP kopš 2008. gada ir samazinājies par 25,7 % un valsts patēriņš — par 21 %, turpretī bezdarbs audzis par aptuveni 19 % (ELSTAT dati); tā kā, lai atmaksātu ārējo parādu, Grieķijas valdība kopš 2008. gada ir palielinājusi nodokļus, racionalizējusi valsts izdevumus un samazinājusi algas publiskajā sektorā, un mēģinājumos palielināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju darba samaksa samazinājusies arī privātajā sektorā; tā kā sarukušo ienākumu tūlītējas sekas bija patēriņa samazināšanās, kas spēcīgi ietekmēja mazumtirdzniecības nozari, kurā darbojās uzņēmums Supermarket Larissa;

C) tā kā darbinieki tika atlaisti uzņēmuma Supermarket Larissa ABEE bankrota un slēgšanas dēļ;

D) tā kā vairāk nekā puse (65,2 %) darbinieku, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes un 34,8 % — vīrieši; tā kā lielākā daļa (86 %) šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Grieķijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 6 468 000 apmērā, kas atbilst 60 % no kopējām izmaksām — EUR 10 780 000;

2. norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Grieķijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2015. gada 26. novembra, līdz 2016. gada 14. aprīlim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un 2015. gada 15. aprīlī to darīja zināmu Parlamentam;

3. norāda, ka papildus 557 atlaistajiem darbiniekiem pasākumos ir paredzēts piedalīties un EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus saņemt arī 543 šo pašu reģionu jauniešiem (vecumā līdz 30 gadiem), kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET); norāda, ka Grieķijas iestādes lūgušas iekļaut NEET šajos pasākumos, pamatojoties uz darbvietu trūkumu minētajā reģionā salīdzinājumā ar darba meklētāju lielo skaitu, turklāt 73,5 % bezdarbnieku Tesālijā darba nav ilgāk kā 12 mēnešus (Eurostat dati);

4. norāda, ka Grieķijas ekonomikas dziļās lejupslīdes dēļ, kurai sekoja privātā patēriņa un pirktspējas samazināšanās, pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības apjoms 2015. gadā bija par vairāk kā 30 % zemāks nekā krīzes sākumposmā 2008. gadā; norāda, ka tāda pati lejupslīdes tendence bija raksturīga Supermarket Larissa pārdošanas apjomiem;

5. norāda, ka, neraugoties uz taupības pasākumiem, kas tika īstenoti, samazinot algas, vienojoties par jauniem nomas līguma nosacījumiem, piedāvājot lētākus produktus un samazinot darba izmaksas, Supermarket Larissa, būdams mazu pārtikas veikalu kooperatīvs, šādā ekonomikas vidē nespēja tikt galā ar zaudējumiem un 2014. gada otrajā ceturksnī veikalus nācās slēgt, kam sekoja uzņēmuma slēgšana un pēc tam — 2015. gadā, kad tiesa lēma par bankrota pieteikumu, — darba ņēmēju atlaišana;

6. norāda, ka Grieķijas plānotie pasākumi atlaistajiem darbiniekiem un NEET ir sadalīti šādās kategorijās: profesionālā orientācija; apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība; ieguldījums uzņēmumu izveidē; dalības pabalsts un mācību pabalsts; mobilitātes pabalsti;

7. norāda, ka ir svarīgi uzsākt informācijas kampaņu, lai ieinteresētu NEET, kuri varētu būt tiesīgi piedalīties šajos pasākumos; atgādina savu nostāju par nepieciešamību pastāvīgi un ilgtspējīgi palīdzēt NEET;

8. uzsver nepieciešamību uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību, un sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība atbildīs gan darbinieku, gan uzņēmējdarbības vides vajadzībām;

9. aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes potenciāls un attiecīgi iespējas pieņemt jaunus darbiniekus, kā arī apkopot pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas rādītājiem, kas sasniegti ar EGF intervencēm;

10. atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika sagatavots, iepriekš apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

11. norāda uz diezgan lielo summu (EUR 15 000), ko individualizēto pakalpojumu ietvaros saņems darbinieki vai NEET, kuri dibinās savus uzņēmumus; vienlaicīgi norāda uz to, ka ļoti daudziem atlaistajiem darbiniekiem ir pieredze uzņēmējdarbībā, kas palielina viņu izredzes sekmīgi darboties šajā nozarē;

12. norāda uz iespēju, ka daži no jaunajiem uzņēmumiem būs sociālie kooperatīvi, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē Grieķijas iestāžu centienus paplašināt Grieķijas sociālās ekonomikas nozari;

13. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi būs stingri ierobežoti un to maksimālais apjoms būs 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts regulā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, aktīvi piedalīsies darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

14. atgādina, ka saskaņā ar Regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Thomas HÄNDEL

EMPL komitejas priekšsēdētājs

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2016. gada 23. maijā.

  COM(2016)0210 ir priekšlikums piešķirt EUR 6 468 000 tiem 557 darbiniekiem (422 darbiniekiem un 135 strādājošiem īpašniekiem), kuri atlaisti uzņēmumā Supermarket Larissa ABEE. Šis uzņēmums darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”). Supermarket Larissa veiktā atlaišana ir notikusi NUTS 2. līmeņa reģionos — Centrālajā Maķedonijā (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) un Tesālijā (Θεσσαλία) (EL14).

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Rainer Wieland