Процедура : 2016/2043(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0182/2016

Внесени текстове :

A8-0182/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0229

ДОКЛАД     
PDF 682kWORD 137k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик : Анели Ятенмяки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0182/2016),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратени работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal за финансово участие от ЕФПГ след извършени съкращения в икономическия отрасъл от разделение 49 по NACE Revision 2 („Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“) и от разделение 52 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“) на цялата територия на континентална Франция, и като има предвид, че се очаква 2 132 съкратени работници, които отговарят на критериите за подкрепа по линия на ЕФПГ, да вземат участие в мерките; като има предвид, че искането следва съдебната ликвидация на MoryGlobal и е свързано с предходното заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 5 146 800 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общите разходи в размер на 8 528 000 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици след получаване на заявлението от френските органи на 19 ноември 2015 г. преди да финализира оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 7 април 2016 г. и че е уведомила Парламента за оценката си на същия ден;

3.  счита, че съкращенията в MoryGlobal са свързани с общия спад на физическата продукция в Европа, който доведе до намаляване на обемите за транспортиране и до ценова война в сектора на автомобилните превози на товари, която от своя страна доведе до постоянно влошаване на оперативните маржове и поредица от загуби за сектора във Франция от 2007 г. насам, последвани от вълна от фалити, включително на Mory-Ducros и по-късно на дружеството MoryGlobal, което пое 2 107 бивши работници на Mory-Ducros;

4.  припомня, че подкрепата от ЕФПГ за 2 513 бивши работници на Mory-Ducros, разрешена през април 2015 г.(4), възлиза на 6 052 200 EUR;

5.  отбелязва, че досега секторът „Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“ е бил предмет на още две заявления по линия на ЕФПГ: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros и EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich, като и в двете като основание се посочва световната финансова и икономическа криза, свързани с 2 804 съкращения в този сектор; отбелязва, че няколко от мерките в двете заявления са сходни;

6.  отбелязва, че френските органи са започнали прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 23 април 2015 г., преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  приветства задействането на социален план от страна на Франция, в който дружеството MoryGlobal също участва финансово, преди получаване на финансиране за допълването му по линия на ЕФПГ; изразява одобрението си, че помощта, поискана по линия на ЕФПГ, не включва мерки по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, а именно помощи, а е за мерки с истинска добавена стойност за бъдещото повторно интегриране на пазара на труда на съкратените работници;

8.  отбелязва, че предвидените за съфинансиране от ЕФПГ персонализирани услуги включват съвети и насоки, предоставяни от експертен консултантски екип, които допълват социалния план и договора за професионална сигурност Contrat de Sécurisation Professionnelle, финансирани от френската държава, за да се помогне на работниците отново да намерят работа; отбелязва, че тримата изпълнители, които управляват експертния консултантски екип, вече са предоставяли персонализирани услуги на работниците, съкратени от Mory-Ducros; очаква Комисията и френските органи да следват строго принципа, съгласно който плащанията към агенциите следва да се осъществяват съобразно постигнатите резултати;

9.  отбелязва, че агенциите изпълнители (BPI, Sodie и AFPA Transitions) ще оказват съдействие на съкратените работници, ще им помагат да откриват решения за оставане на пазара на труда и да намерят нова работа чрез персонализирани услуги, като общи и индивидуални информационни сесии, преминаване от едно работно място към друго и оказване на съдействие при търсенето на нова работа;

10.  счита, че работниците от възрастовата група 55 – 64 години са изложени на по-висок риск от дълготрайна безработица и изключване от пазара на труда, последвано от възможно социално изключване; счита, че тези работници, които съставляват 19% от бенефициентите от очакваната целева група на предложените действия, имат специфични потребности, когато става въпрос за осигуряване на персонализиран подход в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ;

11.  отбелязва, че Франция посочва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с представители на бенефициентите от целевата група и социалните партньори;

12.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства предоставянето от Франция на всички необходими гаранции за това, че предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове, като комбинирана мярка за приспособяване към глобалните предизвикателства, с цел постигане на устойчив икономически растеж, както се подчертава в Оценката на прилагането на европейско равнище на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 2007 – 2014 г.(5);

13.  отбелязва, че изпълнителите, които управляват експертния консултантски екип, са същите като тези, предоставяли персонализирани услуги на работниците, съкратени от Mory-Ducros; призовава Комисията да представи оценка на разходната ефективност на текущата подкрепа за съкратените работници от Mory-Ducros, тъй като настоящото заявление е свързано със заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros и персонализираните услуги се предоставят от същите изпълнители;

14.  отчита чувствителността на конкретния пазар на труда, тъй като Франция има най-големия дял в добавената стойност на ЕС-28 в сектора на услугите в областта на сухопътния транспорт;

15.  отбелязва, че френските органи потвърждават, че предложените действия не получават финансова подкрепа по други фондове или финансови инструменти на Съюза и че допълват действия, финансирани от структурните фондове;

16.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ е в допълнение към националните мерки и не трябва да замества дейностите, които са отговорност на държавите членки или на предприятията;

17.  оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новият график налага, и потенциалното му въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложенията към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Решение (ЕС) 2015/738 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция) (ОВ L 117, 8.5.2015 г., стр. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(заявление от Франция – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и да подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.), както е предвидено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3).

(3)  На 19 ноември 2015 г. Франция подаде заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ след съкращенията в MoryGlobal SAS във Франция. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Това заявление отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени с член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Франция заявление, следва да се мобилизират средства за финансово участие от ЕФПГ в размер на 5 146 800 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 5 146 800 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящето решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в ,

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата ще се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2), фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като резерв.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на средства от фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението от MoryGlobal и предложението на Комисията

На 7 април 2016 г. Комисията приема предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Франция, за да се окаже подкрепа за реинтегрирането на пазара на труда на работници, съкратени от MoryGlobal SAS в NACE Rev. 2 разделение 49 („Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“) и разделение 52 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“) в 22 департамента в континенталната част на Франция.

Това е четвъртото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2016 г., и третото за сектора на сухопътния транспорт и тръбопроводния транспорт и е за мобилизиране на обща сума в размер на 5 146 800 EUR от ЕФПГ за Франция. То засяга 2 132 съкратени работници.

Заявлението е изпратено на Комисията на 19 ноември 2015 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 14 януари 2016 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ.

Френските органи твърдят, че събитието, довело до съкращенията, е обявяването в несъстоятелност и закриването на дружеството. Според изчисленията на Банката на Франция (Banque de France) случаите на обявяване на несъстоятелност в сектора на автомобилните превози са нараствали с 35% годишно при съпоставка между 2013 г. и 2007 г. Това се разглежда като резултат от глобалната финансова и икономическа криза, която доведе до спад на превоза на товари с моторни превозни средства с тегло над 3,5 тона от 13,7% в ЕС и 21% във Франция между 2007 и 2012 г. (по данни на Евростат). Този спад следва общия спад на физическата продукция в Европа. Поради намаляването на обемите за транспортиране, в сектора избухва ценова война, която е усложнена допълнително от увеличаването на различните разходи (за бензин, заплати, материали), и която довежда до постоянно влошаване на оперативните маржове и поредица от загуби за сектора във Франция от 2007 г. насам.

Заявлението е свързано със заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros за работниците от Mory-Ducros, които не са се преместили в MoryGlobal.

Персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от съвети и насоки за съкратените работници, предлагани от експертен консултантски екип от трима изпълнители. Съгласно сключените договори агенциите изпълнители трябва да осигурят за всеки участник: а) индивидуален план за професионално развитие; б) достатъчен брой предложения за работа; в) възможност за консултации с по-обща насоченост и/или специализирани консултации за създаване на собствено предприятие, които да бъдат предоставени от специалисти с отлични познания за пазара на труда в региона, които са на разположение и са отзивчиви. Те също ще осигурят обучение за придобиване на общи умения (например изготвяне на професионална автобиография, подготовка за интервю, умения за търсене на работа и за започване на собствен бизнес), обучение за работа с интернет, участие в трудови борси и срещи с работодатели и представители на сектора, както и срещи с обучаващи институции.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, посочени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивни мерки за социална закрила.

Френските компетентни органи са представили всички необходими гаранции за това, че:

-  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

-  изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени;

-  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

-  предложените действия ще допълват други действия, финансирани от структурните фондове;

-  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Франция е уведомила Комисията, че източникът на национално предварително финансиране и съфинансиране е бюджетът на Министерството на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог по бюджетния ред за съдействие на икономическите промени и развитие на заетостта.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 5 146 800 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е четвъртото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от фонда, представено досега на бюджетния орган през 2016 г.

В случай на несъгласие се започва тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса, с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията от фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

CO/jb D(2016)19091

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (COM(2016)185 final)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL), както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията в комисията EMPL се основаваха на следните съображения:

А)  като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 2 132 работници, съкратени от MoryGlobal SAS във Франция в икономически отрасъл от разделение 49 по NACE Revision 2 („Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“), както и в разделение 52 по NACE Revision 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“), като са засегнати 54 места на цялата територия на континентална Франция, с най-голям брой съкращения в следните региони на ниво 2 по NUTS: Център (FR24); Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorraine (FR41) и Alsace (FR42), в рамките на референтния период от 27 април 2015 г. до 27 август 2015 г.;

Б)  като има предвид, че с цел да се установи посочената в Регламент (ЕО) № 546/2009 връзка между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Франция твърди, че предприятието MoryGlobal е осъществявало дейност в областта на куриерските услуги, превоза и доставките на товари, складирането и отдаването под наем на свързаните с тях материали и е предоставяло тези услуги във Франция и в чужбина, че вследствие на кризата автомобилните превози на товари с моторни превозни средства с тегло над 3,5 тона са намалели с 13,7% в ЕС и с 21% във Франция между 2007 и 2012 г. (по данни на Евростат) и че през 2014 г. дейността на автомобилния товарен транспорт е останала с повече от 10% по-ниска в сравнение с годините преди кризата; като има предвид, че поради намаляването на обемите, които могат да бъдат транспортирани, в сектора избухва ценова война, която води до постоянно влошаване на оперативните маржове, последвано от вълна от случаи на обявяване на несъстоятелност в сектора на автомобилните превози на товари във Франция;

В)  като има предвид, че искането следва обявяването в несъстоятелност и съдебната ликвидация на MoryGlobal и е свързано с предходно заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

Г)  като има предвид, че преобладаващата част (81,6%) от работниците, обхванати от мярката, са мъже и 18,4% са жени; като има предвид, че 59,5% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, 21,2% са на възраст между 25 и 29 години, а 19,1% са на възраст между 55 и 64 години.

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме относно заявлението от Франция, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (EС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 5 146 800 EUR по този регламент, което представлява 60% от общите разходи в размер на 8 578 000 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици след получаване на заявлението от френските органи на 19 ноември 2015 г. преди да финализира оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 7 април 2016 г. и че е уведомила за нея Парламента на същия ден;

3.  отбелязва, че предвидените за съфинансиране от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват съвети и насоки, предоставяни от експертен консултантски екип, които са в допълнение към социалния план и договора за професионална сигурност, Contrat de Sécurisation Professionnelle, финансирани от Франция, за да се подкрепят работниците на пазара на труда; очаква Комисията и френските органи твърдо да следват принципа, съгласно който плащанията към агенциите следва да се договарят на базата на постигнатите резултати;

4.  приветства задействането на социален план от Франция, в който дружеството MoryGlobal също участва финансово, преди получаване на финансиране за допълването му по линия на ЕФПГ; изразява одобрението си, че помощта, поискана по линия на ЕФПГ, не включва мерки по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, а именно помощи, а е за мерки с истинска добавена стойност за бъдещото повторно интегриране на пазара на труда на съкратените работници;

5.  отбелязва, че изпълнителите, които управляват експертния консултантски екип, са същите като тези, предоставяли персонализирани услуги на работниците, съкратени от Mory-Ducros; призовава Комисията да представи оценка на разходната ефективност на текущата подкрепа за съкратените работници от Mory-Ducros, тъй като настоящото заявление е свързано със заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros и персонализираните услуги се предоставят от същите изпълнители;

6.  отбелязва, че агенциите изпълнители (BPI, Sodie и AFPA Transitions) ще оказват съдействие на съкратените работници, ще им помагат да откриват решения за оставане на пазара на труда и да намерят нова работа, чрез персонализирани услуги, като общи и индивидуални информационни сесии, преминаване от едно работно място към друго и оказване на съдействие при търсенето на нова работа;

7.  отбелязва, че Франция посочва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с представители на бенефициентите от целевата група и социалните партньори;

8.  отбелязва, че френските органи потвърждават, че предложените действия не получават финансова подкрепа по други фондове или финансови инструменти на Съюза и че допълват действия, финансирани от структурните фондове;

9.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

10.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията EMPL


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 23 май 2016 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2016)0185 предлага участие на ЕФПГ в размер на 5 146 800 EUR за 2 132 съкратени работници от MoryGlobal SAS. Предприятието е осъществявало дейност предимно в икономическия отрасъл от разделение 49 по NACE Revision 2 („Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“), и от разделение 52 по NACE Revision 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“). Съкращенията, направени от MoryGlobal SAS, са на цялата територия на континентална Франция. Местата с най-голям брой съкращения са в следните региони на ниво 2 по NUTS: Център (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Приложимите правила за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на горепосочената сума, съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Rainer Wieland

Правна информация - Политика за поверителност