Betänkande - A8-0181/2016Betänkande
A8-0181/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

24.5.2016 - (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Liadh Ní Riada

Förfarande : 2016/2050(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0181/2016
Ingivna texter :
A8-0181/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1] (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013) särskilt punkt 13,

–  med beaktande av de fem tidigare ansökningarna till fonden med anknytning till detaljhandeln,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)[4],

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0181/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av följderna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Fonden stöder arbetstagare som har blivit uppsagda från små och medelstora företag och multinationella företag, oberoende av den politik eller de intressen som låg bakom beslutet om nedläggning, särskilt när det gäller de sistnämnda. Förordningen om fonden och unionens handelspolitik bör ytterligare inriktas på hur arbetstillfällen, produktion och know-how kan tryggas inom unionen.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som är i behov av stöd bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008 och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Grekland lämnade in ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den ekonomiska sektor som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) och Thessalien (Θεσσαλία) (EL14). Det förväntas att 557 uppsagda arbetstagare, samt 543 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar och som är från samma regioner deltar i åtgärderna. Arbetstagarna sades upp efter det att Supermarket Larissa ABEE hade gått i konkurs och lagts ner.

D.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat, inklusive sådana arbetstagare som är anställda bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 6 468 000 euro enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 10 780 000 euro.

2.  Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska ersättningen kommer att rikta sig till 557 uppsagda arbetstagare, varav 194 är män och 363 är kvinnor.

3.  Europaparlamentet påminner om att 543 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar i samma region kan tillhandahållas individanpassade tjänster såsom yrkesvägledning inom ramen för ungdomssysselsättningsinitiativet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de grekiska myndigheterna togs emot, den 26 november 2015, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 14 april 2016, och underrättade parlamentet om detta den 15 april 2016.

5.  Europaparlamentet konstaterar att utöver de 557 uppsagda arbetstagarna förväntas 543 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar och som är från samma regioner delta i åtgärderna och ges individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden. Parlamentet konstaterar att orsaken till de grekiska myndigheternas begäran att inkludera unga som varken arbetar eller studerar i dessa åtgärder är bristen på sysselsättning i regionen i förhållande till de många arbetssökande – 73,5% av de arbetslösa har varit arbetslösa i över 12 månader i Thessalien (Eurostat).

6.  Europaparlamentet noterar att som en konsekvens av den grekiska ekonomins djupa recession följt av en minskning av hushållens konsumtion och köpkraft var försäljningsvolymerna i detaljhandeln med livsmedel, drycker och tobak mer än 30 % lägre 2015 än volymerna i början av krisen 2008. Parlamentet konstaterar att Supermarket Larissas försäljning följt samma nedåtgående trend.

7.  Europaparlamentet noterar därför att Supermarket Larissa, som är ett kooperativ bestående av små livsmedelsbutiker som bildades 1986 med 42 butiker och 600 anställda, inte kunde klara sina förluster och var tvunget att lägga ner sina butiker under det andra kvartalet 2014. Parlamentet påpekar att man trots åtstramningsåtgärderna, särskilt lönesänkningar (–30 %), omförhandling av hyreskontrakt och senareläggning av förfallodagen för räkningar inte kunde förhindra detta. Parlamentet noterar att denna situation också beror på den drastiska minskningen av lån till företag i ett sammanhang där ECB:s kvantitativa lättnader inte lyckades få igång långivningen. Parlamentet noterar att detta är ett dramatiskt resultat av borgenärernas kontinuerliga tryck på Grekland och av den europeiska åtstramningspolitiken.

8.  Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna den 26 februari 2016 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, innan beslutet att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet fattades.

9.  Parlamentet noterar också att inkomststödjande åtgärder kommer att vara strikt begränsade till ett högsta belopp på 35 % av totalkostnaderna för paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet konstaterar att även om kooperativet vidtog vissa åtstramningsåtgärder såsom lönesänkningar, omförhandling av hyresavtalen, uppskjutande av förfallodagen för räkningar, erbjudanden om billigare varor, lägre driftskostnader, tvingades man stänga ner den ena butiken efter den andra.

11.  Europaparlamentet konstaterar att de åtgärder som Grekland planerat för de uppsagda arbetstagarna och för unga som varken arbetar eller studerar omfattar följande kategorier: yrkesvägledning; utbildning, omskolning och yrkesutbildning; starta eget-bidrag; aktivitetsstöd och utbildningsbidrag; flyttbidrag.

12.  Europaparlamentet noterar det ganska höga beloppet (15 000 euro) som ska utgå som en del av de individanpassade tjänsterna till de arbetstagare eller unga som varken arbetar eller studerar och som vill starta eget. Parlamentet konstaterar samtidigt att ett stort antal uppsagda arbetstagare har företagarbakgrund vilket ökar deras möjligheter att lyckas i denna bransch.

13.  Europaparlamentet noterar möjligheten att vissa av de nya företagen kommer att ta formen av sociala kooperativ, och välkomnar i detta sammanhang de grekiska myndigheternas ansträngningar att förbättra den sociala ekonomiska sektorn i Grekland.

14.  Europaparlamentet noterar vikten av att lansera en informationskampanj för att nå unga som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder. Parlamentet erinrar om sin ståndpunkt att unga som varken arbetar eller studerar måste få hjälp på ett permanent och hållbart sätt.

15.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att det samordnade paketet med individanpassade tjänster inrättades genom ytterligare samråd med representanter för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter.

16.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

17.  Europaparlamentet framhåller behovet av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad utbildning och förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet kommer att tillgodose både arbetstagarnas och näringslivets behov.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse framtida förslag med mer information om de sektorer som har potential att växa och därför att anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansiering från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

19.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

20.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen har infört efter parlamentets begäran att göra bidragen snabbare tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

21.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Antagna texter, P8_TA(2016)0112.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1], särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Syftet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som har blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet har upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[3] inte överstiga ett högsta årligt belopp på 150 miljoner EUR (i 2011 års priser).

(3)  Den 26 november 2015 lämnade Grekland in ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar i Supermarket Larissa ABEE i Grekland. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller kraven för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Grekland beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 543 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd på 6 468 000 EUR med anledning av Greklands ansökan.

(6)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 6 468 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [the date of its adoption][4]*.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

 • [1]    EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]    EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [3]    Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [4] *   Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av följderna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013[2] får fonden inte överstiga ett högsta årligt belopp på 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen i fråga förs in i Europeiska unionens allmänna budget som ett preliminärt anslag.

För att kunna mobilisera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], för budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om mobilisering av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II. Ansökan från Supermarket Larissa och kommissionens förslag

Den 14 april 2016 antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till förmån för Grekland för att stödja återintegration på arbetsmarknaden för arbetstagare som hade blivit uppsagda från Supermarket Larissa ABEE med verksamhet inom huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) enligt Nace rev. 2 i Nuts 2[4]-regionerna Mellersta Makedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) och Thessalien (Θεσσαλία) (EL14).

Detta är den femte ansökan som behandlas under budgetåret 2016, och den avser utnyttjande av totalt 6 468 000 EUR ur fonden för Greklands räkning. Ansökan avser 557 uppsagda arbetstagare samt 543 berörda unga som varken arbetar eller studerar.

Ansökan översändes till kommissionen den 26 november 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 10 december 2015. Kommissionen har i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De grekiska myndigheterna anger att orsaken till uppsägningarna var att Supermarket Larissas kooperativa butiker gick i konkurs och fick läggas ner efter det att de grekiska hushållens köpkraft hade minskat och långivningen till företag och personer hade minskat drastiskt.

De individanpassade tjänster som kommer att tillhandahållas uppsagda arbetstagare består av fem typer av åtgärder för uppsagda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar vilka omfattas av denna åtgärd, nämligen i) yrkesvägledning, ii) utbildning, omskolning och yrkesutbildning, iii) starta eget-bidrag, iv) aktivitetsstöd och utbildningsbidrag samt v) flyttbidrag. En av yrkesvägledningsåtgärderna består i att lansera informationskampanjer som riktar sig särskilt till unga som varken arbetar eller studerar för att definiera den stödmottagande gruppen.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande åtgärder enligt artikel 7 i förordningen om fonden. Dessa åtgärder ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De grekiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om

–  att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna samt åtgärdernas genomförande,

–  att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–  att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller från något annat av unionens finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–  att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Grekland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från det nationella programmet för offentliga investeringar.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 6 468 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det femte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som hittills har översänts till budgetmyndigheten under 2016.

Vid eventuell oenighet ska ett trepartsmöte inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse bör utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

 • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [2]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

CO/jb D(2016)19124

M. Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa från Grekland (COM(2016) 210)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa och antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 557 uppsagda arbetstagare vid Supermarket Larissa ABEE i Grekland, verksamt inom ramen för Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien och Thessalien, under referensperioden 3 maj 2015–3 september 2015.

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen enligt förordning (EG) nr 546/2009 hävdar Grekland att landets ekonomi befann sig i en djup recession sex år i följd under 2008–2013; sedan 2008 har Greklands BNP sjunkit med 25,7 % och den offentliga konsumtionen med 21 %, medan arbetslösheten stigit med runt 19 % (Elstat). För att klara av återbetalningarna på sin utlandsskuld har den grekiska staten sedan 2008 ökat skattesatserna, skurit ned de allmänna utgifterna och minskat de offentliganställdas löner, och även i den privata sektorn har lönerna minskat som ett led i strävandena att stärka den grekiska ekonomins konkurrenskraft. En omedelbar effekt av de sänkta inkomsterna var en minskad konsumtion som kraftigt påverkade detaljhandeln, där Supermarket Larissa är verksamt.

C)  Arbetstagarna sades upp till följd av att Supermarket Larissa ABEE gick i konkurs och lades ner.

D)  Över hälften – 65,2 % – av de arbetstagare som berörts av åtgärden är kvinnor, medan 34,8 % är män. Det stora flertalet av arbetstagarna (86 %) är mellan 30 och 54 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Greklands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till ett ekonomiskt stöd på 6 468 000 euro enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 10 780 000 euro.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de grekiska myndigheterna togs emot, den 26 november 2015, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 14 april 2016, och underrättade parlamentet om detta den 15 april 2016.

3.  Europaparlamentet noterar att förutom de 557 uppsagda arbetstagarna förväntas 543 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar och som är från samma regioner att delta i åtgärderna och ges individanpassade tjänster som samfinansierats av fonden. Parlamentet konstaterar att orsaken till de grekiska myndigheternas begäran att inkludera unga som varken arbetar eller studerar i dessa åtgärder är bristen på sysselsättning i regionen i förhållande till de många arbetssökande – 73,5 % av de arbetslösa har varit arbetslösa i över 12 månader (Eurostat).

4.  Europaparlamentet noterar att som en konsekvens av den grekiska ekonomins djupa recession följt av en minskning av hushållens konsumtion och köpkraft var försäljningsvolymerna i detaljhandeln med livsmedel, drycker och tobak mer än 30 % lägre 2015 än volymerna i början av krisen 2008. Parlamentet noterar att samma nedåtgående trend kunde konstateras i Supermarket Larissas försäljning.

5.  Europaparlamentet noterar att, i ett sådant ekonomiskt klimat, kunde Supermarket Larissa, ett kooperativ bestående av små livsmedelsbutiker, trots de åtstramningsåtgärder som vidtagits i form av lönesänkningar, omförhandling av hyreskontrakt, erbjudanden om billigare varor, minskade driftskostnader, inte klara av sina förluster och tvingades lägga ner sina butiker under 2014, vilket åtföljdes av en nedläggning av företaget och 2015 av uppsägningar då domstolen beslutade om konkurs.

6.  Europaparlamentet noterar att de åtgärder som Grekland planerat för de uppsagda arbetstagarna och för unga som varken arbetar eller studerar har sammanställts i följande kategorier: yrkesvägledning; utbildning, omskolning och yrkesutbildning; starta eget-bidrag; aktivitetsstöd och utbildningsbidrag; flyttbidrag.

7.  Europaparlamentet noterar vikten av att lansera en informationskampanj för att nå unga som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder. Parlamentet erinrar om sin ståndpunkt att unga som varken arbetar eller studerar måste få hjälp på ett permanent och hållbart sätt.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar behovet av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet kommer att tillgodose både arbetstagarnas och näringslivets behov.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse framtida förslag med mer information om de sektorer som har potential att växa och därför att anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansiering från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

10.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att det samordnade paketet med individanpassade tjänster inrättades genom ytterligare samråd med representanter för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter.

11.  Europaparlamentet noterar det ganska höga beloppet (15 000 euro) som ska utgå som en del av de individanpassade tjänsterna till de arbetstagare eller unga som varken arbetar eller studerar och som vill starta eget. Parlamentet konstaterar samtidigt att ett stort antal uppsagda arbetstagare har företagarbakgrund vilket ökar deras möjligheter att lyckas i denna bransch.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det finns tecken på att vissa av de nya företagen kommer att ta formen av sociala kooperativ och välkomnar i detta sammanhang de grekiska myndigheternas ansträngningar att förbättra den sociala ekonomin i Grekland.

13.  Europaparlamentet konstaterar att inkomststödet strikt kommer att begränsas till maximalt 35 % av det totala paketet med individanpassade åtgärder, i enlighet med förordningen, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

14.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

15.  Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster i enlighet med artikel 7 i förordningen ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Thomas Händel

Ordförande för EMPL-utskottet

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta ska antas i budgetutskottet den 23 maj 2016.

-  I COM(2016)0210 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 6 468 000 euro för 557 uppsagda arbetstagare (422 anställda och 135 arbetande ägare) vid Supermarket Larissa ABEE. Detta företag är främst verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar). Uppsägningarna vid Supermarket Larissa förekommer i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) och Thessalien (Θεσσαλία) (EL14).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Rainer Wieland